Medvey Tamás | 2014. feb. 14.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

képzésfejlesztő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama

Határozott időre, 2015. január 31-ig

Foglalkoztatás jellege

Rész munkaidő (heti 20 óra)

A munkavégzés helye

Budapest, V. ker. Szalay u. 10-14. (OFI), illetve Budapest, VI. ker. Bajcsy-Zsilinszky u. 57. III. épület, illetve a munkaadó szerint elrendelt külső helyszín (vidék is).

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok

Részt vesz az új pedagógus-továbbképzések belső fejlesztésében, a képzők képzésének kidolgozásában és megtartásában. Kapcsolatot tart a külső fejlesztőkkel, koordinálja a rábízott új képzések fejlesztését, tréningeket tart, a visszajelzések alapján elvégzi az általa koordinált képzések korrekcióját. Részt vesz a képzések dokumentálásában és látogatásában.

Illetmény és juttatások

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek

A pályázathoz benyújtott dokumentumokkal igazolva

· pedagógus-diploma

· magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás

· büntetlen előélet

· cselekvőképesség

A motivációs levélben kell kitérni a következőkre

· pedagógus-továbbképzések fejlesztésében szerzett tapasztalatok

· a PedAkkred rendszer ismerete, pedagógus-továbbképzés alapításában szerzett gyakorlat

· korszerű pedagógiai ismeretek, módszertani képzésen vagy fejlesztésben való részvétel

· képzői gyakorlat pedagógus-továbbképzéseken

· kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

· pszichológiai végzettség vagy egyéb módon, pl. továbbképzéssel vagy fejlesztő munkában szerzett pszichológiai ismeretek

· természettudományi szakos tanári végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

· 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igényléséről szóló igazolás másolata;

· részletes szakmai önéletrajz;

· motivációs levél;

· végzettséget igazoló okiratok másolata;

· a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;

· az öregségi nyugdíjban részesülő pályázó tudomásul vevő nyilatkozata arról, hogy kiválasztása esetén – a 1997. évi LXXXI. törvény 83/C § (1) szerint – a nyugdíjának folyósítása szünetelni fog az alkalmazás idejére.

A munkakör betölthetőségének időpontja

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Katona Erzsébet nyújt, a +36-30-708-7873 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja

A pályázatokat elektronikus úton Tárnyik Eszter személyügyi referens részére, az allas@ofi.hu címre kell benyújtani úgy, hogy a megpályázott munkakör neve a levél tárgyában szerepel.

A pályázat elbírálásának módja, rendje

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A benyújtott pályázatok tartalma, valamint a munkáltató által megbízott Pályázat Értékelő Bizottság mérlegelése alapján meghallgatásra, illetve az elvárt ismeretek ellenőrzésére is sor kerülhet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje

· Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján (www.ofi.hu ) – 2014. február 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. február 16.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.