Medvey Tamás | 2013. okt. 14.

A témaegység három témakört tartalmaz, amelyek közös eleme a hátrányos helyzetű családokból származó gyerekek, fiatalok sorsát befolyásoló intézkedések vizsgálata.

 1. Az óvodai nevelés aktuális változásai
 2. Tanulási utak elemzése a középfokon
 3. Az iskolai lemorzsolódás csökkentése

a.) Az óvodai nevelés aktuális változásai

Kapcsolattartó: Török Balázs

A kutatás a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 8. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt óvodai neveléssel kapcsolatos kötelezettségek feltételeinek vizsgálatára koncentrál. Felméri az óvodai férőhelyek kihasználtságát, vizsgálja az intézményi infrastrukturális és a személyi feltételeket, kutatja az óvodai nevelés iránti szülői rétegigényeket. A kutatás koncepciója az óvoda szerepét az egész életen át tartó tanulás megalapozásának koncepciójában értelmezi, ezért felméri az óvoda iskola-előkészítő funkciójának megvalósulását, fókuszálva a hátrányos helyzetű gyerekek iskola előtti intézményes szocializációjára. A kutatás további témai között szerepelnek az óvodai nevelés és a belső migráció viszonyának vizsgálata, az óvodai csoportok összetétele és optimális létszáma összefüggésének elemzése, valamint az óvodák szakmai és szakszolgálati támogató környezetének felmérése.

A kutatás az előkészítés során – online egyeztetési és megvitatási technikákkal – szakértők bevonásával pontosítja a vizsgálati koncepciókat, a későbbiekben pedig óvodavezetők, óvónők és szülők körében végzendő kérdőíves és interjús adatfelvételekre épül.

A kutatás elsősorban a szakpolitikával foglakozók számára szolgáltat információkat az óvodai hálózat fejlesztésével kapcsolatosan, de tanulságos lehet minden óvodafenntartó számára is.

Produktumok:

 • Az óvodai témaegység kutatói önálló kötetet készítettek, melynek része
  • egy, a hazai és nemzetközi óvodai nevelési trendeket, illetve az ezzel kapcsolatos szabályozásokat feltáró tanulmány, valamint
  • az empirikus felmérések tapasztalatait összegző tanulmány
 • A tapasztalatok alapján megfogalmazandó szakpolitikai ajánlásokat A tanulási attitűdök, tanulási stratégiák című témaegységgel közösen készítjük el.

b.) Tanulási utak elemzése a középfokon

Kapcsolattartó: Ercsei Kálmán

A szakképzés a kilencvenes évektől kezdődően gyökeres átalakuláson ment át. A szakközépiskola programját és tanulóinak célkitűzéseit tekintve is fokozatosan a felsőoktatásra való felkészítés irányába mozdult el, beiskolázva egy-egy korosztálynak mintegy felét. Eközben a szakiskolai képzés, egyre inkább a hátrányos helyzetű, s nehezen képezhető fiatalok iskolájává vált. A szakképzési rendszert sok kritika érte, emiatt az utóbbi évtizedben több program indult, illetve strukturális beavatkozások is történtek annak érdekében, hogy a képzési program fel tudja készíteni az ott tanulókat a munkaerőpiacra. A már lezárult “21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 elnevezésű kiemelt projekt keretében indult a tanulók pályaútját vizsgáló longitudinális kutatás. Annak folytatásaként e témaegységben a tanulók tanulási útjainak, motivációinak, aspirációinak feltérképezése és elemzése történik. Célja feltárni a szakmunkások pályaútját, ami kiinduló alapja lehet egy későbbi, a szakiskolai és szakközépiskolai tanulókat érintő pályaút-változásokat regisztráló rendszernek. A szakképzés jelenlegi strukturális változásaihoz igazodva a kutatás a 2013-ban induló hároméves képzési programhoz hasonló, de már korábban elindult, ún. előrehozott szakképzésben tanulók pályaútját kiemelten kezeli. A módszer a korábbi felmérésekhez igazodó mintán részben telefonos kérdőíves vizsgálat, részben interjúk készítése, az előrehozott szakképzésben tanulók esetében pedig kérdőíves vizsgálat. Mindezt országos adatbázisok elemzése egészíti ki, valamint különböző adatbázisok (KIR, illetve érettségi-adatbázis) összekapcsolása révén egy új, a széles szakmai nyilvánosság rendelkezésére álló adatbázis kialakítása.

A kutatás egyrészt információt szolgáltat a szakképzésben tanulók továbbtanulási, pályaváltási, elhelyezkedési tapasztalatairól, hozzájárulva az új képzési struktúra finomhangolásához, részben pedig kiinduló információt szolgáltat az új képzési struktúrát megelőző helyzetről, lehetővé téve az elmozdulás későbbi mérését, ezen keresztül pedig az új struktúra sikerességének vizsgálatát.

Produktumok:

 • A tanulási utak elemzése témaegység tapasztalatai is önálló kötetben jelennek meg. Ennek részei:
  • a nemzetközi trendeket, illetve a hazai folyamatokat feltáró 1-1 tanulmány,
  • a tanulási utakra vonatkozó kérdőíves felmérés, illetve interjús vizsgálat 1-1 tanulmánya,
  • az alapfok és a középfok, valamint a középfok és a felsőfok közötti átmenet vizsgálatára vonatkozó 1-1
  • tanulmány, valamint
  • a mindezek szintézisét tartalmazó összefoglaló tanulmány.
 • A tapasztalatok alapján megfogalmazandó szakpolitikai ajánlásokat A tanulási attitűdök, tanulási stratégiák című témaegységgel közösen készítjük el.

c.) Az iskolai lemorzsolódás csökkentése

Kapcsolattartó: Tomasz Gábor

A kutatás több célt tűzött ki maga elé. Hosszú távú célja egy holland minta szerinti lemorzsolódási jelzőrendszer megalapozása Magyarországon. Egy olyan jelzőrendszeré, amely regisztrálja azokat az eseményeket, amelyek – megfelelő beavatkozás hiányában – a lemorzsolódáshoz vezethetnek. A rendszer kialakításához más országok bevált gyakorlatát is megvizsgáljuk. A munka közvetlen hozadéka egy olyan, naprakész adatokat tartalmazó internetes felület, amely tankerületi szinten jelzi a problémákat, lehetővé téve, hogy a kritikus helyzetű tankerületek lássák helyzetüket, beavatkozzanak a folyamatokba, illetve hogy segítséget kérjenek az országos oktatásirányítástól a helyzet orvoslására.

A kutatás másik ága a cigány tanulók iskolai beilleszkedésének lehetőségét vizsgáló korábbi OFI-kutatás megismétlése, részben migráns tanulók beilleszkedési folyamataira is kiterjesztve, s ennek keretében az eddigi hazai erőfeszítések értékelése, illetve a jó megoldások feltárása. A közvetlen cél az ilyen jellegű iskolai kísérletek tapasztalatainak összegzése és a fejlesztők számára javaslatok megfogalmazása a hatékony integrálás és fejlesztés módszereivel, eszközeivel, személyi feltételeivel kapcsolatban. A módszer: a korábban felkeresett 150 iskolában 1500 pedagógus megkeresése kérdőívvel, valamint osztálytermi megfigyelések az érintett iskolákban. A kutatás eredménye iskolai, tankerületi és országos szinten is hozzájárul a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók sikeres iskolai pályafutását elősegítő megoldások megtalálásához, bevezetéséhez.

Produktumok:

 • Az iskolai lemorzsolódással kapcsolatos tapasztalatok kiadványa a következő tanulmányokat tartalmazza:
  • a lemorzsolódás hazai fogalmi rendszerét, nemzetközi fogalmi kereteit, illetve a hazai tapasztalatokat átfogóan leíró elemzések egy-egy tanulmányát,
  • a lemorzsolódás elleni megoldásokat részletesen leíró hét nemzetközi országtanulmány alapján készült összefoglaló tanulmányt,
  • a roma és a migráns tanulók felzárkóztatására vonatkozó hazai tapasztalatokat feltáró empirikus kutatás elemző tanulmányát
  • valamint az ezek szintézisét megjelenítő összegző tanulmányt.
  • A lemorzsolódással kapcsolatos adatok a Tudástárba kerülnek, illetve egy térképes megjelenítésű interaktív honlapon kerülnek a nyilvánosság elé.
 • A tapasztalatok alapján megfogalmazandó szakpolitikai ajánlásokat A tanulási attitűdök, tanulási stratégiák című témaegységgel közösen készítjük el.

Térképek - tanulói adatok

Prefix: 
tamop311

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.