Pályázati felhívás az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Gazdasági Igazgatósága Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály vezetője álláshelyének betöltésére

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a végrehajtására kiadott OM rendelet alapján – pályázatot hirdet Gazdasági Igazgatósága Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály vezetője álláshelyének betöltésére.
 
Az osztályvezető feladata:
 • Ésszerű és a jogszabályoknak megfelelő vagyongazdálkodást folytat, vagyongazdálkodási stratégiát dolgoz ki. Elkészíti az önköltségszámítást a bérbe, használatba adott ingatlanok tekintetében.
 • Részt vesz a közbeszerzési és beruházási eljárások lebonyolításában.
 • Beszerzi az Intézet működéséhez szükséges berendezési és felszerelési tárgyakat, műszaki eszközöket és egyéb anyagokat.
 • Végzi az Intézet működtetéséből adódó feladatokat, megköti és gondozza a működéshez kapcsolódó szerződéseket.
 • Feladata az Intézet által használt épületek üzemeltetése, bérlői karbantartása, a működőképesség biztosítása. Az ingatlan és az ingó állami vagyon védelmének és állagmegóvásának biztosítása, illetve a tűzrendészeti, a munka- és a balesetvédelmi feladatok ellátása. Ellátja a vendégház üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Lehetőségeket tár fel az ingatlanok esetleges vállalkozói hasznosítására.
 • Elkészíti és karbantartja az üzemeltetéssel összefüggő belső szabályzatokat és gondoskodik a jogszabályoknak való megfelelősségéről.
 • Leltározási bizottság és selejtezési bizottság tagjaként részt vesz az éves leltározásban és selejtezésben.
  
Az osztályvezetői megbízatás betöltésének feltételei:
 • felsőfokú szakirányú végzettség és legalább öt éves szakmai gyakorlat,
 • büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • vezetői gyakorlat,
 • világnyelvek tárgyalási szintű ismerete.
Az osztályvezetőt közalkalmazotti jogviszony keretében – határozatlan időre – vezetői beosztással a főigazgató bízza meg. Illetményének megállapítása a Kjt., valamint a végrehajtásáról rendelkező jogszabály szerint, a felek közötti megállapodás alapján történik.
 
A pályázatokhoz csatolni kell:
 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolatát,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
 
A pályázatot zárt borítékban, a kiírástól számított 60 napon belül az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézethez (1051 Budapest, Dorottya u. 8.) kell beküldeni „Pályázat az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Gazdasági Igazgatóság Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály vezetője beosztására” megjelöléssel.
 
A pályázatról a benyújtási határidőt követő 15 napon belül, a felkért szakmai bíráló bizottság véleménye (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozása) alapján a főigazgató dönt.
Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.
A pályázat tartalmát a megbízón és a bíráló bizottság tagjain kívül más személlyel nem közöljük. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.
 
Budapest, 2009. február 17.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.