A kerettantervben szabadon felhasználhatóként megjelölt időkeret felhasználását támogató kutatás-fejlesztések iránti szükségesség a kiemelt projekt tervezésekor nyilvánvaló volt. A megvalósult kutatások elsősorban az adott területen megvalósult szigetszerű fejlesztések feltérképezésére, a fejlesztések iránti igények feltárására vállalkoztak. A kapcsolódó fejlesztések célja az volt, hogy olyan használható fejlesztési produktumok jöjjenek létre, amelyek támogatják a pedagógusok munkáját a tanítási-tanulási folyamatban. Ennek megfelelően olyan tanítása-tanulási segédanyagok fejlesztése történt, mint például a modulleírások, tanári kézikönyvek, feladatgyűjtemények, amelyek szakmai támogatást nyújthatnak a pedagógusok részére. A fejlesztések fontos eleme volt egy olyan jó gyakorlatokat tartalmazó adatbázis elkészítése, amelyet a Nemzeti Köznevelési Portálon elérhetővé lehetett tenni.

A témaegység konkrét céljai az alábbiak voltak:

  • A Nat-ban meghatározott kulcskompetenciák, különösen az érzelmi intelligencia fejlesztését és az újszerű pedagógiai módszerek széleskörű alkalmazását hatékonyan szolgáló innovációk fejlesztése, kipróbálása és a fejlesztési eredmények rendszerbe illesztése,
  • Az oktatás és a kultúra közötti szinergia javítását elősegítő, tanulói aktivitásra építő innovációk fejlesztése, kipróbálása és a fejlesztési eredmények rendszerbe illesztése,
  • A hazai természeti és épített környezet élményközpontú megismerését szolgáló innovációk fejlesztése, kipróbálása és a fejlesztési eredmények rendszerbe, illesztése

A témaegység megvalósítás munkamódszerei voltak:

  • Kutatás-fejlesztések megvalósítása külső partnerek bevonásával.
  • Szakmai műhelyek szervezése a külső partnerek részére.
  • A kutatás-fejlesztések folyamatos szakmai értékelése.

A témaegység legfontosabb eredményei az alábbiak:

  • A drámaoktatás helyzete a köznevelésben és a színházi nevelés a köznevelés eredményességéért c. kutatás-fejlesztési feladat produktumai:

1. A drámaoktatás helyzete a köznevelésben és a színházi nevelés a közne-velés eredményességéért
2. A drámaoktatás helyzete a köznevelésben és a színházi nevelés a köznevelés eredményességéért - Módszertani ajánlások megfogalmazása

  • A népmesék és a pedagógia kapcsolatát feltáró jó gyakorlatok gyűjtése, rendszerezése, hiányterületek feltárása, adaptációs lehetőségek bemutatása, kipróbálása és a fejlesztési eredmények rendszerbe illesztése c. kutatás-fejlesztési feladat produktumai:

1. A népmesék és a pedagógia kapcsolatát feltáró jó gyakorlatok gyűjtése, rendszerezése, hiányterületek feltárása, adaptációs lehetőségek bemutatása, kipróbálása és a fejlesztési eredmények rendszerbe illesztése c. kutatás-fejlesztési feladat  -  Komplex összegző tanulmány a legfrissebb hazai és nemzetközi kutatások eredményeiről, illetve a népmesék megjelenéséről a tantervekben és a tankönyvekben 
2. A népmesék és a pedagógia kapcsolatát feltáró jó gyakorlatok gyűjtése, rendszerezése, hiányterületek feltárása, adaptációs lehetőségek bemutatása, kipróbálása és a fejlesztési eredmények rendszerbe illesztése c. kutatás-fejlesztési feladat  -  Szakpolitikai ajánlás
3. A népmesék és a pedagógia kapcsolatát feltáró jó gyakorlatok gyűjtése, rendszerezése, hiányterületek feltárása, adaptációs lehetőségek bemutatása, kipróbálása és a fejlesztési eredmények rendszerbe illesztése c. kutatás-fejlesztési feladat  -  Módszertani ajánlások

  • A tanulást támogató innovációs fejlesztések a köznevelési és a muzeális intézmények hatékony együttműködésén keresztül c. kutatás-fejlesztési feladat produktumai,
  • Kutatás-fejlesztési feladatok megvalósítása a Bejárható Magyarország kerettanterv implementációjához kapcsolódóan, annak bevezetéséhez, helyi alkalmazásához gyalogos, vizes, lovas, illetve kerékpáros jármód fókusszal c. kutatás-fejlesztési feladat produktumai:

A Bejárható Magyarország Program dokumentumai

A gyalogos jármód dokumentumai:

A kapcsolódó szakirodalom és a háttéranyagok bemutatása 
Helyzetelemző kutatásainak összegzése, ajánlások a tartalmi fejlesztés számára
Pedagógus továbbképzési program terve 
Összegző kutatás - fejlesztési jelentés 

A kerékpáros jármód dokumentumai:

Nemzetközi szakirodalmi áttekintés
Magyar szakirodalmi áttekintés
Fejlesztési terv
Pedagógiai koncepció
Pedagógus továbbképzési program terve
Összegző jelentés

A lovas jármód dokumentumai:

Helyzetelemzés
Kutatás-fejlesztési feladatok megvalósítása
Pedagógus továbbképzési program terve

A vizes jármód dokumentumai:

Kutatási gyorsjelentés
Pedagógiai Koncepció és Programterv
Pedagógus továbbképzési program terve
Összegző, összefoglaló kutatási jelentés

A témaegység eredményei elsősorban a kutató-fejlesztők, valamint a pedagógusok körében hasznosíthatóak. A kutatás-fejlesztések egyes eredményei az ofi.hu oldalán, míg a jó gyakorlatok, innovációk a Nemzeti Köznevelési Portálon elérhetővé válnak. Az eredmények megfelelő alapot jelenthetnek további fejlesztések megvalósításához, míg a különböző tanítási-tanulási segédanyagok a pedagógusi munkában hasznosíthatóak. E témaegység legjelentősebb kutatás-fejlesztése a Bejárható Magyarország kerettantervhez kapcsolódó fejlesztések, amelynek eredményei (feladatgyűjtemények, tanári kézikönyvek) a Nemzeti Köznevelési Portálon elérhetővé váltak. A népmese és a pedagógia viszonyát feltáró kutatás-fejlesztés eredményeként született népmese-gyűjtemény, valamint feladatgyűjtemény szintén hozzáférhető a Nemzeti Köznevelési Portálon.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.