sevi | 2012. jan. 24.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásábólaz Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET nevelési-oktatási intézmények számára Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére.

A pályázat 2012. március 14-ével lejárt!

Ökoiskola 2012 pályázat nyertesei

Örökös Ökoiskola címet 2012-ben elnyert iskolák listája


A pályázat célja

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (a továbbiakban: NEFMI) és a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) – a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján – fontosnak tartja, hogy az iskolás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre és tapasztalatokra építő, azaz tevékenységorientált környezeti és fenntarthatóságra nevelésben részesüljön.

A fenntarthatóság elveinek, a környezettudatosság és a fenntartható fogyasztás és fejlődés oktatási intézményekben történő minél hatékonyabb megjelenése érdekében az oktatásért és a környezetvédelemért felelős tárcák közösen létrehozták az „Ökoiskola” címet (továbbiakban: Cím).

A Cím azoknak a nevelési-oktatási intézményeknek az elismerése, amelyek átgondoltan és intézményesítetten, rendszerszerűen foglalkoznak a környezettudatosság, a fenntartható fogyasztás és fejlődés pedagógiájának gyakorlati megvalósításával, a környezeti, és egészségneveléssel.

A Cím adományozása kapcsolódik az ENSZ A fenntarthatóságra oktatás 2005–2014 évtizedének programjához. A Cím pályázati rendszerének kimunkálása az ENSI (Iskolai Környezeti Kezdeményezések) nemzetközi hálózat több évtizedes tapasztalatai alapján történt.

A pályázat tárgya: A kidolgozott kritériumrendszer alapján dolgozó intézmények számára az

 

Ökoiskola

és

Örökös Ökoiskola cím elnyerése


A pályázók köre: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdésének b)–g) pontjában meghatározott belföldi székhelyű nevelési-oktatási intézmények, fenntartótól függetlenül.

 

Az Ökoiskola cím alkalmazható

 • A nemzetközi kritériumokkal összhangban kialakított magyar Ökoiskola cím a nevelési–oktatási intézmények megkülönböztető minőségjelzője, mely vonzóvá teszi az intézményt a szülők számára, és pozitív külső visszajelzést nyújt az intézmény munkájáról a fenntartó számára.
 • Az állami kezdeményezésre létrejövő hálózat intézményei nagyobb eséllyel vesznek részt a környezeti nevelési, illetve a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatos pályázatokon.
 • A cím elnyerője az Ökoiskolák Hálózatának tagja lesz, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere bővül, a hálózat programjai segítik szakmai fejlődését.

 

A díjazottak oklevelet kapnak.

Az oklevelet az oktatásért és a környezetvédelemért felelős tárcák hatáskörrel rendelkező államtitkárai közösen adják ki.

A pályázaton elnyert Cím nem jár együtt költségvetési támogatással.

Az elnyerhető Címek száma nincs maximálva.


Pályázati feltételek

 

 • Egy intézmény [összevont igazgatású intézmény esetén: feladatellátási helyenként (tagintézményenként, telephelyenként stb.) külön-külön] csak egy pályázatot nyújthat be. Amennyiben az intézmény az alapító okiratában rögzített több feladatellátási hellyel (tagintézményekkel, telephellyel stb..) rendelkezik, kizárólag azon feladatellátási helyeire nyújthat be külön-külön pályázatot, ahol a pályázati feltételek adottak.
 • A pályázónak rendelkeznie kell nevelőmunkájára vonatkozóan olyan kiemelkedő és eredményes feladatvállalással és tevékenységgel, melynek iránya a korszerű környezeti nevelés céljainak elérése érdekében hatékonyan valósult meg, illetve a pályázónak képesnek kell lennie arra, hogy a Cím elnyerését követően folyamatosan teljesítse az Ökoiskola kritériumrendszer feltételeit, mely 3. sz. melléklet, az Önértékelési táblázat bevezetőjét képezi.
 • A pályázónak pályázatában be kell mutatnia, hogy helyi nevelési programjában központi szerepet foglal el a környezeti nevelés, továbbá hogy a programokat az adott feladatellátási hely (telephely, tagintézmény stb.), illetve ha teljes intézményről van szó, akkor a teljes intézmény vonatkozásában valósítja meg.

 

Pályázati feltételek az Ökoiskola cím elnyerésére első alkalommal

 • Minden olyan intézmény és hozzá tartozó feladatellátási hely pályázhat, amely úgy ítéli meg, hogy intézményi oktató-nevelő munkája során minden kritériumcsoport esetében teljesíti az Önértékelési táblázatban (3. sz. melléklet) az először pályázó intézmények számára kritériumcsoportonként meghatározott minimumpontszámokat, és ezáltal önértékelésére kapott összes pontszáma eléri vagy meghaladja a 60 pontot.


Pályázati feltételek az Ökoiskola cím megújítására

 • Minden olyan intézmény és hozzá tartozó feladatellátási hely pályázhat, amely úgy ítéli meg, hogy intézményi oktató-nevelő munkája során minden kritériumcsoport esetében teljesíti az Önértékelési táblázatban (3. sz. melléklet) az újra pályázó intézmények számára kritériumcsoportonként meghatározott minimumpontszámokat, és ezáltal önértékelésére kapott összes pontszáma eléri vagy meghaladja a 70 pontot.

Az intézmény bemutatása során igazolja, hogy az elmúlt három évben fejlesztette ökoiskolai munkáját.


Pályázati feltételek az Örökös Ökoiskola cím elnyerésére:

 • Minden olyan intézmény és a hozzá tartozó feladatellátási hely pályázhat, amely legalább három alkalommal elnyerte már az Ökoiskola címet, illetve 2012-ben harmadik alkalommal nyeri el azt.
 • Azok az intézmények, melyek korábban háromszor elnyerték az Ökoiskola címet – az Ökoiskola Hálózat adatbázisa alapján – automatikusan megkapják az Örökös Ökoiskola címet. Az automatikusan jogosult intézmények listája ide kattintva megtekinthető.
 • Az Örökös Ökoiskola cím elnyeréséhez a harmadszor pályázó intézmények az Ökoiskola 2012 pályázathoz kérjük, mellékeljék az intézmény (vagy alapító okirattal igazolt jogelődje) által korábban elnyert Ökoiskola oklevelek másolatait.


Pályázatot benyújtani az alább felsorolt összes dokumentum benyújtásával lehet:

A jelen felhívás mellékleteként csatolt formanyomtatványok kitöltésével és 1 db (egy darab) eredeti példányban papír alapon, postán, valamint az önértékelési táblázat és az adatlap további egy-egy elektronikus példányának megküldésével lehet.


A pályázat elbírálása

1. A pályázatokat az NEFMI és a VM által közösen kijelölt Értékelőbizottság szakértők bevonásával bírálja el.

 

Az Értékelőbizottság összetétele

Elnök: Simonyi István (NEFMI)

Szavazati joggal rendelkező tagok

 1. Lázárné Gerőcs Valéria (VM),
 2. Victor András (MKNE)
 3. Havas Péter (KÖRLÁNC Egyesület)

 

Titkárság (a lebonyolító részéről delegált személy)

Varga Attila (OFI)


2. Az értékelés főbb szempontjai

 

Formai értékelés

 • Vizsgálandó szempontok
  • Kötelező pályázati dokumentumok megléte a kiírásban rögzített módon és formában
  • Kötelező mellékletek megléte a kiírásban rögzített módon és formában
  • Megfelelés a kiírásban rögzített formai követelményeknek:
   • minimális karakterszám,
   • kötelező aláírások,
   • önértékelési táblázat azon celláinak kitöltöttsége, melyekre a pályázati kiírás alapján szükség van.

Tartalmi értékelés

1. Vizsgálandó szempontok

 • Az önértékelési táblázatban a teljesített és tervezett kritériumok dokumentálására megjelölt dokumentumok esetében a beazonosíthatóság és relevancia.
 • Az önértékelési táblázatban a teljesített és tervezett kritériumokkal kapcsolatban megjelölt felelős kapcsolattartó esetében szintén a beazonosíthatóság és relevancia.
 • Az önértékelési táblázatban a tervezett kritériumok esetében megjelölt határidő a pályázati kiírásban rögzített megadott időtartamon belüli-e és reális-e?
 • Az önértékelési táblázat alapján a pályázó iskola eléri-e a minimumpontszámot a pályázati kiírásban meghatározott módon, minden kritériumcsoport esetében?
 • A pályázó ökoiskolai munkája illeszkedik-e a település fenntarthatóság-központú településfejlesztési koncepciójához, és a fenntartó írásban nyilatkozott-e, hogy támogatja az iskolát ökoiskolai céljai elérésben?
 • A pályázatot írásbeli nyilatkozatával támogassa a pályázó közalkalmazotti tanácsa.
 • A pályázó munkáját külső partnerek (civil szervezetek, cégek, magánvállalkozók) is támogatják-e? Az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatokat csatolni kell.
 • A pályázó a fenntarthatóságra nevelés gyakorlatában törekedjen arra, hogy biztosítsa a különböző nevelési fokozatok egymásra épülését (óvoda, általános iskola, középiskola, felsőoktatás).


2. A szakértők a pályázatok beadását követően 2012. április 30-ig javaslatot tesznek az Értékelőbizottság számára.

 

3. A NEFMI közoktatásért felelős helyettes államtitkára az Értékelőbizottság javaslata alapján 15 napon belül döntést hoz.

 

4. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a döntést követő 10 napon belül elektronikus levélben értesíti a pályázókat a döntés eredményéről, illetve a nyertes pályázók listáját az OFI (www.ofi.hu), az Ökoiskola Hálózat (www.okoiskola.hu) honlapján és a Kormányzati portálon (www.kormany.hu) a VM és a NEFMI honlapjain közzéteszi.


Az Ökoiskola cím és oklevél ünnepélyes átadásáról a nyertes pályázókat külön értesítjük.

További feltételek

 

Minden pályázattal kapcsolatos papír alapon benyújtott dokumentumot az intézmény vezetőjének kell aláírásával és az intézmény körbélyegzőjének lenyomatával hitelesítenie.

 

 • Érvényesen pályázni csak a jelen pályázati felhíváshoz tartozó, megfelelően kitöltött pályázati adatlap, a kitöltött és csatolt mellékletek, továbbá a szükséges nyilatkozatok teljes körű benyújtásával lehet.

 

További információk

 • Az Ökoiskola címet a nyertes pályázó az oklevél átadásának napjától számított három naptári éven keresztül használhatja.
 • A Címet elnyerő intézmények oklevelet kapnak, mely igazolja, hogy az intézmény jogosan használja az Ökoiskola címet és emblémát.
 • A Cím – a kritériumrendszer alapján – a hároméves periódus végén újabb pályázat útján ismét megszerezhető.
 • A Címet második alkalommal elnyerő pályázók számára lehetőség nyílik arra, hogy az Ökoiskola programon belül mentori feladatokat vállaljanak.
 • Ha a Címet már korábban elnyert intézmények három éven belül új pályázattal nem kezdeményezik a cím birtoklásának meghosszabbítását, akkor a három év lejártával a címet automatikusan elveszítik, melyről értesítést kapnak. A Címet elveszítő intézmények a későbbiekben újabb pályázat útján visszanyerhetik Címüket. Ez esetben a Címre újrapályázó intézménynek tekintendők.
 • Az Örökös Ökoiskola címet elnyert sikeres pályázók visszavonásig használhatják a címet.
 • Az Örökös Ökoiskola címet elnyert intézmények közül az Ökoiskola programon belül – mint a program potenciális forrásközpontja –, mentori feladatok vállalására is lehetőség nyílhat.
 • Az intézmények Címnek megfelelő tevékenységét az oktatásért és a környezetvédelemért felelő minisztérium (a jelen pályázat kiírásának időpontjában a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium), valamint az általuk felkért szakemberek ellenőrzik a Cím használatának ideje alatt.

 

HIÁNYPÓTLÁSRA EGYSZERI ALKALOMMAL, AZ ARRA TÖRTÉNŐ FELSZÓLÍTÁS ÁTVÉTELÉT KÖVETŐ ÖT MUNKANAPON BELÜL VAN LEHETŐSÉG!

A pályázat benyújtása

 • A pályázat beadási határideje (a postabélyegző kelte, az elektronikus beküldés határideje):

2012. március 14. 24.00 óra

Kérjük, hogy a pályázat egy eredeti példányát ajánlott küldeményként nyújtsa be!

(Kérjük, ellenőrizzék, hogy a postán a megfelelő dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!)

 • A pályázat teljes dokumentációját összeállítva, egy borítékban, ajánlott küldeményként postai úton kell eljuttatni az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet címére: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14. (1363 Budapest, Pf.:49).
 • A borítékon fel kell tüntetni: Ökoiskola cím 2012.
 • A pályázathoz elektronikusan benyújtandó dokumentumokat a varga.attila@ofi.hu címre kell eljuttatni
 • A pályázat elkészítését segítő segédanyagok a www.okoiskola.hu honlapon megtalálhatóak.

A pályázatról és szakmai kérdésekben további információt az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben Varga Attila pályázati referens nyújt a 06/1/235-7249 és a 06-30-235-7803-as telefonszámon, hétfőtől csütörtökig 8:00–16:30 óra között, pénteken 8:00–14:00 óráig, illetve e-mailen a varga.attila.@ofi.hu, címen. Az elektronikus pályázással kapcsolatban technikai segítséget szintén ezen az e-mail címen kérhetnek.

 

Az Ökoiskola címet elnyerő intézmények kötelezettségei

A Címet elnyert intézményeknek az önértékelés alapján minden tanévben feladattervet kell készíteniük, amely az intézmény éves munkatervének szerves részeként kijelöli a tanév ökoiskolai feladatait, felelősökkel, határidőkkel.


Örökös Ökoiskola cím

1. Az Örökös Ökoiskola cím visszavonásig érvényes. Egyebekben az Örökös Ökoiskola címmel rendelkező intézmények jogai és kötelezettségei az Ökoiskola címmel rendelkező intézmények jogaival és kötelezettségeivel megegyeznek. Egy intézmény Örökös Ökoiskola címének visszavonásáról az ökoiskolai monitoringvizsgálatok eredményei alapján az oktatásért és a környezetvédelemért felelős tárcák illetékes államtitkárai döntenek.

2. Azok az intézmények, melyek 2011/2012-es Ökoiskola pályázatukkal válnak jogosulttá az Örökös Ökoiskola címre, a 2011/2012-es Ökoiskola pályázatuk sikere esetén automatikusan Örökös Ökoiskola címet szereznek.

 

A pályázó pályázata benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja a jelen felhívásban meghatározott feltételeket.

 

 

ELLENŐRZŐ LISTA

 

Kérjük, ellenőrizze, megfelel-e a pályázat az alábbi formai kritériumoknak!

 

 


1

A pályázati adatlap, az 1. számú melléklet hiánytalanul kitöltésre került.


2

A hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap, az 1. számú melléklet kinyomtatott példánya az intézmény törvényes képviselőjének aláírásával és az intézmény bélyegzőjével hitelesítve van.


3.

A szándéknyilatkozat, a 2. számú melléklet kitöltésre került, és minden szükséges aláírás megtörtént.

 

4.

Az intézmény és ökoiskolai tevékenysége bemutatására szolgáló 4. sz melléklet kitöltésre került, megfelel a mellékeltben megfogalmazott formai követelményeknek.


5.

Az önértékelési táblázat, a 3. számú mellékletben kitöltésre került. Az intézmény az önértékelés alapján mind kritériumcsoportonként, mind összességében eléri a rá vonatkozó minimális pontszámot.


5.

A pályázat mind a négy mellékletét egy eredeti példányban , és egy borítékban adtuk fel.


6.

A pályázatot ajánlott küldeményként adtuk postára a pályázati kiírásban feltüntetett levelezési címre.


7.

A postai feladás dátuma (postabélyegző) legkésőbb: 2012. március 14.


8.

A pályázat 1. és 3. sz. mellékletét 2012. március 14. 24.00 óráig elektronikus formában eljuttatjuk a varga.attila@ofi.hu címre.


A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.