Miután a pedagógusok az oktatási rendszer kulcsszereplői, az Oktatáskutató és Fej­lesztő Intézet kutatási témái közül kiemelt jelentőségűek a pedagógusvizsgálatok. Európa egyes országaiban, köztük Magyarországon is, egyre nagyobb kihívást jelent a szakpolitika számára a szakképzett és jól felkészült pedagógusok biztosítása. A ha­zai történeti kutatások is bizonyítják, hogy a pedagóguspálya mindig az alacsonyabb presztízsű értelmiségi szakmák közé tartozott, valamint jellemzően az elsőgenerációs értelmiség gyűjtőhelyéül szolgált. Ugyanakkor azt is kiemelhetjük, hogy a pedagógu­sok soha nem képeztek egységes csoportot, képzési szintek szerint igen nagy mértékű belső differenciáltságot mutatnak, ami társadalmi hovatartozásukat is meghatározza. Így az óvónők, tanítók, tanárok, középiskolai tanárok vagy éppen a szakoktatók egé­szen más társadalmi, gazdasági jellemzőkkel bírnak, motivációik, nézeteik, attitűdje­ik is eltérők. Ezen különbségek létét elemzéseink is alátámasztják.

A McKinsey-jelentések óta a nemzetközi és hazai fejlesztések körében előtérbe ke­rült a pedagógusok munkájának javítása, ami több ponton is tetten érhető. Egyrészt a képzésben, ahol a tartalmi megújítás mellett olyan intézkedéseket vezettek be, melyek vonzóvá teszik a pedagógushivatást a többi értelmiségi foglalkozáshoz képest. Más­részt a pályára állásban, a pályakezdők támogatásával, harmadrészt magán a pályán: a folyamatos szakmai fejlődés támogatásával és a kiszámítható karrierút kiépítésével. Az elmúlt években a magyar szakpolitika is igyekezett mindhárom ponton beavat­kozni a pedagóguspolitikába. A pedagógusképzésben a korábbi osztott helyett beve­zette az osztatlan képzést, amely egyben a képzési tartalom megújítását is jelentette, illetve meghonosította a pályaalkalmassági vizsgát is. Létrehozta a Klebelsberg-ösz­töndíjat, amellyel vonzóvá kívánta tenni a fiatalok számára a tanári pályát. Megnö­velte a képzés gyakorlati idejét és a pályakezdő pedagógusok szakmai támogatását is. Bevezetésre került a pedagógus-életpályamodell, amelynek célja egy kiszámítható, egységes minősítő rendszer biztosítása volt. Ugyanakkor ezek a beavatkozások meg­felelő előkészítés, kipróbálás és visszacsatolás nélkül zajlottak. Ennek következménye, hogy habár 2011-ben született meg az új törvény, amely a fenti beavatkozásoknak utat nyitott, viszont stabil, kiszámítható rendszerről még ma sem beszélhetünk, a szakpo­litika újra és újra finomhangolást emleget.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.