1
már
Hegedűs Mihály

Pályázati felhívás a 2019/2020. tanévre szóló Ökoiskola cím és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 191/A. § (2) bekezdése alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) az Agrárminisztérium együttműködésével nyílt pályázatot hirdet Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére.

A pályázat kiírásának célja 

Több ökoiskola: élhetőbb bolygó. Közös felelősségünk, hogy a köznevelési intézmények munkája révén mind több fiatal váljon a környezet és az egészség megóvására érzékeny és a globális felelősségvállalásban is elkötelezett felnőtté. Azok az iskolák vagy kollégiumok, amelyekben a fenntarthatóságra nevelés átgondoltan és rendszerszerűen hatja át a napi gyakorlatot, az ökoiskolai hálózat részeként még eredményesebben működhetnek. Minél szélesebb körben válnak az intézmények a hálózat részévé, annál jobban segíti az a közös célok elérését.

A pályázat célja azon intézmények elismerése Ökoiskola és Örökös Ökoiskola címmel, amelyek egészintézményes módon foglalkoznak a fenntarthatósággal, így járulva hozzá ahhoz, hogy a fenntarthatóság elvei a jövő nemzedékek számára a mindennapok természetes részévé váljanak.

Mire lehet pályázni?

A nyertes intézmények tevékenységük elismeréseként viselhetik az Ökoiskola vagy Örökös Ökoiskola címet. A címet viselő intézmények a Magyarországi Ökoiskola Hálózat tagjává válva olyan szakmai közösség részei lehetnek, amelyben rendszeres tudásmegosztással, segédletekkel és egyéb lehetőségekkel gazdagodhatnak, különböző képzésekkel és más programokkal színesítve munkájukat. 

Kik pályázhatnak?

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdésének b)–k) pontjában meghatározott, magyarországi székhelyű nevelési-oktatási intézmények (a továbbiakban: intézmények), fenntartótól függetlenül. 

Az önálló ügyvitellel rendelkező feladatellátási helyeknek (székhely, tagintézmény) önállóan kell pályázatot benyújtaniuk. Az önálló ügyvitellel nem rendelkező feladatellátási helyek önállóan nem pályázhatnak, helyettük a felettes székhely- vagy tagintézmény nyújthat be pályázatot. Az Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím csak a pályázatban megjelölt feladatellátási helyeken használható.

Pályázói kategóriák 

Első alkalommal pályázó: az az intézmény, amely a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik Ökoiskola címmel. Az első alkalommal pályázó intézmény Ökoiskola címet kaphat.

Újrapályázó: az az intézmény, amely 2014. december 13-án vagy 2016. január 30-án kelt Ökoiskola címről szóló oklevéllel rendelkezik, és Ökoiskola címét nem vonták vissza. Az újrapályázó intézmény Ökoiskola címet kaphat.

Örökös Ökoiskola címre pályázó: az az intézmény, amely az elmúlt hét év során kétszer elnyerte az Ökoiskola címet, legalább 6 éven keresztül Ökoiskola címmel rendelkezett, és Ökoiskola címét nem vonták vissza. 

Általános pályázati feltételek 

Minden pályázó vállalja, hogy

 • a pedagógiai programját és a helyi tantervét a fenntarthatóság és a globális felelősségvállalás értékrendje szerint alakítja ki, így azok megjelenítik a környezettudatosság és az egészségtudatosság alapelveit és az azokat célzó pedagógiai tevékenységeket is;
 • az intézmény munkatervében – összhangban az önértékelési táblázat (a Pályázati adatlap 5. munkalapja) szempontjaival – meghatározza a tanév ökoiskolai feladatait, kijelöli a felelős személyeket, megállapítja a határidőket, valamint a vállalt feladatokat végrehajtja;
 • (a cím elnyerését követően, annak időbeli hatálya alatt) fenntartja ökoiskolai vállalásait, és további célokat tűz ki tevékenysége fejlesztésére;
 • a honlapján kialakít egy olyan aloldalt, amelyen az iskola fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos tevékenységeit mutatja be. Ezt az aloldalt rendszeres időközönként frissíti: bemutatja a tanulókkal végzett tevékenységeket, erősségeit, és gyakorlatát széles körben ismertté teszi.

Az újrapályázó és az Örökös Ökoiskola címre pályázó intézmény vállalja, hogy a honlapján kialakított aloldalon feltünteti az elnyert Ökoiskola vagy Örökös Ökoiskola cím logóját, ami a www.okoiskola.hu honlapra hivatkozik. Az Örökös Ökoiskola címet elnyert intézmény tevékenységét az EMMI helyszíni monitoring látogatással ellenőrizheti.

Hogyan kell benyújtani a pályázatot?

A 2019/2020. tanévre kiírt Ökoiskola és Örökös Ökoiskola címpályázat a jelen pályázati felhívás szerint és a letölthető Pályázati adatlap kitöltésével és beküldésével nyújtható be 2019. május 22-ig. 

A pályázatot az okoiskola@emmi.gov.hu e-mail címre kell elküldeni.

A Pályázati adatlap 3. munkalapját (szándéknyilatkozat) kérjük aláírva (digitális aláírással vagy kinyomtatott formában aláírva és visszaszkennelve) a Pályázati adatlappal együtt e-mail csatolmányként elküldeni. A levél tárgyában fel kell tüntetni a „PALYAZAT 2019” kifejezést. Az e-mailben kérjük az intézmény OM számát, továbbá teljes nevét és címét, és a megpályázott cím kategóriáját (Ökoiskola vagy Örökös Ökoiskola cím) feltüntetni.

A pályázatról további technikai információt Halácsy Ágnestől a +36 1 896 6242 telefonszámon vagy az agnes.halacsy@emmi.gov.hu e-mail címen vagy az okoiskola@emmi.gov.hu e-mail címen kérhetnek. 

Értékelési szempontok

 • A Pályázati adatlap valamennyi munkalapját hiánytalanul, a pályázati kiírásnak és az útmutatónak megfelelően töltötték ki.
 • A Szándéknyilatkozatot, kitöltötték, aláírással ellátták.
 • Az intézmény bemutatása (Pályázati adatlap 4. munkalap) eléri a minimális karakterszámot.
 • Az intézmény honlapján az erre a célra elkülönített felületen szerepelnek a fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos, alább felsorolt dokumentumok, valamint az intézmény fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos tevékenységeit bemutató tartalom:
 1. első alkalommal pályázók részére: a 2018/2019. tanévre vonatkozó, a nevelőtestület által elfogadott intézményi munkaterv.
 2. újrapályázók részére: a 2016/2017. és a 2017/2018. tanévekre vonatkozó, a nevelőtestület által elfogadott éves beszámolók, valamint a 2018/2019. tanév intézményi vagy ökoiskolai munkaterve.
 3. Örökös Ökoiskola címre pályázók részére: a 2016/2017. és a 2017/2018. tanévekre vonatkozó, a nevelőtestület által elfogadott éves beszámolók, valamint a 2018/2019. tanév intézményi vagy ökoiskolai munkaterve.
 • Első alkalommal pályázók esetében az iskola a Pályázati adatlap önértékelési táblázatában (5. munkalap) szereplő minden szempontcsoport esetében eléri az először pályázó intézmények számára szempontcsoportonként meghatározott minimum pontszámokat, és az önértékelésére adott összes pontszáma eléri vagy meghaladja a 60 pontot (lásd Pályázati adatlap 6. munkalapja).
 • Újrapályázók esetében az iskola a Pályázati adatlap önértékelési táblázatában (5. munkalap) szereplő minden szempontcsoport esetében eléri az újrapályázó intézmények számára szempontcsoportonként meghatározott minimum pontszámokat, és az önértékelésére kapott összes pontszáma eléri vagy meghaladja a 80 pontot (lásd Pályázati adatlap 6. munkalapja).
 • Örökös Ökoiskola címre pályázók esetében a Pályázati adatlap önértékelési táblázatában (5. munkalap) szereplő minden szempontcsoport esetében teljesíti az iskola az Örökös Ökoiskola címre pályázó intézmények számára szempontcsoportonként meghatározott minimum pontszámokat, és az önértékelésére kapott összes pontszáma eléri vagy meghaladja a 100 pontot (lásd Pályázati adatlap 6. munkalapja).

Amennyiben a pályázat valamely fenti követelménynek nem felel meg, a pályázónak az EMMI értesítésétől számított öt munkanapon belül hiánypótlásra van lehetősége. 

A pályázatok értékelése és a támogatói döntés

A benyújtott pályázatokat az EMMI formai és tartalmi szempontok alapján javaslattételre előkészíti, majd az EMMI köznevelésért felelős helyettes államtitkára az Ökoiskola Értékelő Bizottság javaslata alapján dönt a cím odaítéléséről. 

A nyertes pályázók postai vagy elektronikus úton értesítést kapnak az eredményről és meghívást az ünnepélyes címátadóra. A nyertes pályázók listáját az EMMI a honlapján teszi közzé 2019. szeptember 30-ig, továbbá az adatok az Ökoiskola Hálózat honlapján (http://ofi.hu/okoiskolak-adatbazisa) is megjelennek.

Az Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím alkalmazhatósága 

A 2019-ben elnyert Ökoiskola cím 2019. szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig érvényes.

A 2019-ben elnyert Örökös Ökoiskola cím visszavonásig érvényes. A címet a címadományozó vonhatja vissza.

Az Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím birtokosa a Magyarországi Ökoiskola Hálózat tagja lesz.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 22.

A Pályázó pályázata benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja a jelen felhívásban meghatározott feltételeket.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.