Az Oktatáskutató Intézet húsz éven keresztül jelentette meg Kutatás közben c. sorozatát. Az első kötet 1989-ben (lásd: sorozat beharangozója), az utolsó 2008-ban látott napvilágot. Az egyes kiadványokat 1991-től kezdték el megszámozni, bevonva az Oktatáskutató Intézet korábbi, más néven futó sorozatainak kiadványait is (pl. Iskolakutatás; Regionális és politikakutatás; Rendszer- és szervezetkutatás; Tervezéshez kapcsolódó kutatások). Így kapta  az első Kutatás közben a 125-ös, és nem az egyes sorszámot. (Az első 124 kiadvány listája itt található meg.)

 

2008

283. Fehérvári (szerk.): Szakképzés és lemorzsolódás

282. Györgyi Zoltán (szerk.): Az integráció érdekében - A Második Esély című Equal-program keretében készült tanulmányok

281. Liskó Ilona – Fehérvári Anikó: Hatásvizsgálat a HEFOP által támogatott integrációs program keretében szervezett pedagógus-t

280. Györgyi Zoltán (ed.): Giving Opportunities, Leaving Disadvantages

2007

279. Györgyi Zoltán (ed.): Give a Chance… (Case Studies of programmes from four EU Countries to help young people’s social and professional inclusion)

278. Hrubos Ildikó – Tomasz Gábor (szerk.): A bolognai folyamat intézményi szinten

2006

277. Szemerszki Marianna: Ifjúságsegítő képzés a felsőoktatásban

276. Fehérvári Anikó – Györgyi Zoltán: Kiút a gödörből – Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány KID-programja

275. Fehérvári Anikó – Liskó Ilona: Az Arany János Program hatásvizsgálata

274. Polónyi István – Timár János: Oktatáspolitika és demográfia

273. Tót Éva: A munkavégzéshez kapcsolódó informális tanulás

272. Gábor Kálmán: Kollégisták a felsőoktatásban

271. Bajomi Iván – Berényi Eszter – Erőss Gábor – Imre Anna: Ahol ritka jószág a tanuló – Oktatásirányítás, cselekvési logikák é

270. Gábor Kálmán – Szemerszki Marianna: Sziget Fesztivál 2005

269. Szemerszki Marianna: A nem állami felsőoktatási intézmények hallgatói

2005

268. Liskó Ilona: A roma tanulók középiskolai továbbtanulása

267. Sáska Géza: A szocialista és a polgári nevelés radikális alternatívái

266. Havas Gábor – Liskó Ilona: Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában

265. Polónyi István: A felsőoktatási beiskolázási keretszámok szakmai szerkezete

2004

264. Tót Éva: Oktatási indikátorok – Az OECD INES Network-B tevékenysége

263. Györgyi Zoltán – Mártonfi György: A Leonardo mobilitási program hatása a résztvevőkre

262. Polónyi István: Patyomkin finanszírozás – Hogyan tovább a felsőoktatás finanszírozásával?

261. Török Balázs: A gyermeküket óvodáztató szülők körében végzett országos felmérés eredményei

260. Török Balázs: A kisgyermekkori nevelés és gondozás nemzetközi összehasonlításának alapja

259. Liskó Ilona: Perspektívák a középiskola után

258. Biró Zs. – Hrubos I. – Lovász G. – Pásztor A.: Az oklevélmelléklet rendszere néhány európai egyetemen

257. Liskó Ilona: A szakképző iskolák kollégiumai

256. Polónyi István: A felnőttképzés megtérülési mutatói

255. Polónyi István: A hazai felsőoktatás demográfiai összefüggései a 21. század elején

254. Forray R. Katalin – Híves Tamás: A szakképzési rendszer szerkezeti és területi átalakulása (1990-2000)

2003

252+253. Victor Karady – Peter Tibor Nagy: Educational Inequalities and Denominations – Database for Transdanubia, 1910 (I + II)

251. Tót Éva: A Socrates program értékelésének tanulságai

250. Liskó Ilona: Kudarcok a középfokú iskolákban

249. Forray R. Katalin – Híves Tamás: A szakképző intézmények alkalmazkodása a társadalmi-gazdasági feltételekhez (1990-2000)

248. Kozma Tamás: Kisebbségi oktatás Közép-Európában

247. Liskó Ilona: A szakmai előkészítő oktatás bevezetése

246. Hrubos Ildikó – Szentannai Ágota – Veroszta Zsuzsanna: A gazdálkodási filozófia és gyakorlat érvényesülése az egyetemeken

245. Radácsi Imre: Regionális oktatáspolitika és területfejlesztés az Európai Unióban és Magyarországon

244. Venter György: A tanári mesterség alapozása II.

243. Venter György: A tanári mesterség alapozása I.

242. Kozma Tamás – Rébay Magdolna (szerk.): Felsőoktatási akkreditáció Európában

2002

241. Györgyi Zoltán: Tanulás felnőttkorban

240. Forray R. Katalin – Híves Tamás: A leszakadás regionális dimenziói

239. Liskó Ilona: A közoktatás és a szakképzés illeszkedése

238. Török Balázs: Távoktatás a határon túli magyarok képzésében

237. Czeizer Zoltán: Az oktatási intézmények informatikai helyzete és a fejlesztés lehetőségei Magyarországon

236. Mátay Melinda: Fiatal, budapesti elit értelmiségiek szocializációja

235. Hrubos Ildikó: A "bolognai folyamat"

234. Liskó Ilona: Cigány tanulók a középfokú iskolákban

233. Kozma Tamás: Regionális egyetem

2001

232. Györgyi Zoltán – Mártonfi György: Vissza a munkaerőpiacra

231. Havas Gábor–Kemény István–Liskó Ilona: Cigány gyerekek az általános iskolákban

230. Fehérvári Anikó: Párhuzamos szakképzési rendszerek az iskolarendszeren kívüli képzésben

229. Tót Éva: Számítógépek az iskolában

2000

228. Györgyi Zoltán – Imre Anna: Az alap- és középfok közötti átmenet

227. Kozma Tamás: Regionális együttműködések a harmadfokú képzésben

1999

226. Hrubos Ildikó: A japán felsőoktatási modell

225. Forray R. Katalin – Kozma Tamás: Regionális folyamatok és térségi oktatáspolitika

224. Hrubos Ildikó: A felsőoktatás dilemmái a tömegessé válás korszakában

223. Híves Tamás – Kozma Tamás – Radácsi Imre: Az MKM 1995-ös kutatási támogatása

222. Györgyi Zoltán – Imre Anna: Fenntartói társulások

1998

221. Híves Tamás – Kozma Tamás – Radácsi Imre: Az MKM 1994-es kutatási támogatása

220. Forray R. Katalin: A falusi kisiskolák helyzete

219. Fehérvári Anikó – Liskó Ilona: Felvételi szelekció a középfokú oktatásban

1997

218. Kozma Tamás: Az MKM 1993-as kutatási támogatása

217. Kozma Tamás: Az MKM 1992-es kutatási támogatása

216. Bajomi Iván – Szabó László Tamás – Tót Éva: A folyamatos szakmai képzés helyzete

1996

215. Tót Éva (szerk.): Les caractéristiques du champ de la Formation Professionnelle Continue en Hongrie

214. Ladányi Andor:A felsőoktatás nemzetközi statisztikai összehasonlításban

213. Polónyi István: A felsőoktatás gazdasági jellemzői

212. Liskó Ilona – Fehérvári Anikó: Szerkezetváltó iskolák a kilencvenes években

211. Bajomi Iván: Az oktatásügyi érdekszervezetek szerepe az oktatáspolitika formálásában

210. Szabó László Tamás: Modernizáció kérdőjelekkel (Pedagógusképzés és továbbképzés)

1995

209. Györgyi Zoltán – Híves Tamás – Imre Anna – Kozma Tamás: Településhálózat és iskolaszerkezet

208. Forray R. Katalin (szerk.): Publikációk a cigányság oktatásáról

1994

207. Nagy Péter Tibor: Szakoktatás és politika

206. Ladányi Andor: A felsőoktatás fejlesztési tervéről

205. Híves Tamás: Kartográfiai ábrázolás lehetőségei az oktatáskutatásban

204. Annási Ferenc – Dr. Baráth Tibor: Vélemények az iskolai menedzserképzésről egy re­gio­nális kutatás tükrében

203. Ladányi Andor: Ami jó benne és ami nem: A felsőoktatási törvény mérlege

202. Gábor Kálmán – Mátay Melinda – Balog István – Kántor Zoltán: Az ifjúság és az elit

201. Ladányi Andor: “Nemcsak a gazdasági életben van szükség racionalizálásra, hanem kultúr­politikánk terén is”

200. Fehérvári Anikó – Györgyi Zoltán – Tót Éva: Ifjúsági munkanélküliség (Megyei eset­tanulmányok)

199. Szecskő Tamás: A tömegkommunikáció társadalmi hatásai: Bevezetés a tömegkommunikáció szociológiájába

198. Kozma Tamás: A közoktatás fejlesztési koncepciójának tudományos megalapozása

197. Imre Anna – Papházi Tibor – Szemerszki Mariann: Tandíj a felsőoktatás­ban?

1993

196. Györgyi Zoltán: Mezőgazdasági szakoktatás az iskolarendszerű oktatásban és a munkaerőpiaci képzésben

195. Imre Anna: Iskolák a határon: Határmenti térségek és az oktatás

194. Tamas Kozma: Expansion in Higher Education: The Case of the East Euro­pean Region (Proposal for the 15th Annual EAIR Forum, Turku, Finland, August 15-18, 1993)

193. Szemerszki Mariann: Főiskolai és egyetemi oktatók a felsőoktatási törvény terve­zetéről

192. Gábor Kálmán: Civilizációs korszakváltás és az ifjúság

191. Szabó László Tamás (szerk.): Migráció és oktatás: Kultúraközi és modernizációs szempontok a bevándorlás jelenségének értelmezésében

190. Liskó Ilona: Szerkezetváltó iskolák

1992

189. Vámos Dóra: Munkapiac és szakképzés az NSZK-ban

188. Forray R. Katalin – Györgyi Zoltán – Híves Tamás – Imre Anna: Az ózdi térség közoktatásá­nak helyzete, kilátásai

187. Csanády Márton: Nem tudják, de költik?: A közoktatásfinanszírozás adatszol­gáltatási rend­szeréről

186. Kozma Tamás: Új fejezetek a nevelésszociológiából

185. Egyházi iskolák indítása Magyarországon (Tudományos tanácskozás, Gyula, 1992. június 22–24.)

184. Szigeti Jenő – Szemerszki Mariann – Drahos Péter: Egyházi iskolák indítása Magyarországon

183. Csanády Márton – Lux Ambrus: Rendszerváltás és értéktudat: 300 budapesti középiskolás tár­sadalmi és politikai értékrendje

182. Szép Zsófia: A közoktatás költségvetési kapcsolatai

181. Györgyi Zoltán: Budapesti pedagógusok véleménye az oktatási törvénytervezet kon­cep­ció­já­ról és a pedagógus-bérrendszerről

180. Nagy Péter Tibor: A magyar tanügyigazgatás egyensúlyi hagyománya

179. Liskó Ilona: Rendszerváltás az iskolákban

178. Az Oktatáskutató Intézet 1991. évi kutatási beszámolója

177. Várhegyi György (szerk.): Az alapítványi és magániskolák (Tudományos tanácskozás, Budapest, 1992. január 28–29.)

176. Lukács Péter (szerk.): Vélemények a közoktatási törvénykoncepcióról (1992)

175. Biro Lajos: Pedagógusok a közoktatási törvény koncepciójáról (1992)

174. Ladányi Andor: A felsőoktatás fejlesztése: Tények és szempontok

173. Hammer Ferenc: Diktatúra és vezérkultusz: A magyarországi kommunista diktatúra létrejöttének tudászociológiai előzményei

172. Hegedűs T. András: A regionális beiskolázás a felsőoktatásban (Tervtanulmány)

171. Balogh Miklós – Lukács Péter: Oktatásirányítás és iskolarendszer: Az oktatási törvény koncepciójához

1991

170. Ladányi Andor: A felsőoktatási törvényről

169. Horváth Szabó Katalin: Tanárképzés Norvégiában

168. Szövényi Zsolt (szerk.): A szakmai pedagógusok képzésének története Magyarországon, 1945–1988

167. Halász Gábor: Társadalmi igények, iskola, oktatáspolitika

166. Ladányi Andor: A felsőoktatás összehasonlító statisztikai elemzése

165. Lukács Péter – Balogh Miklós: Pedagógusbérezés és oktatásfinanszírozás

164. Nagy Péter Tibor: Tanügyigazgatás és a gazdasági válság

163. Lukács Péter: Hogyan újítsuk meg a pedagógusok bérrendszerét?

162. Nagy Péter Tibor: Erkölcstan, hittan vagy értéksemlegesség az iskolában?

161. Sáska Géza: A reform reformjának reformja: Tantervpolitika az 1945 utáni Magyarországon

160. Forray R. Katalin – Hegedüs T. András: Támogatás és integráció: Oktatáspolitikai szempontok a cigányság iskolázásához

159. Bessenyei István (szerk.): Felsőoktatáspolitika Nyugat-Európában

158. Kozma Tamás (szerk.): Rendszermodellek (Szakértői vázlatok az Oktatáskutató Intézet 1991. április 22-i értekezletéhez.) 

157. Forray R. Katalin: Békéscsaba iskolaszerkezete és fejlődésének kilátásai

156. Nagy Péter Tibor: Paradigmaváltás az oktatástörténet-írásban

155. Forray R. Katalin – Kozma Tamás: Hány plusz hány?: Közkeletű félreértések az iskolai szerkezetváltásról

154. Setényi János (szerk.): Oktatási törvénykezés Európában: Csehszlovákia és Lengyelország új felsőoktatási törvényei

153. Horváth-Szabó Katalin: Konfliktusok az iskolában

152. Csongor Anna: Szegregáció az általános iskolában: Cigány osztályok Magyarországon

151. Kozma Tamás (szerk.): Önkormányzat és iskola (Az Oktatáskutató Intézet V. országos konferenciájának jegyzőkönyve)

150. Forray R. Katalin: A nemzetiségi oktatás szerepe a falusi iskolák visszaállításában

149. Balogh Miklós – Csécsei Béla: Az iskolák finanszírozása tegnap, ma, holnap

148. Forray R. Katalin (szerk.): Falusi iskolák szerepe és arca (Esettanulmányok)

147. Halász Gábor: Iskola kontra önkormányzat: Az oktatásirányítás hazai dilemmái az angliai reformok tükrében

146. Forray R. Katalin (szerk.): Mezőgazdasági tulajdonviszonyok változása és a szakképzés

145. Forray R. Katalin: Az iskolakörzetesítések rövid története

144. Kozma Tamás: Döntésformáló csoportok a magyar felsőoktatásban: Politikai arculatok és érdekérvényesítő stratégiák

143. Liskó Ilona: Iskolavezetési stratégiák

142. Lukács Péter – Sáska Géza – Setényi János: A Fővárosi Önkormányzat oktatáspolitikai koncepciójához

141. Lukács Péter (szerk.): Alternatív iskolák, alternatív pedagógiák Magyarországon (Az 1990 március 14-én Budapesten megtartott tudományos konferencia anyaga)

140. Lukács Péter (szerk.): Javaslat új pedagógus-bérrendszer kialakítására

139. Surányi Bálint: A ”dolláros képzés” első néhány évéről a magyar egyetemeken

1990

138. Setényi János: A svéd modell: mítosz és valóság

137. Szabó László Tamás – Horváth Zsuzsanna: Menekülés és iskolai beilleszkedés

136. Setényi János: Egyenlőségelvű oktatáspolitikák

135. Halász Gábor (szerk.): Csak reformot ne? (Az 1989 szeptember 28-án Budapesten megtartott tudományos konferencia anyaga)

134. Forintos György – Molnár Gyula: A pedagógusok kultúraközvetítő tevékenysége az intézményi és a társadalmi környezet hátterében (Munkaközi kutatási jelentés)

133. Kozma Tamás: A felsőoktatás fejlesztése: regionális megközelítés

132. Benke Magdolna – Forray R. Katalin – Kozma Tamás: Adatok és elgondolások az oktatás fejlesztési koncepciójához

131. Gódor András – Szilágyi Klára: Továbbtanulási esélyek Dányban

130. Forray R. Katalin: Az iskolakörzetesítés alulnézetben (Lajosmizse, 1988)

129. Farkas Péter: Az állami gondozottak szakképzésének kiterjesztése

128. Lukács Péter – Sárkány Klára (szerk.): Beszélgetések a tanterv- és tankönyvpolitikáról

127. Halász Gábor: A tanügyirányítás jövője

126. Bessenyei István (szerk.): A nyugat-Európai oktatáspolitikai tendenciák (Tudományos tanácskozás. Budapest, 1992. január 28–29.)

1989

125. Lukács Péter (szerk.): Költségvetési reform és az oktatás finanszírozása (Az 1989 június 7-én Budapesten megtartott tudományos konferencia anyaga)

 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.