Medvey Tamás | 2014. feb. 14.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

vezető szaktanácsadó

munkakör betöltésére az alábbi területeken:

1. Idegen nyelv - német Rész munkaidő (heti 20 óra)

2. Óvodapedagógia Rész munkaidő (heti 20 óra)

3. Történelem Rész munkaidő (heti 20 óra)

4. Matematika Rész munkaidő (heti 20 óra)

5. Testnevelés és sport Rész munkaidő (heti 20 óra)

6. Vizuális kultúra Rész munkaidő (heti 20 óra)

7. Fizika Rész munkaidő (heti 20 óra)

8. Technika életvitel és gyakorlat Rész munkaidő (heti 20 óra)

9. Dráma és tánc Rész munkaidő (heti 20 óra)

10. Mozgóképkultúra és médiaismeret Rész munkaidő (heti 20 óra)

11. Szakiskola (matematika, természetismeret) Rész munkaidő (heti 20 óra)

12. Szakiskola (kommunikáció, társadalomismeret) Rész munkaidő (heti 20 óra)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott időre, 2015. január 31-ig

Foglalkoztatás jellege:

Rész munkaidő (heti 20 óra)

A munkavégzés helye:

Budapest, V. ker. Szalay u. 10-14. (OFI), illetve Budapest, VI. ker. Bajcsy-Zsilinszky u. 57. III. épület, illetve a munkaadó szerint elrendelt külső helyszín (vidék is).

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001-es kiemelt projekt 1. alprojektje az új típusú tantárgygondozó szaktanácsadás országos rendszerének kiépítése és kidolgozása témában országos tantárgygondozó szaktanácsadói feladatok ellátása:

- Részvétel a fejlesztési koncepció kidolgozásában.

- Részvétel a tantárgygondozó szaktanácsadás országos rendszere modelljé(i)nek kidolgozásában.

- Szakmai műhelyen való részvétel a modell(ek) megvitatására, véleményezésére.

- Részvétel a tantárgygondozó szaktanácsadás országos rendszere működésének kipróbálásában saját szakterületen, a tapasztalatok alapján részvétel a modell korrekciójában.

- Közreműködés szakmai műhely keretében az elkészült modellek – a szakma különböző szereplőinek történő – bemutatásában.

- Részvétel policy javaslatok megfogalmazásában.

- Együttműködés a pedagógiai intézetekkel és kabinetekkel a szaktárgy (tématerület) országos munkaközössége létrehozásában, koordinációs szerep ellátása.

- Standardok kidolgozása az adott tantárgy szaktanácsadói támogatásával kapcsolatban.

- Műhelyek, képzések szervezése az országos jegyzéken szereplő szaktanácsadóknak.

- Közreműködés a szaktanácsadói képzések tantárgyspecifikus képzési anyagának elkészítésében, foglalkozások megtartása.

- Közreműködés a szaktanácsadói látogatások szakmai ellenőrzésében, az eredmény-dokumentumok elemzése, értékelése, összegzése, visszacsatolása a képzési folyamatba.

- Szakmai anyagok összeállítása és rendszeres publikálása az Új Pedagógiai Szemlében.

- Tájékoztató anyagok összeállítása, közreműködés a szaktanácsadói hírlevél rendszeres elkészítésében.

- Közreműködés szakmai rendezvényeken, konferenciákon.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

· pedagógus végzettség és a megpályázott szaktanácsadói területhez illeszkedő szakképzettség,

· minimum 10 év szakmai gyakorlat a megpályázott területen végzett pedagógus munkakörben,

· pedagógus szakvizsga,

· magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás,

· büntetlen előélet,

· cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

· hazai vagy nemzetközi fejlesztési – kutatási projektekben szerzett tapasztalat,

· köznevelési intézményben szerzett szaktanácsadói tapasztalat az önéletrajzban részletesen bemutatva.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

· 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igényléséről szóló igazolás másolata.

· Részletes szakmai önéletrajz – Europass

· 3-5 oldalas, a szaktanácsadás országos rendszere kidolgozásához és működtetéséhez kapcsolódó szakmai – az adott tantárgyra vonatkozó – elképzelések leírását tartalmazó saját készítésű esszé pl. az alábbi szempontok szerint:

- hogyan hozná létre, milyen szervezeti és tartalmi keretek között működtetné tantárgya országos munkaközösségét,

- milyen szakmai tartalommal töltené meg a munkaközösség tevékenységét,

- milyen hálózati együttműködési formákat alkalmazna,

- hogyan ellenőrizné, értékelné a munkaközösségében történő folyamatokat és szakembereket,

- a kapcsolattartás mely formáit használná a mindennapos együttműködés során,

- milyen visszacsatolási formákat alkalmazna,

- milyen disszeminációs tevékenységeket tervezne,

- a hálózati tanulás mely formáit látja megvalósíthatónak egy ilyen szervezet esetében?

· Végzettséget igazoló okiratok másolata.

· A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

· Az öregségi nyugdíjban részesülő pályázó tudomásul vevő nyilatkozata arról, hogy kiválasztása esetén – a 1997. évi LXXXI. törvény 83/C § (1) szerint – a nyugdíjának folyósítása szünetelni fog az alkalmazás idejére.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pompor Zoltán nyújt, a +36 30/235-3412-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat elektronikus úton Tárnyik Eszter személyügyi referens részére, az allas@ofi.hu címre kell benyújtani úgy, hogy a megpályázott munkakör és szak neve a levél tárgyában szerepel.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A benyújtott pályázatok tartalma, valamint a munkáltató által megbízott Pályázat Értékelő Bizottság mérlegelése alapján meghallgatásra, illetve az elvárt ismeretek ellenőrzésére is sor kerülhet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

· Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján (www.ofi.hu ) – 2014. február 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. február 16.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.