Névtelen | 2009. szep. 26.

Pályázati felhívás


Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet pályázatot hirdet az

"Ökoiskola"

cím elnyerésére


A cím azoknak az iskoláknak az elismerését szolgálja, melyek átgondoltan, intézményesítetten, rendszerszerűen foglalkoznak a környezettudatosság, a fenntartható fogyasztás és fejlődés pedagógiájának gyakorlati megvalósításával, a környezeti neveléssel.

 

Pályázati határidő 2009. március 2.

Pályázati felhívás


Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet pályázatot hirdet az

"Ökoiskola"

cím elnyerésére


A pályázat célja:

A fenntarthatóság elveinek, a környezettudatosság és a fenntartható fogyasztás és fejlődés oktatási intézményekben való minél hatékonyabb megjelenése érdekében az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban:KvVM) közösen létrehozta az "Ökoiskola" címet.

A cím azoknak az iskoláknak az elismerését szolgálja, melyek átgondoltan, intézményesítetten, rendszerszerűen foglalkoznak a környezettudatosság, a fenntartható fogyasztás és fejlődés pedagógiájának gyakorlati megvalósításával, a környezeti neveléssel.

Az "Ökoiskola" cím adományozása kapcsolódik az ENSZ "A fenntarthatóságra oktatás" 2005-2014 évtizedének programjához. Az "Ökoiskola" cím pályázati rendszerének kimunkálása az ENSI - Iskolai Környezeti Kezdeményezések - nemzetközi hálózat több évtizedes tapasztalatai alapján történt.


A pályázók köre:

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdésének b)-g) pontjában meghatározott belföldi székhelyű nevelési-oktatási intézmények.

Az "Ökoiskola" cím elnyerése az iskolák számára a következő előnyökkel jár:

  • A nemzetközi kritériumokkal összhangban kialakított magyar "Ökoiskola" kritériumrendszer az iskola megkülönböztető minőségjelzője, mely vonzóvá teszi az iskolát a szülők számára, és pozitív külső visszajelzést jelent az iskola munkájáról a fenntartó számára.
  • Az állami kezdeményezésre létrejövő hálózat iskolái nagyobb eséllyel vesznek részt a környezeti nevelési, a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatos pályázatokon.
  • A cím elnyerője az Ökoiskolák Hálózatának tagja lesz, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere bővül, a Hálózat programjai segítik szakmai fejlődését.
  • A címet elnyerő iskola tanulói részt vehetnek a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Ökoiskoláknak szervezett környezet- és természetvédelmi tárgyú programjain, rendezvényein, pályázatain.

 

Pályázati feltételek:

 

  • Egy intézmény (összevont igazgatású intézmény esetén: tagintézményenként, telephelyenként külön-külön) csak egy pályázatot nyújthat be.
  • Amennyiben az intézmény tagintézményekkel rendelkezik, csak azon tagintézményeire nyújtsa be külön-külön a pályázatot, ahol a pályázati feltételek adottak.

Pályázni a jelen felhívás mellékleteként csatolt alábbi formanyomtatványok kitöltésével és 1 (egy) eredeti példányban papír alapon, postai úton történő benyújtásával lehet:

 

 

A szándéknyilatkozatban a pályázó kifejezésre juttatja, hogy egyetért a cím célkitűzéseivel, és lehetőségeihez képest törekszik azok megvalósítására. A szándéknyilatkozatot az iskola igazgatójának, valamint a diákok és a szülők képviselőjének (Diákönkormányzat, szülői szervezet (közösség), stb.) kell aláírnia.

 

A III. számú mellékletként szereplő ökoiskolai munkaterv benyújtása elektronikusan e-mailben vagy 1 (egy) példányban CD-n is szükséges.

 

 

A pályázatot a következő címre küldjék:


Postacím: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 1051 Budapest Dorottya u. 8.

e-mail: attila.varga@ofi.hu

A borítékra írják rá "Ökoiskola"


A pályázat benyújtásának határideje: (a postabélyegző dátuma): 2009. március 2.


Hiánypótlásra nincs lehetőség, a hibás, hiányos vagy határidőn túl beérkezett pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.


A pályázat elbírálása:

 

A pályázaton előnyt élveznek azok a pályázók, melyek:

 

  • ökoiskola munkaterve illeszkedik a település fenntarthatóság-központú településfejlesztési koncepciójához, és a fenntartó írásban nyilatkozik arról, hogy támogatja az iskolát ökoiskolai céljai elérésben,
  • pályázatát írásbeli nyilatkozatával támogatja a pályázó Közalkalmazotti Tanácsa,
  • munkatervének megvalósítását külső partnerek (civil szervezetek, cégek, magánvállalkozók) is támogatják (és erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatokat tud bemutatni),
  • a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatban arra törekednek, hogy biztosítsák a különböző nevelési fokozatok egymásra épülését (óvoda-iskola-középiskola-felsőoktatás).

 

A címet az OKM és a KvVM által felállított Bíráló Bizottság ítéli oda az OKM és a KvVM által közösen felkért szakértők javaslata alapján. A cím oklevelét az oktatási és kulturális miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter közösen írja alá.

A Bizottság a pályázat benyújtására a jelen felhívásban meghatározott határidőtől számított 60 napon belül hoz döntést a pályázatokról.

A döntést követően az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 15 napon belül levélben értesíti a pályázókat a döntés eredményéről, illetve a nyertes pályázók listáját a www.okoiskola.hu honlapon közzéteszi.


További feltételek:

 

Az elnyerhető címek száma nincs maximálva.

A címet elnyerő iskolák kézhez kapják a cím oklevelét, mely igazolja, hogy az iskola jogosan használja az "Ökoiskola" címet és emblémát. A cím elnyerése pénzügyi támogatás elnyerésével nem jár.

A címet a nyertes pályázó a nyertesek listájának közzététele napjától számított három évig használhatja.

A cím újabb pályázat útján ismét megszerezhető.

Az iskola megőrizheti a címet a munkaterv alapján elért eredményeinek dokumentációjával és egy újabb adatlap és munkaterv benyújtásával a három éves periódus vége előtt. Az eredmények bemutatásának minimumkövetelményei a V. mellékletben találhatók. A fenti dokumentációk benyújtása alapján a cím meghosszabbítható az újabb munkaterv benyújtásától kezdve további három évvel. Az eljárás ezután többször megismételhető három évet nem meghaladó időközönként.

Ha a címet már korábban elnyert iskola három éven belül nem kezdeményezi a cím birtoklásának meghosszabbítását, akkor a három év lejártával a címet automatikusan elveszíti, erről értesítést kap. Amennyiben ismét pályázik, ugyanolyan elbírálás alá esik, mint a címre először pályázó iskolák.

A címet elnyert iskolák címnek megfelelő tevékenységét az OKM és a KvVM által felkért szakemberek ellenőrizhetik a cím használatának ideje alatt.

Az ökoiskolai munkaterv adott évekre vonatkozó részeinek kapcsolódniuk kell az iskola jóváhagyott, éves munkatervéhez.

A pályázó pályázata benyújtásával tudomásul veszi a jelen felhívásban meghatározott feltételeket.

A pályázatról további információt az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnél Varga Attila nyújt a1/2357249 vagy 20/4787000-as telefonszámon, hétfőtől csütörtökig 8-12 és 13-16:30 óra között, pénteken 8-14 óráig, illetve e-mailen az attila.varga@ofi.hu címen.

A pályázattal kapcsolatos szakmai kérdésekben további információt az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztályán Simonyi István nyújt a 473-7318-as telefonszámon hétfőtől csütörtökig 8-12 és 13-16:30 óra között, pénteken 8-14 óráig.

Tags: 
Prefix: 
okoiskola

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.