HELYZETKÉP 2013–2014 EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE

A kötet a TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 kiemelt projekt A pedagógiai-szakmai szolgáltatások intézményrendszerének vizsgálata és fejlesztése téma keretében elvégzett kutatások legfontosabb eredményeit összegzi, adatgyűjtésekre és empirikus részkutatásokra építve mutatja be a pedagógiai-szakmai szolgáltatások 2012. évi átszervezését követő, 2013. és 2014. évi intézményi működési és feladatellátási helyzet legfontosabb jellemzőit.

A kötet egyfajta „szinkrón metszet” kíván lenni a pedagógiai-szakmai szolgáltatások 2013. és 2014. évi feladatellátási helyzetéről egy átalakuló intézményi és jogi környezetben. A kutatások megállapításai tényfeltáró módon tárgyalják az intézményrendszer különféle szempontú vizsgálatának eredményeit. A fejezetek felépítése a pe dagógiai intézetek éves működésének ciklikusságát követi. A kötet egészéből az intézményrendszer – tényadatokon alapuló – 2013. évi helyzetképét követően a 2014. III. negyedévi empirikus kutatásokból nyert szélesebb merítésű, helyenként mélyfúrásokkal is alátámasztott szolgáltató rendszer képe rajzolódik ki.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.