Témaszám: 6212

Témavezető: Morvay Zsuzsanna

A projekt célja a pedagógiai-szakmai szolgáltatások intézményrendszerének több szempontú vizsgálata, valamint fejlesztésének szakmai javaslatokkal való támogatása.

A kutatás nemzetközi fókuszában az eredményes oktatási rendszert működtető országok közoktatási intézményeinek, pedagógusainak eredményességét támogató szolgáltató rendszereinek tanulmányozása áll, szolgáltatói modellek, jó gyakorlatok, valamint a hazai rendszer számára adaptálható elemek azonosítása céljával. A hazai kutatások oktatási rendszerünk 1777-től 2014-ig tartó korszakainak áttekintésére fókuszálnak a pedagógiai-szakmai szolgáltatások történetének, a szolgáltatások szerepének, rendszerének vizsgálatával, a jelen fejlesztés számára értékes hagyományok, valamint a meghatározó jogszabályi és tartalmi változások azonosításának céljával.

A projekt kiemelten hangsúlyos kutatási területe a pedagógiai-szakmai szolgáltatások 2013. és 2014. évi intézményrendszerének és feladatellátásának sajátosságait, valamint az e téren megfogalmazódó igénybevevői elvárásokat vizsgálja, a másik a pedagógiai-szakmai szolgáltatások lehetséges finanszírozási módjait tanulmányozza. A területet szabályozó jogforrások és egyéb dokumentumok, illetve a kapcsolódó adatbázisok feltárása és elemzése mellett mindkét kutatás erősen empirikus jellegű: fókuszcsoportos és szakértői interjúk készítik elő, illetve járulnak hozzá az online kérdőíves adatfelvételre épülő kutatásokból nyert kvantitatív adatok mélyebb értelmezéséhez. A kutatások célcsoportját a pedagógiai-szakmai szolgáltatások irányításában és ellátásában közvetlenül közreműködők, illetve a szakmai támogatások különféle formáit igénybe vevők képezik.

A kutatási eredményekre épülnek azok a fejlesztési dokumentumok, amelyek a pedagógiai-szakmai szolgáltatások 2013. január 1-jével megindult átalakítási folyamatához illeszkedve fogalmaznak meg javaslatokat a szolgáltató rendszer irányítási és intézményi szerkezetével, feladatstruktúrájával, a szolgáltatásokban érintettek körével és szerepével, valamint a szolgáltatások finanszírozásával összefüggésben, és tesznek javaslatot a jogszabályi környezet kialakítására, kiegészítésére és/vagy korrekciójára vonatkozóan.

A szolgáltatói feladatok ellátásában közreműködő érintettek széles körének bevonása mellett a projekt keretében fejlesztési javaslat készül a pedagógiai-szakmai szolgáltatások feladatrendszerére, koordinációs és kommunikációs modelljére, minőségirányítási modelljére, valamint az intézményrendszer egészének működését támogató online információs és kommunikációs felület szakmai paramétereire. 

Produktumok:

 

 • A pedagógiai-szakmai szolgáltatások intézményrendszerének vizsgálata (kutatási zárókötet 8 ív terjedelemben)

 • Az empirikus kutatásokhoz használt mérőeszközök: Fókuszcsoportos interjú vezérfonal, PSZSZ irányítás, finanszírozás, szervezet interjúvázlat, PSZSZ online kérdőív 1.PSZSZ online kérdőív 2.

 • Ország-tanulmányok a pedagógiai-szakmai szolgáltatások, pedagógiai támogatások nemzetközi példáiról (Skócia, Kanada – Alberta tartomány, Lengyelország és Németország), két nemzetközi jó gyakorlat komplex leírása.
 • A pedagógiai-szakmai szolgáltatások hazai történetének áttekintése, elemzése.
 • A pedagógiai-szakmai szolgáltatások jogszabályi környezetének áttekintése, elemzése.
 • A pedagógiai-szakmai szolgáltatások 2013. évi intézményrendszerének és feladatellátási helyzetének leíró jellemzése tényadatok alapján.
 • A pedagógiai-szakmai szolgáltatások intézményrendszerének helyzetét és működését különféle szempontok szerint elemző tanulmányok.
  • fókuszcsoportos interjúk
  • online kérdőíves felmérések
  • szakértői interjúk ágazati döntéshozókkal
 • Javaslat a pedagógiai-szakmai szolgáltatások modelljére és a lehetséges forgatókönyvekre
 • Javaslat a pedagógiai-szakmai szolgáltatások szakmai irányításának irányelveire
 • Javaslat a pedagógiai-szakmai szolgáltatások feladatellátási portfóliójára
 • Javaslat a pedagógiai-szakmai szolgáltatások finanszírozásának alapelveire
 • Javaslat a pedagógiai-szakmai szolgáltatások minőségirányítási modelljére
 • Javaslat a pedagógiai-szakmai szolgáltatások szereplői közötti koordináció és kommunikáció formáira és módjaira
 • Javaslat a pedagógiai-szakmai szolgáltatások érintettjei közötti online kommunikációt támogató felület specifikációjára
 • Javaslat a pedagógiai-szakmai szolgáltatások országosan egységes szakmai irányításához szükséges szervezeti struktúrára
 • Javaslat a pedagógiai-szakmai szolgáltatások országosan egységes szakmai irányításához szükséges humán erőforrás kapacitásra, feladatmegosztásra, valamint szakmai kompetenciákra
 • A pedagógiai-szakmai szolgáltatások országosan egységes szakmai irányítási feladataihoz kapcsolódó szakmai támogatás
 • Központi igényfelmérő kérdőív fejlesztése
 • Központi elégedettségmérő kérdőív fejlesztése
 • Javaslat a pedagógiai-szakmai szolgáltatások minőségirányítási rendszerének működését támogató indikátorrendszer fejlesztéséhez
 • A pedagógiai-szakmai szolgáltatások intézményrendszerének vizsgálatát bemutató, összegző tanulmánykötet. (500 db nyomtatott példány)
 • A pedagógiai-szakmai szolgáltatások intézményrendszerének fejlesztésére tett javaslatokat bemutató tanulmánykötet. (100 db nyomtatott példány)

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.