wadmin | 2009. jún. 17.

Kovácsné dr. Bakosi Éva

főiskolai tanár
Debreceni Egyetem
Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskolai Kar

Játék és tanulás az óvodában

Bevezetés

1. A játék és tanulás elméleti bevezetője

A játékot és a tanulást, mint tevékenységet az óvodáskorban és az óvodában a két tevékenység kapcsolatában tudjuk leginkább bemutatni és jellemezni.
A két tevékenység kapcsolatának elemzését három kérdés köré csoportosíthatjuk:

 1. Hogyan érvényesülnek a két tevékenység meghatározó vonásai a másik tevékenységben, ill. melyek az azonos és melyek az eltérő vonásaik?
 2. A tanulás jelenlétének konkrét formái a játékban.
 3. A játék érvényesülésének konkrét formái a tanulásban.

1.1. A két tevékenység meghatározó vonásai, tisztázandó fogalmak a játék és tanulás kapcsolatában

E kérdéskörön belül néhány alapfogalmat is tisztázunk, ezért témakifejtésünk egy kissé részletesebb lesz. Először a játékról és a tanulásról, hasonló és eltérő vonásairól szólunk. Ha pszichológiai értelemben közelítjük meg a tanulást, azt látjuk, hogy a tanulás megelőzi a játékot, majd pedig a játék lesz az a színtér, ahol legeredményesebb lesz a tanulás. A szabad játék abban különbözik a játék más formáitól, hogy annak kereteiben csak a spontán tanulásnak van létjogosultsága.

Az utóbbi időben a játék elkerülhetetlenül összefonódott a tanulással, miközben nem mindig tisztáztuk, hogy milyen tanulásról van szó - pszichológiai vagy tanuláselméleti értelemben vett tanulásról -, de annak eldöntése sem volt mindig fontos, hogy milyen játékról beszélünk: nevezetesen a szabad játékról vagy a játék más megjelenési formájáról, amely még a játék határain belül van, vagy éppen valamilyen játék elemet hordozó tevékenységgel kerültünk kapcsolatba.

A gyermek játéka olyan önként vállalt, szabad, örömteli és többnyire különböző vágykielégítő tevékenység, amelynek célja a játékon belüli, a játékban önmagában van. A kisgyermekeknek azért elsődleges (meghatározó) tevékenysége, mert nincs semmi olyan egyéb tevékenység ebben az életkorban, amely olyan mértékben volna képes hatni a gyermek szinte valamennyi pszichés, motoros és szociális személyiségkomponensére, mint a játék. Játékkal, játszás közben fedezi fel, ismeri meg környezetét, s ismeri fel önmaga lehetőségeit és korlátait is. Felfedező hajlama, kíváncsisága, tevékenységi vágya, a felnőtthöz való hasonlítás igénye, szocializációs indítékai a pszichikus szükséglet rangjára emelik a játékot. A játék két formájában - szabad játék és a kezdeményezett, vagy más néven inspirált, pedagógiai játék - az óvodapedagógus szerepe eltérő1

A tanulásra utaló sokféle modern megközelítés és irányzat közös vonása szerint a tanulás az egyén viselkedésében és személyiségében bekövetkezett tartós változás, ami magában foglalja az új ismeretek és készségek elsajátítását, valamint a meglévő képességek további fejlődését.

Ez a meghatározás az óvodás korra akkor alkalmazható igazán, ha a tanulás minden mozzanatában játékos jellegű. Ez jelenti a gyermeki tevékenységre általában jellemző közös vonásoknak, továbbá a játék sajátos jegyeinek érvényesülését a kiegyensúlyozott, szeretetre és bizalomra épülő, önállóságot és önmegvalósítást biztosító, alkotó pedagógiai légkörben.

Először felvázoljuk a közös, majd pedig az eltérő vonásokat.

A két tevékenység közös vonásai:

 • teret ad a gyermek önállóságra törekvésének
 • tevékenységi lehetőséget biztosít
 • alkalmas a gyermek igénye szerinti gyakorlásra, ismétlésre
 • folyamatosan jelentkező problémahelyzetek megoldásában örömet ad a gyermeknek
 • a tevékenységek jellemző sajátosságához igazodó hatások közvetítésével a személyiségformálás eszközei (tapasztalatok, képességek, tulajdonságok stb.)

Közös elemek:

utánzás utánzó játék - utánzásos tanulás
motorikusság mozgásos játék - motoros tanulás
megfigyelés megfigyelést fejlesztő játék - megfigyeléses tanulás
szocializáció társas, környezeti hatások a játékra, társas, közösségi játékok - szociális tanulás
gyakorlás gyakorlójáték - begyakorlásos tanulás

Az előbbi felsoroláshoz három megjegyzést kell megfogalmaznunk:

 • Ötödikként ide sorolhatnánk az értelmi képességeket, melyek mindkét tevékenységben aktivizálódnak és fejlődnek, továbbá a verbális tanulást is, de itt más fogalmi besorolásról van szó.
 • Amikor megemlítettük a játék és a tanulási formák közötti hasonlóságok konkrét előfordulásait, semmiképpen sem akartuk az említett tevékenységekre leszűkíteni azokat. Mindegyik általános érvényű is egyben.
 • A két tevékenység közötti párhuzamot csak az óvodáskorra értelmeztük, jelezve azok fontosságát a játékra és a tanulásra.

Nézzük a két tevékenység eltérő vonásait!

 • Minden játék, de különösen a szabad játék a tanulással szemben a gyermek szabad elhatározásából születik és abban is ér véget. Ezzel szemben az óvodai életben vannak olyan tanulási helyzetek, tanulásszervezeti formák, amelyeket a felnőtt - óvodapedagógus - pedagógiai szándékkal teremtett meg a gyermek számára.
 • A játék célja maga a játszás, melyet a gyermek fogalmaz meg, s amely az örömszerzés által motivált.
 • A két tevékenység közös elemei (vonásai) első indítékaik és dinamikájuk tekintetében eltérőek.
 • A mindkét tevékenységi formában döntő szerepet játszó utánzás, gyakorlás, ismétlés, problémahelyzet megoldás ugyan sokszor áthatják egymást, de el is térnek egymástól.
 • A játék és tanulás kapcsolata az életkortól, a játékfajták természetétől, struktúrájától, illetve a tanulási formáktól függően módosul.
 • Az óvodapedagógus szerepe mindkét tevékenységi formában meghatározó. Az óvodapedagógus az általa teremtett tanulási helyzetekben nem feledkezhet meg a tanulás játékos jellegéről, a tanulásban is érvényesülő gyermeki igényekről, szükségletekről. A játékban pedig az óvodapedagógus feltételteremtő tevékenysége és a gyermekek igénye, szüksége szerinti játéka szolgálja a játék kibontakozását a gyermekek szabadságának és önállóságának teljes értékű tiszteletben tartásával.
 • A játéknak és a tanulásnak egyaránt szervezeti kerete az óvoda (csoportszoba, udvar, az óvoda közeli és távolabbi környezete). A tanulás számára ezen túl még külön szervezeti forma is alkalmazható: a kezdeményezett foglalkozások.

A két tevékenység kapcsán még néhány alapfogalomról szót kell ejtenünk, ilyen pl. a játékosság, az óvodáskorú gyermek utánzása, a megfigyelés, a kisgyermek kérdései, a problémamegoldás, a gyakorlás.

A játékosság az óvodai életnek és benne a tanulásnak is olyan szinguláris elve, amelynek célja a gyermek játékos beállítódásának és a játék dominanciájának figyelembe vétele a tanulás folyamatában. Tehát egyfelől jelenti az óvoda egész légkörének, mint a különböző tanulási formák színterének játékos hangulatát, másfelől jelenti (a kezdeményezett /irányított/ tanuláshoz kapcsolódva) azoknak a belső és külső feltételeknek a megteremtését, amelyek révén a játékban megnyilvánuló, ill. a játékra jellemző vonások, játékelemek a tanulási tevékenység alkotó részévé válnak.

Melyek a játékosság kritériumai?

 • A tanulás gyermek-közeli tartalma.
 • A gyermeki önállóság, kezdeményezés biztosítása.
 • A gyermeki szabadság és kötetlenség biztosítása a tanulás adta lehetőségeken belül.
 • A lazább és többféle szervezeti forma és szervezési mód.
 • A tanulási vággyal összefüggő feltételek biztosítása a jelentkező igények kielégítése (ismétlés, próbálkozás, kérdezés stb.)
 • Utánzási alkalmak teremtése.
 • Nyitottság a variálásra, újszerű megoldások keresésére.
 • A gyermeki tevékenységre épülő spontán tanulási alkalmak biztosítása.
 • A derűs, vidám légkört biztosító, játékos beállítódású óvodapedagógus.

Az óvodáskorú gyermekek utánzása

Az utánzás az óvodás korban döntő meghatározója a játéknak és a tanulásnak. A két tevékenységbeli utánzás között néha nehéz különbséget tenni. Eligazításul a tevékenység célja, a gyermek szándéka szolgálhat.

Utánzás a játékban

Három éves korban megkezdődik a nemi szerepek utánzása, az identitás erősödése. A fiúk még együtt játszanak a lányokkal a babasarokban, még elvállalják a női szerepeket is.
Négy éves korban már kevésbé játszanak női szerepbeli játékokat, öt éves korra pedig teljesen eltűnnek a fiúk számára ezek a játékok.
Négy éves korban a lányok és a fiúk eltérő módon utánozzák a felnőtteket: a fiúknál a huzakodásos játék a döntő, a lányok visszafogottabban játszanak; a fiúk játékszerként inkább a közlekedési eszközöket, a konstruáló játékot preferálják, a lányok inkább a családi játékhoz kötődő játékszereket.
Öt éves korban a gyermekek már kizárólag nemi hovatartozásuknak megfelelő szerepet vesznek fel. A fiúk új szerepekben jelennek meg: hősöket, kalandvágyókat, ismert személyeket utánoznak. Mindkét nem szívesen veszi át a pedagógus játszó szerepét. Mindkét nem szívesen vállalkozik tudatos szerepcserére, mindkét nem szívesen játszik jellemeket. A fiúk elsősorban a konstrukciós játékokat, az utazásos felfedezéseket kedvelik, amihez alkalmanként a lányok is csatlakoznak. A lányok kommunikatívabb szerepeket utánoznak, míg a fiúk inkább az alkotó tevékenységre koncentrálnak s másodlagossá minősül a konkrét szerepek utánzása.

Utánzás a tanulásban

A játékbeli utánzások egyben a tanulás alapjai is. Ezen kívül vannak a tanulással összefüggő utánzások is. Ezek nem játékok, de játékos jellegűek. Ilyenek a készségeket fejlesztő tevékenységek: eszközök készítése, eszközök használata (mintakövetéses, szociális tanulási formák), a beszédnek, a dallamoknak, a mozgásoknak az elsajátítása (népi tánc, a zenei képességfejlesztést kísérő mozgások, testnevelés mozgásai, szabadidős mozgások).
Ezen kívül probléma megoldási stratégiákat, magatartásformákat sajátíthat el a gyermek akár a felnőtt, akár kortársai tevékenységének megfigyelésével, utánzásával. A mintaadást az teszi indokolttá óvodás korban, hogy a 3 - 6 évesek számára könnyebb látva utánozni és "mímelni", mint instrukciók alapján megérteni, cselekedni.

A megfigyelés

A megfigyeléses tanulás lehet önálló tanulási forma, az utánzásos tanulás előzménye és kísérője, és a gyakorlati tevékenység része. Mindhárom változatban lehet spontán és irányított, a játékhoz kapcsolt (de nem játék!) tanulási forma.

A megfigyelés útján szerzett információk fokozatosan módosítják a gyermek reprezentációját, ezért mint információforrás serkentője, stimulálója a játéknak, a világban való tájékozódásnak, s fejleszti a személyiségkomponenseket.

A megfigyelés képességének fejlődése, fejlesztése több tényezőtől függ. Ezek mindegyikének helyet kell adni az óvoda mindennapi életében. A gyermekek sokat és szívesen szemlélődnek. Ezért a megfigyeléshez:

 • Nyugodt körülményekre,
 • megfelelő időre van szükség.
 • A tárgyaknak, eseményeknek a gyermek közelében kell lenniük.
 • A figyelem és az inger erősség megfelelő szintje mellett folyó gyakorlás eredményeként egyre bonyolultabb jelenségek és összefüggések megismeréséhez jut el a gyermek.
 • A megfigyelt tárgyak, események, jelenségek elraktározásának és tartós megőrzésének képességére is szükség van.
 • A megfigyelt jelenségek megértését nagyban segíti az óvodapedagógus néhány szavas megjegyzése és a minél többszöri megfigyelési és gyakorlási alkalom biztosítása.

A kisgyermek kérdései

A kisgyermek kérdései révén is kap választ és segítséget a környezetéből szerzett benyomásai, tapasztalatai megértéséhez, kérdései segítségével rendeződnek az őt ért tagolatlan környezeti hatások. A válaszok hozzájárulnak a környezetében elfoglalt státuszának megértéséhez, a társakhoz, felnőttekhez fűződő viszonyának tisztázásához, önismeretének kibontakozásához.

A kérdések legtöbbször játék közben és a megfigyelések eredményeként fogalmazódnak meg. A kérdésekben a gyermeknek a kérdezett iránti bizalma fejeződik ki. Válaszaink közben rendkívül fontos a kapcsolat megőrzése és elmélyítése. Ennek érdekében:

 • A válaszok harmonizáljanak a gyermek fejlettségével és igényével.
 • A gyermek érezze kérdései iránti őszinte érdeklődésünket.
 • Figyeljünk válaszaink megértésére.
 • A derűs légkör bátorítólag hasson.

A derűs légkörre a társakhoz intézett kérdések megfogalmazásához is szükség van. A társak közötti kérdésfeltevések legtöbbször beszélgetések közben fogalmazódnak meg.

A kölcsönös kérdésmegfogalmazások annál sokoldalúbbak és bizalmasabbak, minél magasabb a csoport szocializációs indexe, illetve minél szorosabb kapcsolat jellemzi a beszélgetőket.

Problémamegoldás

Mindenfajta játék során előfordulhat problémamegoldásra váró szituáció. (Szinte minden játék velejárója a problémahelyzet az elgondolás megszületésétől a befejezésig.) A problémamegoldás minden tanulási formának lehet a kiegészítője (része), ugyanakkor önálló tanulási formaként is szerepelhet.

A problémamegoldások játékfajtáktól függően eltérő módon fordulnak elő.
A gyakorlójátékban a tárgyak újszerű összeillesztése, újszerű csoportosítása, az új mozgáskombinációk, az új nyelvi kifejezések megtalálása, felfedezése jelzi a kreatív gondolkodás jelenlététét.
A szerepjátékban a mintha helyzetek kitalálása és megvalósítása, a szerepek elrendezése, a játszók közötti összhang megteremtése, a tárgyi feltételek előteremtése, kiválasztása egyaránt igényli a kreatív gondolkodást.
Az építőjáték a maga tárgyi eszközeivel és azok variatív felhasználásával kínál lehetőséget a kreatív gondolkodáshoz.

A felmerülő problémahelyzetek megoldásához néha szükség van az óvodapedagógus segítségére, ugyanakkor a problémahelyzetek kívánják meg a legtöbb önállóságot és a legnagyobb erőfeszítést a gyermektől. Ezért a gyermekeknek nyújtott segítés nagy szakértelmet és türelmet igényel az óvodapedagógustól. Ha a kreatív gondolkodás említett eseteiben nem kapnak megfelelő önállóságot a gyermekek, akkor a kreativitásérzékenység, s maga a gyermeki kreativitás fejlődése szenved csorbát.
Úgy segítsünk, hogy az önállóságot ne vegyük el a gyermektől, hogy övé legyen a megoldás sikerélménye, hogy legyen kedve a további tevékenykedésre.

Számtalan szándékosan teremtett tanulási szituációban teremthetünk problémahelyzetet, s eközben problémamegoldási stratégiákat építünk ki, hozzájárulva egyben a gyermeki önállóság, aktivitás és az önbizalom fejlődéséhez is.

A gyakorlás

A gyakorlás szintén lehet egyfajta tanulási forma, amely a játék megnyilvánulási formája is egyben. Az óvodáskorú gyermekek közismerten a játékukba építik be az érdeklődésükre számot tartó élményeiket, tapasztalataikat - gyakorolva ezzel meglévő és alakuló képességeiket. A játék legfőbb ereje éppen az, hogy a gyermek benne teszi, próbára nyiladozó személyiségét, gyakorlás közben, saját kedvére alkot, s közben minden külső kényszer nélkül, saját elhatározásából gyakorol, s észrevétlenül "bejátssza" személyiségébe az individualizációhoz és a szocializációhoz szükséges létfontosságú elemeket.

A nevelő által kezdeményezett gyakorlást is szívesen fogadja a gyermek, ha az tartalmában érdekes, ha maga a gyakorlási forma vonzó, ha eredménnyel kecsegtet.

A mindkét tevékenységhez kapcsolódó gyakorlásnak néhány változata:

 • Ismétlő. Indítékai: az ismétlés öröme,
  a végrehajtás ritmusának öröme,
  a tevékenység végzésének könnyedség érzése,
  sikerélmény.
 • Alkalmazó. Előfordulásai: az elemi ismeretek alkalmazása segítséggel,
  alkalmazás önállóan,
  alkalmazás új helyzetben,
  alkalmazás bonyolultabb helyzetben.
 • Komplex. A korábbi elemi ismeretekhez és készségekhez kapcsolódó új tapasztalatok beépítése gyakorlással, az új ötletekhez kapcsolódó korábbi képességek felhasználása, újszerű gyakorlása.

A nevelő által kezdeményezett gyakorlások motiválása az említett változatokra történő hivatkozással valósulhat meg legkönnyebben.

1.2. A tanulás jelenléte a játékban

Abból kiindulva, hogy a tanulás színtere a játék, az is következik, hogy:

 • Minél inkább belefeledkezik a gyermek a játékba, annál inkább megindulnak benne a tanulást előidéző folyamatok.
 • Minél többféle játékban vesz részt a gyermek, annál többféle tanulási hatások érik.
 • A folyamatos és rendszeres játék hatására kialakuló új szükségletek mind bonyolultabb játékokhoz teremtik meg a belső, pszichés feltételeket.
 • A játékhoz kapcsolódó, kiemelten kedvezményezett (preferált) képességek fejlődésükben jóval meghaladják a többi képességet.
 • A valamilyen területen lemaradt, valamilyen részfunkció fejlődési ütemében megkésett gyermekek a megfelelően összeállított játékkészlet segítségével behozhatják lemaradásukat.

Tehát:

Nincs helye a szabad játékba szervezett tanulásnak, mert a szabad játék a gyermekek szabad képzettársításaira épül, s benne csak a spontán tanulási forma érvényesülésének van egyedül létjogosultsága.

Olyan előfordulhat, hogy a szabad játék közben a gyermek részéről jelentkezik valamilyen konkrét problémafelvetés, amely a meglévő tapasztalatok kiegészítését, újrarendezését igényli, s olyan spontán módon keletkező tanulási helyzet jön létre, amelyet az óvodapedagógus a játék átmeneti felfüggesztésével tanulási célzattal "kihasznál". Ennek a játék közbeni intermezzónak a játék folytatása a célja, nem pedig az óvodapedagógus tanulási céljainak elérése. Ebből adódóan a szabad játék folyamatában nem oldhatunk meg direkt tanulási feladatokat. A játékot nem zavarhatjuk meg kérdezgetésekkel, tanulási szándékú ötletekkel, pl.: "Miért gondolod, hogy ez így van?", "Mit gondoltok?", "Ki tudná másképpen megfogalmazni?", "Hol találkozunk még ilyennel?", "Hoztam én is…", "Mutatok egy másik …", "Meg tudjátok-e mondani, hogy …?" és hasonló kérdések, amelyek már az óvodapedagógus tanulásirányítási szándékára utal, azaz a játék helyett a szándékos tanulást helyezi előtérbe.

Ebben a megközelítésben külön meg kell vizsgálnunk az úgynevezett képességfejlesztő játékokat. Először is abból indulunk ki, hogy az adott játékok is játékok, és nem olyan játékfeladatok, amelyek a játék alapvető jellemzőinek hijján vannak (a játék az szabad, önkéntes, variálható, többféle megoldást tesz lehetővé, interaktív, kapcsolatra épül, örömszerzés a célja stb.). A különböző képességfejlesztő játékok is belső tartalmukkal és struktúrájukkal, szabályaikkal hatnak a gyermekekre. A képességfejlesztő játék is játék, éppen ezért a játszás folyamatában meg kell elégednünk azon spontán tanulási hatásokkal, amelyeket ezek a játékok önmagukban hordoznak, mellőzve ezzel minden további szándékos tanulási mozzanatot. Higgyük el, éppen elég tanulási lehetőség az, ami az örömmel végzett képességfejlesztő gyakorlás közben éri a gyermeket. Ezeknél a játékoknál sem beszélhetünk játékba szervezett tanulásról. A játékban önmagában benne van a spontán tanulási lehetőség, melyet ugyan az óvodapedagógus ajánl, kezdeményez, készít elő, de e kezdeményezésnek továbbra is játéknak kell maradnia.

A játékon belüli tanulás az is, amikor kialakul az egyéni vagy az óvodapedagógus által szervezett tapasztalatokra épülő közös játék. Ilyenkor a gyermekek minden változtatás nélkül fogadják el egymás ötleteit, az új játékot, vagy közös megegyezéssel hoznak létre közös játékot. Az ilyen játékokban több (spontán) tanulási elem, mozzanat is felfedezhető, mint pl.: a kezdeményező gyermek élménybeszámolója, mint motiváció, a cselekmény, esemény részekre bontása, majd transzformálása, csoportos vagy egyéni problémamegoldás, gyakorlás stb., vagy ott van pl. a késleltetett utánzás vagy begyakorlás is, mint tanulási forma. De a pszichikus és motoros tanulási alkalmak mellett a szociális tanulásnak is a legszélesebb és legintenzívebb színterei a képességfejlesztő játékok. A játékok kereteiben megvalósuló kommunikáció, kooperáció, a viták és azok megoldása, a vezető és vezetett kapcsolata, az alkalmazkodás és hatni tudás képessége mind mind a tanulás sajátos lehetőségei.

1.3. A játék jelenléte a tanulásban

A játék többféleképpen lehet jelen a tanulásban:

 • A játék beépül a tanulási folyamatba.
 • Kezdeményezett játék formájában.
 • A tanulási folyamat színeződik egy-egy játékos mozzanattal.
 1. Amikor a játék beépül a tanulási folyamatba:
  • Klasszikus példa erre az énekléshez és a mozgáshoz kapcsolódó játék. Az alkalmazásra néhány megoldás: hangulatteremtés szándékával játékkal indul a foglalkozás; a játékok végig kísérik az egész foglalkozást; a tanulási folyamatban többször visszatér a játék, de nem a játék tölti ki az egész foglalkozást; játékkal zárul le a foglalkozás.
  • A külső világ tevékeny megismeréséhez kapcsolódó játékok elsősorban szabályjátékok, azok közül is inkább az értelemfejlesztő játékok, de sikerrel alkalmazható szimulációs játék is. Többnyire ezek a játékok a foglalkozások egy részét töltik ki.
  • A festés, rajzolás, mintázás közbeni vizuális játék önmaga is egy játékforma, amely a gyermek alkotó képzeletére, egyéni elhatározására épül, s ugyanúgy önkifejezésének, s tanulásának is eszköze, mint a játék.
 2. Kezdeményezett játék formájában2
  • A gyermekek által kezdeményezett játékok (gyakorló-, szerep-, építő-, szabályjátékok) igen sokoldalúan járulnak hozzá tanulásukhoz. (tapasztalataik bővüléséhez, viselkedésformáik alakulásához, képességeik fejlődéséhez). A gyermek által megteremtett játékhelyzetek önmagukban - minden külső "megtámogatás nélkül" - hordozzák a tanulás lehetőségét. Ezért ezzel kapcsolatban az óvodapedagógusnak nincs különleges tanulást befolyásoló tennivalója, mert miközben megteremti a játék kibontakozásának feltételeit, egyben megteremtette a spontán játék adta spontán tanulás lehetőségeit is.
  • A nevelő által kezdeményezett játékok tanulási funkciója az elmúlt években felértékelődött. A kezdeményezett játékok azon csoportja, amelyben az óvodapedagógus részéről tanulási cél is megfogalmazódik, tartalmukat tekintve közelítenek vagy teljesen megegyeznek a tanulási tartalommal. Ezek a játékok adják a foglalkozások egy részét. Esetleg több játék ki is tölthet egy egészfoglalkozást. Az ilyen játék szervezetileg lehet a tanulási folyamat elkülönült, önálló része, de bennük a játék, s nem az irányított tanulás törvényszerűségei érvényesülnek.
 3. A harmadik variációban a játék a tanulásban csupán elemeiben van jelen. Ez a játékosság kereteiben érvényesülő játékjellemzők jelenléte és a derűs, vidám hangulatos légkör feltételei mellett lehetséges. A gyermekre jellemző játékos beállítódás miatt természetes követelménye az óvodai tanulásnak, hogy szinte minden helyzete hordozzon, tartalmazzon valamilyen játékelemet vagy játékra utaló vonást.

2. Mérőeszközök ismertetése a játék és tanulás témakörének vizsgálatához

2.1. A VIZSGÁLAT CÉLJA

Annak feltárása, hogy milyen a játék és tanulás kapcsolata az óvodai nevelőmunkában, hogyan vélekedik e kapcsolatról az óvodapedagógus, s hogyan van ez összhangban a helyi-, illetőleg
"Az óvodai nevelés országos alapprogramjával".

2.2. A VIZSGÁLAT TERJEDELME

A vizsgálat kiterjed az óvodai intézmény valamennyi óvodapedagógusára és óvodai csoportjára - amennyiben a helyi program beválásának mérése a cél - az alábbi területeken:

 • Játékban tanulás, avagy spontán tanulás a játékban.
 • Tanulásban a játék, azaz játékok az óvodapedagógus által szándékosan előidézett tanulási helyzetekben.
 • A tanulás lehetséges formáinak előfordulása.
 • A játékosság érvényesülése.

A felsorolt vizsgálati területek jelzik, hogy a vizsgálattal arra keresünk választ, hogy hogyan érvényesül az adott intézményben a játék meghatározó szerepe, illetőleg biztosított-e a játék szabadsága, hogyan kap tág teret a játék a tanulásban, s a játékosság jellemző vonása e az irányított tanulásnak.

A méréshez készített eszközök részeiben is alkalmasak meghatározott területek mérésére, azokból célzottan lehet válogatni.

2.3. A VIZSGÁLAT ELVI ALAPJA ÉS INDOKA

Az óvodai intézmények - az országos felmérésen és a Comenius programon túl - a közeljövőben elkezdik áttekinteni és értékelni saját óvodai programjukat a helyi programhoz kidolgozott minőségbiztosítási szempontok alapján. Akkor, amikor a játék és tanulás kérdéskörének vizsgálatára kerül sor, mindenekelőtt az országos alapprogram3 elveire építkező helyi programoknak a két tevékenység kapcsolatában az alábbiakkal való megfelelést kell mutatniuk:

"A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze…

 1. Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, amely nem szűkül le az ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozásokon és időkeretekben valósul meg.
 2. A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató tapasztalás lehetőségének biztosítása.
 3. A tanulás lehetséges formái az óvodában:
  • az utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás (szokások alakítása);
  • a spontán játékos tapasztalatszerzés;
  • a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés;
  • az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés;
  • a gyakorlati probléma- és feladatmegoldás;
  • az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozásokon megvalósuló tanulás."

A vizsgálat ezen elvek figyelembe vételével épül fel és az említett tartalmakra terjed ki.

2.4. A VIZSGÁLAT MÓDSZEREI

A vizsgálathoz több módszert érdemes együttesen alkalmazni. A leghatásosabb és legeredményesebb módszer a megfigyelés lehet, amely kiegészül a kérdőív, az interjú, az attitűdskála készítésével, valamint a dokumentum elemzés módszerével. A megfigyelésekről a vizsgált kérdéshez, témaegységhez összeállított minta (kérdéssor, szempontsor, táblázat, értékskála) segítségével jegyzőkönyv készül.

A kapott adatokat adott instrukciók segítségével értékeljük.

2.5. A VIZSGÁLAT KRITÉRIUMAI

A vizsgálat célzottan egy-egy óvodai csoport óvodapedagógusára, óvodapedagógusaira vagy akár az egész óvodai testületre kiterjedhet, amennyiben a helyi program játék - és tanulásfelfogása érvényesülésének áttekintését tűztük ki célul. A vizsgálat tehát kiterjedhet egyénekre, de lehet teljes körű is.

A gyermekek megkérdezése, ill. megfigyelése, továbbá a szülők megkérdezése lehet teljes körű vagy mintavételes. Mintavételes vizsgálat során célszerű a kiválasztásnál a véletlenszerűség szempontját betartani. A 25 %-os minta vizsgálatát már reprezentatívnak mondhatjuk, tehát elégséges.

A megfigyelés

Attól függően, hogy a megfigyelés az óvodapedagógusra vagy a gyermekekre terjed e ki, a megfigyelést végezhetjük egyénileg és a gyermekekre vonatkozóan egyénileg és csoportosan is az előre elkészített (s itt ismertetett) jegyzőkönyv, szempontsor, táblázatminták felhasználásával.

A megfigyeléshez célszerű időtervet készíteni, s a megfigyelés részterületeihez témasorrendet felállítani. Az időpont tekintetében ajánlatos a délelőtt preferálása, tekintettel arra, hogy az un. szervezett, irányított tanulás inkább a délelőtti időszakra esik, továbbá a gyermekek is fogékonyabbak, jobban aktivizálhatóak. A délutáni tevékenységek megfigyelése kiegészítő információval szolgálhat.
Fontos a megfigyelés előre eltervezett időtartamának rögzítése is. Ezt célszerű a megfigyelt óvodapedagógussal is megbeszélni.

A megfigyelés helyszíne lehet mind a csoportszoba, mind pedig az óvoda udvara, sőt a kirándulás, séta és egyéb élményszerzés alkalmával az óvodán kívüli környezet is. Az egyes tevékenységek helyszínének megválasztására az óvodai életrend, a csoport napirendje, az óvoda feltételei lehetnek befolyással.

Kérdőív az óvodapedagógus számára

Attól függően, hogy a vizsgálat kiterjed-e az egész óvodára vagy csak egy-egy óvodapedagógusra, a kérdőívet vagy az egész óvodai testület vagy csak a kiválasztott óvodapedagógus(ok) tölti(k) ki. A kérdőív az önértékelés lehetőségével párosulva vizsgálja elsősorban az óvodapedagógusok játék és tanulásfelfogását, a játékosság értelmezését, a játék és tanulás kapcsolatának az országos, ill. a helyi program kívánalmai szerinti gyakorlati megvalósítását.
A kérdőív és a megfigyelés adatainak összevetése összehasonlító elemzésre ad lehetőséget, s egyben információkat kapunk az óvodapedagógusok önértékelésének objektivitásáról is.

Kérdőív a szülők számára

A vizsgálatba érdemes a szülőket, mint fogyasztókat is bevonni. Érdekesek és fontosak lehetnek azok az információk, amelyeket ezen kérdőív segítségével szerezhetünk a vizsgálat során. Ezekből a szülői véleményekből kitűnhet, mi az amivel segítik a szülők az óvodai nevelőmunkát a játék és tanulás területén, s mi okozhat nehézséget, esetleg teremthet olyan kényszerhelyzetet, amelyhez az óvoda (óvodai csoport) a szülők határozott igényének kielégítésére kénytelen alkalmazkodni.

Kérdőív az általános iskolai tanítóknak

Az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentessé, zökkenő-mentesebbé tétele nagyban függ a két intézmény kapcsolatától. Az óvoda külső kapcsolataiban így jelentős az az információáramlás, pedagógiai konzultáció és tapasztalatcsere, amely az óvoda és az érdekeltségi körébe tartozó iskola között kialakul. A tanítóknak összeállított kérdőív többek között arra keresi a választ, hogy a tanítók hogyan vélekednek az óvodai nevelőmunkáról, mit preferálnak, milyen igényeket fogalmaznak meg az iskolába lépő gyermekkel szemben stb. E kérdőív segítségével tájékozódhatunk az iskolának az iskolába lépő gyermekekkel kapcsolatos elégedettségéről, amely csak akkor lehet véleményformálás alapja, ha az iskolai igények nem lépnek túl az óvoda rendeletben rögzített funkcióin.

Interjú a gyermekekkel

A gyermekek megkérdezése lehet teljeskörű vagy mintavétel szerinti. Az interjú kérdései lehetővé teszik, hogy valamennyi óvodáskorú gyermekkel elvégezhető.

Az interjúban a játék közbeni tanulásról és a játékosság megvalósulásáról, a gyermekek érdeklődésének figyelembe vételéről, tanulási helyzetekben való magatartásukról, tanulási helyzetekhez való viszonyukról, érzéseikről érdeklődünk.

Az interjú helyéül nyugodt, csendes, ismerős helyet válasszunk. Fontos, hogy ismerős személy vegye fel az interjút (óvodavezető, másik csoport óvodapedagóusa stb.), segítve ezzel a biztonságos környezeti feltételek megteremtését a gyermek megnyilatkozásához. Külső szakértőnek nem, vagy csak kellő ismerkedés után mintavétel szerint ajánlott e módszer alkalmazása.

Az adatok pontosabb rögzítése érdekében szerencsés, ha az interjúról magnófelvétel készül.

Dokumentum és egyéb írásos anyag elemzése

A dokumentumok (Helyi program, csoport pedagógiai programja, feljegyzések, emlékeztetők, híranyag stb.) tájékoztatást adnak az óvodapedagógus és az óvoda játék- és tanulásfelfogásáról, a játékosság érvényesítésének szándékáról, a tevékenységek feltételeinek megteremtéséről, a pedagógiai tudatosságról és tervszerűségről az adott témában.

A dokumentumok és egyéb írásos anyagok tanulmányozását a helyszínen végezzük!

A felsorolt és ismertetett módszerek mintául is szolgálhatnak újabb vizsgálati kérdéssor, szempontsor stb. összeállításához. Az alkalmazott módszerek segítségével meglehetősen átfogó képet kaphatunk a vizsgálat céljaként megjelölt területekről.

A vizsgálatról összefoglaló értékelés is készülhet a kidolgozott mérőlap segítségével, mely irányt adhat a további feladatok megfogalmazásához.

Mérőeszközök a téma vizsgálatához

Játékban tanulás
(Spontán tanulás a játékban)

Cél: Annak vizsgálata, hogy a szabad játék keretében a spontán tanulás milyen területen érvényesül, s a játékbeli spontán tanulás lehetőségei milyen mértékben segítik elő a gyermekek harmonikus fejlődését.

A megfigyelt személy: gyermek(ek).

Instrukció:

A spontán játék tanulásértékének megállapításához több gyermek több alkalommal történő megfigyelése adhat hiteles adatot.
A gyermekek megfigyelt szabad játékában a spontán tanulás érvényesülésének mértéke a különböző területeken:

5 = igen jellemző
4 = jellemző
3 = közepesen érvényesül
2 = kevésbé jellemző
1 = egyáltalán nem jellemző

A spontán játék tanulásértékét a kérdezett területen az előbb felsorolt számokkal lehet jellemezni. A szabad játékban az alábbi területeken figyelhető meg spontán tanulás, melynek mértékét 1-től 5-ig kell értékelni.

A spontán tanulás területei
igen jellemző
jellemző
közepesen érvényesül
kevésbé jellemző
nem jellemző
1. Az értelmi funkciók gyakorlása:
a) érzékelés, észlelés
         
b) figyelem
         
c) emlékezet
         
d) képzelet
         
e) gondolkodás
         
2. A kommunikációs képességek gyakorlása
a) verbális kommunikáció
         
b) nonverbális kommunikáció
         
c) metakommunikáció
         
3. Az érzelmi megnyilatkozások előfordulása:
a) öröm
         
b) félelem
         
c) szomorúság
         
d) harag
         
e) meglepődés
         
f) undor
         
g) szeretet
         
h) lelkesedés, ujjongás
         
i) bánat, bánkódás, elkeseredés
         
j) agresszió, düh, aggódás
         
k) bizalom
         
l) gyönyörködés
         
m) figyelmesség
         
n) győzelem feletti sikerélmény
         
o) káröröm
         
p) irigység
         
q) megsértődés
         
r) izgalom
         
A spontán tanulás területei
igen jellemző
jellemző
közepesen érvényesül
kevésbé jellemző
nem jellemző
4. Akarati tulajdonságok:
a) akaraterő
         
b) határozott szándék a csel. végrehajtására
         
c) kitartás
         
d) belátás
         
5. A magatartás szociális jellemzőinek gyakorlása:
a) alkalmazkodó képesség
         
b) kezdeményező képesség
         
c) irányító képesség
         
d) elutasító magatartás
         
e) közömbösség a társas hatásokkal szemben
         
f) visszahúzódás
         
g) együttműködő képesség
         
h) önállóság
         
i) a hatni tudás képessége
         
j) beilleszkedés
         
k) sodródás
         
l) szemlélődés
         
m) magányosság
         
6. A mozgás és a motorikus képességek közül az alábbiakat gyakorolták a játékban:
a) nagymozgások
         
b) finommozgások
         
c) kondicionáló képességek (erő, állóképesség)
         
d) koordinációs képességek:

- egyensúlyérzék

         
- mozgásos téri tájékozódó képesség
         
- ügyesség
         
7. Élmények elmélyülése, tapasztalatok felidézése:
a) tapasztalatok bővülése
         
b) tapasztalatok rendeződése
         

Értékelés

A gyermekeket ért fenti hatások a fejlődésük szempontjából:
kiválóak
jók
megfelelőek
elégségesek
nem megfelelőek
Az óvodapedagógus pedagógiai tevékenységének értéke a játékon belüli spontán tanulás lehetőségének biztosítása terén:
kiváló (5)
jó (4)
elfogadható (3)
gyenge (2)
nem megfelelő (1)

Játékban tanulás
(Spontán tanulás a játékban)

Cél: annak feltárása, hogy az óvodapedagógus a szabad játékban a játék jellemzőinek figyelembe vételével teremtette-e meg a spontán tanulás lehetőségeit.

A megfigyelt személy: az óvodapedagógus

Kérdések
Válaszok

igen
sokszor
többször
gyakran

nem
ritkán
keveset
részben
1) Biztosítottak-e az elmélyült, tartalmas játék feltételei?
     
2) Személyes közreműködésével adott-e utánozható mintát a gyermekek játékához?
     
3) Játék közben hosszasan magyarázott-e?
     
4) Tett-e fel az ismeretek meglétét ellenőrző kérdéseket?
     
5) Tett-e olyan észrevételt, hogy ezt nem így vagy másképpen szokták csinálni?
     
6) Az óvodapedagógus szükség szerint kíséri-e beszéddel a cselekvését?
     
7) Játékbeli magatartásával hozzájárult-e a gyermekek indirekt spontán tapasztalat bővítéséhez?
     
8) Megzavarta-e a gyermeki játék önállóságát és szabadságát az óvodapedagógus pedagógiai szándékának érvényesítése?
     
9) Teremtett-e szándékos tanulási helyzetet az óvodapedagógus a spontán játékban?
     
10) Személyes közreműködésével teremtett-e problémahelyzetet a játékban?
     
11) A problémahelyzet megoldásával a játék keretein belül maradtak-e?
Játékként folytatták-e a tevékenységet?
     

Értékelés:

A spontán tanulás lehetőségeit akkor biztosítja az óvodapedagógus a szabad játékban a játék jellemzőinek megfelelően, ha:

 • biztosítottak az elmélyült játék feltételei
 • utánozható mintája és játékon belüli megnyilatkozásai segítségével biztosítja az indirekt tapasztalatbővülést és problémamegoldást
 • kerüli a magyarázatokat, de különösen a hosszas témakifejtést
 • nem igazítja ki a gyermekek játékelgondolását a valóságos tapasztalatoknak megfelelően
 • nem teremt szándékos tanulási helyzetet a szabad játékban.

Játékban tanulás
Az óvodapedagógus önértékelése

A játék jellemzőihez igazítottan biztosítom a spontán tanulás lehetőségeit a szabad játékban, mert:
(A megfelelő négyzetbe helyezzen x-et!)

körültekintően megteremtem a tartalmas játék feltételeit
személyes részvételemmel utánozható mintát adok a gyermekeknek
megmagyarázom, ha valamiben elakadnak
kiegészítem hiányzó ismereteiket
kihasználom az adódó spontán alkalmakat tanulási helyzetek teremtésére
cselekvéseimet általában beszéddel kísérem
az adódó problémahelyzeteket a játékhelyzetnek megfelelően megbeszéljük és folytatjuk a játékot
az adódó problémahelyzeteket megvitatjuk, megbeszéljük, bővítve ezzel tapasztalataikat, fejlesztve gondolkodásukat
játék közben kérdéseket teszek fel elgondolásaik helyességének ellenőrzésére
a tapasztalat- és élményelmélyítés szándékával igyekszem a szokásokhoz, a tapasztalatokhoz és élményekhez igazodóan befolyásolni a gyermekek játékát.

Értékelés:

A megfigyelés adataival összevetve megállapítható, hogy mennyire reális az óvodapedagógus önértékelése, ill. milyen mértékben képes igazodni a játék jellemzőihez a spontán tanulás biztosítása terén.

Játékban tanulás
A gyermek általános jellemzői a játékban
(félévenkénti áttekintéssel)

Instrukció:

Az óvodapedagógus lehetőleg félévenként egyszer minden gyermeket megfigyel a táblázatban szereplő szempontok szerint. A megfigyelés mellett megjelölt igen, nem részben vagy néha válaszok az adott jellemző meglétét, hiányát, ill. részleges meglétét jelenti. Az összegyűjtött megfigyelések jelzik a fejlődés tendenciáját, s segítenek a gyermek egyéni fejlődését elősegítő kedvező pedagógiai hatások megfogalmazásában.
A megfigyelések adatainak elemzése után ajánlatos félévenként röviden rögzíteni a legfontosabb feladatokat.

  A gyermek általános jellemzői a játékban

   (megfigyelés évente kétszer)

Kérdések
4 év
5 év
igen
nem
részben,
ritkán
többnyire
igen
nem
részben,
ritkán
többnyire
1) Elmélyülten játszik-e?
               
2) Kezdeményező-e a játékban?
               
3) Vezető egyéniség-e a játékban?
               
4) Inkább vezetni engedi magát?
               
5) Csatlakozik-e a játszókhoz?
               
6) Részt vesz-e az óv.ped. által kezdeményezett játékban?
               
7) Tud-e alkalmazkodni játék közben?
               
8) Teremt-e a konfliktushelyzetet a játékban?
               
9) Jellemzi-e indulatkitörés, agresszió játék közben?
               
10) Tud-e hatni társaira játék közben?
               
11) Vannak-e egyéni, kreatív ötletei a játékhoz?
               
12) Gazdag élmény- és tapasztalatháttér jelenik-e meg játékában?
               
13) Érzelmeit kifejezik-e a játékban?
               
14) Értelmi funkciói elég aktívan működnek-e a választott játékokban?
 
- érzékelés, észlelés
               
- figyelem
               
- képzelet
               
- emlékezet
               
- gondolkodás
               
15) Hatásosan kommunikál-e?
               
16) Gyakorolja-e játék közben a finommozgásokat?
               
17) Gyakorolja-e játék közben a nagymozgásokat?
               
18) Elég kitartó-e játék közben?
               
19) Önálló-e a játékban?
               
20) Jellemző játékformájának megnevezése:
   
Kérdések
6 év
7 év
igen
nem
részben,
ritkán
többnyire
igen
nem
részben,
ritkán
többnyire
1) Elmélyülten játszik-e?
               
2) Kezdeményező-e a játékban?
               
3) Vezető egyéniség-e a játékban?
               
4) Inkább vezetni engedi magát?
               
5) Csatlakozik-e a játszókhoz?
               
6) Részt vesz-e az óv.ped. által kezdeményezett játékban?
               
7) Tud-e alkalmazkodni játék közben?
               
8) Teremt-e a konfliktushelyzetet a játékban?
               
9) Jellemzi-e indulatkitörés, agresszió játék közben?
               
10) Tud-e hatni társaira játék közben?
               
11) Vannak-e egyéni, kreatív ötletei a játékhoz?
               
12) Gazdag élmény- és tapasztalatháttér jelenik-e meg játékában?
               
13) Érzelmeit kifejezik-e a játékban?
               
14) Értelmi funkciói elég aktívan működnek-e a választott játékokban?
 
- érzékelés, észlelés
               
- figyelem
               
- képzelet
               
- emlékezet
               
- gondolkodás
               
15) Hatásosan kommunikál-e?
               
16) Gyakorolja-e játék közben a finommozgásokat?
               
17) Gyakorolja-e játék közben a nagymozgásokat?
               
18) Elég kitartó-e játék közben?
               
19) Önálló-e a játékban?
               
20) Jellemző játékformájának megnevezése:
   

Tanulásban a játék
(szándékosan előidézett tanulási helyzetekben a játék)

Cél: az időskála segítségével megállapítani, hogy mit mutat a vizsgált tevékenységek aránya egy napi pedagógiai folyamat során.

A megfigyelés tárgya: a napirendi tevékenységek közül a játék és a szervezett tanulás

Tevékenységi forma
megfelelő
sok
kevés
egyéb jellemző
szabad játék
 
 
 
 
kezdeményezett játék
 
 
 
 
tanulás
szervezett kötelező
       
szervezett kötetlen
       
kötelezően választható
       

Kérdés: Mit mutat a játék jelenléte a szervezett tanulás során a különböző műveltségtartalmak közvetítésekor?

A foglalkozás megnevezése
A játék jelenléte
megfelelő
sok
kevés
nem jellemző
irodalom
       
vizuális
       
ének-zene
       
a környezet megismerése - matematika
       
testnevelés
       

Tevékenység időskála
a játék dominanciájának méréséhez

Óvodai nyitvatartás
Tevékenység(ek)
7.00
 
10
 
20
 
7.30
 
40
 
50
 
8.00
 
10
 
20
 
30
 
40
 
50
 
9.00
 
10
 
20
 
30
 
40
 
50
 
10.00
 
10
 
20
 
30
 
40
 
50
 
11.00
 
10
 
20
 
30
 
40
 
50
 
12.00 - 13.00
Ebéd
10
 
20
 
30
 
40
 
50
 
14.00
 
10
 
20
 
30
 
40
 
50
 
15.00
 
10
 
20
 
30
 
40
 
50
 
16.00
 
10
 
20
 
30
 
40
 
50
 
17.00
 

Tevékenység megnevezések: szabad játék, kezdeményezett játék, kötelező foglalkozás, kötetlen (kezdeményezett) foglalkozás, kötelezően választható tevékenység, szabadon választható tevékenység, sajátszeméllyel kapcsolatos tevékenység, megbízatás, séta, beszélgetés, egyéb.

Tanulásban a játék
(Szándékosan előidézett tanulási helyzetekben a játék)

Cél: annak feltárása, hogy a tanulásirányítási stratégia mennyire épít a játékra, játékosságra, s hogy hogyan érvényesülnek a gyermek alaptermészetéhez igazodó szervezeti formák és módszerek?

A megfigyelt személy: óvodapedagógus

Tanulásirányítási stratégia elemei
Foglalkozások
irodalom
ének
vizuális
mozgás
körny. (mat.)
Munkaforma
együttes (csoport)
         
egyéni
         
páros
         
Szervezeti forma
kötetlen
         
kötött
kötelező (egy adott tev.)
         
kötelezően választható
         
Helyszín
óvoda
csoportszoba
         
udvar, egyéb
óvodán kívül
         
példa
         
szemléltetés, bemutatás
         
mesélés
         
elbeszélés
         
beszélgetés(megbeszélés)
         
magyarázat
         
cselekedtetés
         
gyakorlás
         
példa
         
játék
         
bábjáték
         
projekt
         
bíztatás, bátorítás
         
elismerés
         
helyeslés
         
személyes dicséret
         
nyilvános dicséret
         
egyéb pozitív megerősítés
         
játékosság
         
kíváncsiság fokozása
         
pozitív indítékkeltés
         
választási lehetőség bizt.
         
döntési helyzet teremtése
         
önállóság terének növelése
         
elmarasztalás
         
figyelmeztetés
         
utasítás
         
parancs
         
meggyőzés
         
a kényszerítés egyéb eszközei
         
a gátlás egyéb eszközei
         

Értékelés

A szervezett tanulás akkor felel meg az OAP szellemiségének, ha többnyire a kötetlenség, a választás, a gyermeki önállóság dominál, prioritást élvez a kiscsoportos tanulási forma, az ösztönző, tevékenységre, utánzásra, variálásra lehetőséget adó módszerek.

A tanulás lehetséges formáinak előfordulása az óvodában

A mérés áttekintést ad az óvodában előforduló különféle tanulási formák előfordulásáról, jellemző megvalósulásukról.
Az egyes tanulási formákról összegző értékelést is tudunk készíteni a részmegfigyelések adatainak felhasználásával. Az összegzésből kitűnik a tanulási formák jellemző jelenléte, s néhány szempont alapján megvalósulásuk sikere. (A szempontok tovább bővíthetőek.)

A részmegfigyelések az alábbi lehetséges tanulási formára térnek ki, melyekről külön-külön készül jegyzőkönyv:

 • utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás (szokások alakítása)
 • spontán játékos tapasztalatszerzés
 • gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés
 • az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés
 • gyakorlati probléma- és feladatmegoldás
 • az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozásokon megvalósuló tanulás

A téma természetéből adódóan az adatok akkor hitelesek, ha folyamatos (napi pedagógiai tevékenység) és többszöri megfigyelés során gyűjtöttük azokat. Bizonyos napirendi időszakok váltakozó megfigyelése is segíthet a téma, illetve tevékenység áttekintésében.

A tanulás lehetséges formáinak előfordulása
A) Utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás
(szokásalakítás)

Instrukció: a jelölés módjául választhatjuk a függőleges vonalat vagy az X-et a megfelelő rublikába.

A mintaadás területei
Az előfordulás gyakorisága a tevékenységekben
Játékban
Játékon kívül
többször
néha
nem jellemző
többször
néha
nem jellemző
utánzáson alapuló indirekt magatartás- és viselkedés tanulásra mintát ad az óvodapedagógus a játékban
           
minta a kapcsolatépítésre
           
modell konfliktusmegoldásra
           
minta toleranciára
           
minta az együttműködésre
           
minta az elfogadásra
           
minta a kudarctűrésre
           
minta a siker átélésére
           
minta a kitartásra
           
udvariassági szokásokra
           
higiénés szokásokra
           
a kultúrált étkezésre
           
a hiteles kommunikációra
           
az eszközökkel való bánásmódra
           
a problémahelyzet megoldására
           
a segítségadásra
           
a szabály betartására
           
az önfegyelemre
           

A tanulás lehetséges formáinak előfordulása
B) Spontán játékos tapasztalatszerzés

Instrukció: a jelölés módjául választhatjuk a függőleges vonalat vagy az X-et a megfelelő rublikába.

A spontán játékos tapasztalatszerzés területe
Az előfordulás gyakorisága
gyakran
néha
nem jellemző
játék közbeni problémamegoldás
     
versenyhelyzet saját személye körüli teendők ellátásakor
     
megbízatások teljesítésekor váratlan helyzet megoldásakor
     
bármilyen tevékenység önkéntes elvállalásakor
     
naposi munka közben
     
növény- és állatgondozás közben
     
kirándulás alkalmával
     
séta, látogatás során
     
beszélgetés közben
     
képeskönyv nézegetés közben
     
egyéb alkalom 1.
     
egyéb alkalom 2.
     
egyéb alkalom 3.
     

A tanulás lehetséges formáinak előfordulása
C) Gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés

1) A gyermekekre mennyire jellemző a kérdésfeltevés, kérdezés?
nagyon
kevésbé
kevésbé
2) Melyik területen aktívabbak a gyermekek a kérdésfeltevésben? Állítson fel sorrendet! Jelölje 1-gyel, amelyik területről a legtöbb kérdést teszik fel a gyermekek!
természeti környezet:

élő

állat

növény

ember

élettelen

társadalmi környezet
technikai, műszaki jelenségek
művészetre vonatkozó kérdések

irodalom

zene

képzőművészet

mozgásművészet

Egyéb tartalmú kérdések:
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
3) Mire kérdeznek rá a gyermekek leggyakrabban? Állítson fel sorrendet!
A leggyakrabban előfordulót jelölje 1-gyel!
a jelenségek okára
a jelenségek miértjére
a jelenségek hogyanjára
a jelenségek jellemzőire
4) A kérdés milyen területen segíti a jobb megértést, tájékozódást?
(Többet is meg lehet jelölni.)
játék
felnőttek munkája
gyermek munka jellegű tevékenysége
külső környezeti hatások
5) Kielégítő, ill. megfelelő választ kapnak-e a gyermekek a kérdéseikre?
igen
nem
részben

A tanulás lehetséges formáinak előfordulása
D) Az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés

Kérdések
Válasz
igen
nem
részben, ill. keveset
1) A gyermekek aktuális érdeklődéséből fakad-e a megfigyelés, tapasztalatszerzés?
     
2) A gyermekek játékérdeklődése adta-e a megfigyelés, tapasztalatszerzés témáját?
     
3) Az óvodapedagógus által szükségesnek tartott, előre kiválasztott téma-e a megfigyelés, tapasztalatszerzés tárgya?
     
4) Érvényesül-e a játékosság?
     
5) Tevékenykednek-e a gyermekek?
     
6) Vannak-e kérdései a gyermekeknek a témához?
     

7) A színhely:
óvoda
óvodán kívüli
8) A megfigyelés, tapasztalatszerzés előkészítése:
kiváló
elfogadható
gyenge
nem megfelelő
9) A megfigyelés, tapasztalatszerzés lebonyolítása:
kiváló
elfogadható
gyenge
nem megfelelő
10) Milyen a gyermekek érdeklődése, aktivitása?
kiváló
elfogadható
gyenge
nem megfelelő
11) A kiválasztott és alkalmazott módszerek milyen mértékben szolgálták a megfigyelés, tapasztalatszerzés sikerét?
kiválóan
jól
elfogadhatóan
gyengén
nem megfelelően

A tanulás lehetséges formáinak előfordulása
E) Gyakorlati probléma és feladatmegoldás

1) Milyen tevékenységben jelentkezett?
játékban
tanulási feladatban
a gyermek munka jellegű tevékenységében
egyéb helyzetben

Kérdések
Válasz
igen
nem
többnyire, ritkán, részben
1) Felismerte-e az óvodapedagógus az adódó helyzeteket?
     
2) Előre tervezte-e a gyakorlati probléma- és feladathelyzetet?
     
3) Érthetővé tudta-e tenni a gyermekek számára?
     
4) Biztosította-e a gyermekek önállóságát?
     
5) Bíztatta-e a gyermekeket a gyakorlati probléma megoldására?
     
6) Ösztönözte-e a gyermekeket több, újszerű megoldásra?
     
7) Jellemző volt-e a játékosság?
     
8) Elérte-e az óvodapedagógus a probléma és feladatmegoldás melletti kitartást?
     
9) Érdekes volt-e, érdekelte-e a gyermekeket?
     
10) Fejlődött-e a gyermekek gyakorlati probléma- és feladatmegoldó képessége?
     
11) Erősítette-e az "ahá" élményt az adott probléma- és feladatmegoldás?
     

A tanulás lehetséges formáinak előfordulása
F) Az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozásokon megvalósuló tanulás

Instrukció: jelölés x-szel.

A tanulás jellemzője
Foglalkozási ág
irodalom
ének
vizuális
mozgás
körny. (matematika)
játékos
         
kötetlen
         
kötelező
         
kötelezően választható
         
hat az értelmi funkciók fejlődésére
         
hat a mozgásfejlődésre
         
hat az esztétikai ízlésre
         
hat az erkölcsi tulajdonságok alakulására
         
hat a képességek fejlődésére
         
hat az önállóság fejlődésére
         
hat a kitartás, akarat fejlődésére
         
hat a kommunikáció fejlődésére
         

Instrukció: jelölés az 5-ös értékskála szerint.

5      kiváló
4      jó
3      még elfogadható
2      gyenge
1      nem megfelelő

A szervezett tanulás
Értékelés
5
4
3
2
1
témája
         
tartalma
         
szervezeti formája
         
alkalmazott módszerek
         
gyermeki megnyilatkozások figyelembe vétele
         
alkalmazott eszközök
         

Az óvodapedagógus önértékelése
A különböző tanulási formák megvalósulásáról

Cél: az óvodapedagógus saját tevékenységének értékelésével tárja fel azon erősségeket és gyengeségeket, amelyek a vizsgálat időszakában a különböző tanulási formák jellemző jelenlétében és megvalósulásában érvényes.
Az önértékelést végzi: az óvodapedagógus.

Instrukció: az önértékelést érdemes hosszabb távon többször megismételni.

1) Hogyan vélekedik a különféle tanulási formák előfordulási arányáról?

Tanulási forma
Előfordulása
optimális
sok
kevés
A) utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás
     
B) spontán játékos tapasztalatszerzés
     
C) gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés
     
D) óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés
     
E) gyakorlati probléma- és feladatmegoldás
     
F) az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozásokon megvalósuló tanulás
     

2) Mennyire játékosak a szervezett tanulási helyzetek, az egyes tanulási formák?

Tanulási forma
A játékosság mértéke
optimális
túlságosan
kevésbé
A) utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás
     
B) spontán játékos tapasztalatszerzés
     
C) gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés
     
D) óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés
     
E) gyakorlati probléma- és feladatmegoldás
     
F) az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozásokon megvalósuló tanulás
     

3) Mennyire sikerült megvalósítani a differeciált bánásmódot az egyes tanulási formáknál?
kiválóan
jól
elfogadhatóan
gyengén
nem megfelelően
4) Mennyire sikerült az egyes tanulási formáknál elősegíteni a differenciált fejlődést?
kiválóan
jól
elfogadhatóan
gyengén
nem megfelelően

Kérdések
A megvalósulás értékelése
5
4
3
2
1
5) Milyennek értékeli a lehetséges tanulási helyzetek felismerését és kihasználását?
         
6) Milyennek tartja módszerei megválasztását és alkalmazását?
         
7) Hogyan értékeli a szervezett tanulás előkészítését, lebonyolítását?
         
8) Mennyire volt sikeres az eszközök megválasztása?
         
9) Milyennek minősíti a szervezeti forma megválasztását?
         
10) Mennyire volt sikeres a megválasztott munkaforma?
         
11) Milyen volt a gyermekek egyéni megnyilvánulásainak figyelembe vétele?
         

A tanulás lehetséges formáinak előfordulása az óvodában
(ÖSSZEGZÉS)

Cél: annak feltárása, hogy az OAP-ban felsorolt tanulási formák hogyan fordulnak elő a csoportban.

Instrukció: több napos, ill. többszöri és folyamatos megfigyelés és jegyzőkönyvezés alapján lehet a megjelölt cél szerint adatokat gyűjteni a napirendi tevékenységek követése segítségével.
A megvalósulást minősítő értékek: 5 = kiváló, 4 = jó, 3 = elfogadható, 2 = gyenge, 1 = elfogadhatatlan.
A megadott helyre az előfordulás gyakorisága alapján írjunk majd be X-et!

5     igen jellemző
4     jellemző
3     még elfogadható mértékben jellemző rá
2     kevésbé jellemző
1     egyáltalán nem jellemző

Tanulási forma
Megvalósulás
Előfordulási jellemző
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
A) utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás
                   
B) spontán játékos tapasztalatszerzés
                   
C) gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés
                   
D) óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés
                   
E) gyakorlati probléma- és feladatmegoldás
                   
F) az óvodapedagógus által kezdeményezett foglalkozásokon megvalósuló tanulás
                   

Értékelés:

Az értékelésnél mérlegelni kell a korosztályhoz igazodást, a gyermekek jellemzőihez való alkalmazkodást, valamint annak érvényesülését, hogy "Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, amely nem szűkül le az ismeretszerzésre", s az egész nap folyamán jelen van.
A tanulási formák megvalósulásáról és jellemző előfordulásukról a megfigyelés alkalmával gyűjtött adatokat vessük össze az óvodapedagógus önértékelésével. Ezzel a módszerrel felderíthetjük a megegyezéseket és az eltéréseket. A konklúzió segít a különböző tanulási formák alkalmazása tekintetében a további feladatok megfogalmazásában, s hozzájárul az óvodapedagógus önértékelésének fejlődéséhez.

A játékosság érvényesülése "A"

Cél: annak vizsgálata, hogy a tervezett tanulási folyamatban, tanulási helyzetben az óvodapedagógus mennyire vette figyelembe a legtipikusabb gyermeki sajátosságokat, óvodáskori jellemzőket.

A megfigyelt személy: az óvodapedagógus és a gyermekek.

Instrukció: A tanulási folyamatról, illetve a tanulási helyzetekről készítsünk feljegyzéseket a felsorolt gyermeki jellemzők megfigyelésével, amelyek figyelembe vételét az 5 fokozatú skálán minősítsük. A táblázatba a figyelembe vétel mértékét szám beírásával rögzítsük!

Gyermeki jellemző
A figyelembe vétel mértéke
kiváló
elfogadható
gyenge
nem megfelelő
játékosság
         
önállósulási törekvés
         
kiváncsiság
         
fokozott mozgásigény
         
tevékenységi vágy
         
felnőtthöz hasonlítás igénye
         
érzelmek dominanciája
         
ismétlési, próbálkozási törekvés
         
szabadságvágy
         
figyelem labilitása
         
az ingerületi folyamatok túlsúlya
         
a gátlási mechanizmus kialakulatlansága
         

A fenti táblázat adataiból megítélhető a gyermeki sajátosságok figyelembe vételének minősége.

A gyermeki jellemző
(kori sajátosság)
figyelembe vétele pontokban
A figyelembe vétel minősége
60 - 56 pont között
kiváló
55 - 45 pont között
44 - 36 pont között
elfogadható
35 - 26 pont között
gyenge
25 pont és alatta
elfogadhatatlan

A játékosság érvényesülése "B"

Cél: annak feltárása, hogy a játékosság elemei hogyan érvényesülnek a szervezett tanulás során a foglalkozásokon és a szándékos tanulási helyzetekben.

A megfigyelt személy: az óvodapedagógus és a gyermekek

Instrukció: a megfigyelés során a táblázat megfelelő részébe írjunk az ötös skálának megfelelő értéket, amely a jellemző jegy érvényesülésének mértékét mutatja!

Jelölés az 5-ös értékskála szerint.

5 kiváló
4 jó
3 még elfogadható
2 gyenge
1 nem megfelelő

A játékosság elemei, jellemzői
Foglalkozások
irodalom
ének
vizuális
mozgás
környezet, matematika
kötetlenség
         
újszerű tartalom
         
érdekes eszközök
         
derűs légkör
         
a felfedezés lehetősége
         
új megoldások, kitalálások lehetősége
         
többszöri ismétlés, próbálkozás
         
tevékenységi vágy kielégítése
         
lehetőség a hosszantartó cselekvésre
         
önállóság biztosítása
         
problémahelyzet teremtése
         
lehetőség utánzásra, modellkövetésre
         
lehetőség "mintha helyzet" teremtésére
         
lehetőség a választásra
         

Kérdőív óvodapedagógusok részére

Cél: annak feltárása, hogy az óvodapedagógus hogyan értelmezi a játék és tanulás kapcsolatát, a játékban tanulást és a játék alkalmazását a szándékos tanulási helyzetekben, s hogyan értelmezi a játékosságot.

1) Alkalmas-e a szabad játék minden tanulási forma alkalmazására?

 igen

nem

részben

2) Alkalmas-e a szabad játék minden tanulási tartalom közvetítésére?

igen

nem

részben

3) Alkalmasnak tartja-e a szabad játékot tanulási helyzet teremtésére?

igen

nem

részben

4) Alkalmas-e a kezdeményezett játék minden tanulási forma alkalmazására?

igen

nem

részben

5) Alkalmas-e a kezdeményezett játék minden tanulási tartalom közvetítésére?

igen

nem

részben

6) Ki tudja-e használni a nap folyamán adódó tanulási helyzeteket?

igen

nem

részben, ritkán

7) Jelölje meg az igaz állítást, állításokat!
A szabad játék:

a spontán tanulás tere

a szervezett tanulás tere

az irányított tanulás tere

a tanulás tere

a tudatosan befolyásolt tanulás tere

a szándékos tanulás tere

8) Támogatja-e a szabad játékból indított szervezett tanulási folyamatot?

igen

nem

ritkán

9) Sorolja fel, hogyan, mivel biztosítja a játékosságot!
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
10) Igaz-e a következő állítás?
Az óvodás gyermek miközben játszik tanul és tanulás közben játszik.

igaz

hamis

Indoklás:
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

11) Egyetért-e a következő állítással?
"Játék során számtalan lehetőség nyílik fejlesztő beszélgetésekre."

igen

nem

Indoklás:
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

12) Elfogadja-e a következő állítást?
"A játék keretében szervezetten feldolgozásra kerülő ismeretanyag feltételeit előre meg lehet tervezni. Ezen feltételek a játékban folyamatosan kialakíthatóak."

igen

nem

Indoklás:
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

13) Az Ön gyakorlatában hogyan fordul elő a játék a szervezett tanulási folyamatban?
(a megfelelő helyre x-et írjon)

A játék előfordulása a szervezett tanulásban
Az előfordulás gyakorisága
ritkán
gyakran
mindig
nem jell.
a foglalkozások játékosak, ezért nincs játék
       
egy játékot tervezek
       
két játékot tervezek
       
több játékot is játsszunk
       
az egész foglalkozáson játsszunk
       

Interjú a gyermekekkel

Cél: a gyermekek véleményének megismerése a játékos tanulásról, az óvodapedagógus tanulásirányítási tevékenységének gyermeki fogadtatásáról.

A megkérdezettek: a gyermekek

Instrukció: A bevezetőben a módszerismertetésnél leírtak figyelembe vétele feltétele a sikeres megkérdezésnek. Az 5 év körüliek már értékelhető válaszokat adnak.
A kérdések száma csökkenthető, helyi jellemzőhöz átalakítható, a sorrendiség is változtatható.

 1. Téged mi érdekel legjobban, amit óvónéni csinál?
 2. Zavar-e téged, amikor játékidőben, játék közben az óvónéni valami érdekeset kezd el csinálni a gyerekekkel?
 3. Az óvónéni meg szokott-e hallgatni, amikor mondani akarsz valamit?
 4. Kipróbálhatod-e te is, amit a többi gyerek?
 5. Te is a kezedbe szoktad-e venni, amit az óvónéni mutat?
 6. Miért szeretsz sétálni?
 7. Miért szeretsz kirándulni?
 8. Mit jelent ez a szó, hogy "tanulni"?
 9. Mit gondolsz, sokat vagy keveset tanulsz az óvodában?
 10. Szoktál-e izgulni? Mikor?
 11. Szeretsz-e te válaszolni a kérdésekre vagy megvárod míg mások válaszolnak?
 12. Szoktál-e kérdezni az óvónénitől? Mi érdekel leginkább?
 13. Amikor az óvónéni is ott van, szoktál-e szerepelni ugyanúgy, mint a többi gyerek?
 14. Hagyja-e az óvónéni, hogy egyedül csináld azt, amit egyedül akarsz csinálni?
 15. Ismételhetsz, gyakorolhatsz-e annyit, amennyit szeretnél?
 16. Van-e olyan, hogy te mutatod meg a többieknek, hogy valamit hogy kell csinálni?
 17. Kíváncsi vagy-e, amikor az óvónéni készülődik valamihez? Oda szoktál-e menni? Ott maradsz-e végig?
 18. Miért érzed jól magad ezeken a "foglalkozásokon"?
 19. Gyakran abba kell-e hagynod a játékot, mert az óvónéni szeretné, ha részt vennél abban, amit ő a gyerekekkel csinál?
 20. Van-e elgondolásod arra, hogy hogyan csinálja az óvónéni, milyen legyen az, amikor a gyerekek valamit tanulnak?

Kérdőív tanítók részére

Cél: annak vizsgálata, hogy az óvodás gyermekeket fogadó első osztályos tanítók hogyan látják az iskolába érkező volt óvodásokat, s hogyan vélekednek az óvodai nevelőmunkáról.

Milyenek az iskolába lépő gyermekek?

1) A gyermekek érdeklődése:
motiváltak

nehéz őket    
motiválni

közömbösek
változó érdeklődésűek
Akadályozó tényező:

túlzottan játékosak

túlzottan mozgékonyak

túlzottan önállóak

túlzottan lelkesek

Egyéb:
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

2) A gyermekek többsége a tanítási órán (a megfelelő aláhúzandó):

a)

nyugodt
kiegyensúlyozott
nyugtalan

változó

zárkózott
agresszív

dacos

passzív
aktív

sírós

szorongó
nyílt

élénk

közlékeny
mozgékony
b)

igyekvő

kitartó
mind jobb teljesítményre törekvő
hamar feladja

nem próbálkozik újra:

sír
agresszív
játékot csinál belőle
bohóckodik

c) tempója:

megfelelő
gyors
lassú

d) alkalmazkodásuk:

elfogadható
gyenge
3) Milyen területen szeretné, ha fejlettebbek lennének a gyermekek?

nagymozgások

finommozgások

értelmi képességek (megfelelő aláhúzandó):

érzékelés
észlelés
figyelem
emlékezet
képzelet
gondolkodás
kreatív gondolkodás
beszéd

szociális, társas kapcsolatok (megfelelő aláhúzandó):

kapcsolat a gyermekekkel
viszony a felnőtthöz
A magatartás mely területét tartja gyengének?
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

tanuláshoz való viszony

Mi a véleménye az óvodai nevelőmunkáról?

 1. Melyek az óvodai nevelés erősségei?
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
 2. Melyek az óvodai nevelés gyengeségei?
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
 3. Mit hiányol, mit kívánna az óvodai neveléstől?
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
 4. Mi az, amivel az óvodai nevelés segíteni tudná az Ön pedagógiai munkáját?
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
 5. Mi az Ön véleménye a játék, a játékosság érvényesítéséről az iskolai nevelőmunkában?
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
 6. Egyéb észrevétel, javaslat:
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….

A kérdőív arra ad választ, hogy:

 1. reális elvárásokat fogalmaz-e meg az iskola az óvodai neveléssel szemben,
 2. tekintettel van-e az óvoda alapfunkcióira,
 3. figyelembe veszi-e az óvodában érvényesülő játékdominanciát.

Kérdőív szülők részére

Cél: annak feltárása, hogy hogyan vélekednek a szülők az óvodai tevékenységekről, mit preferálnak, mennyire elégedettek a kérdezett témában.

Módszer: kérdőív vagy interjú

1) Mit tart fontosnak az óvodában a gyermeke szempontjából?
A kockákba az alábbi jelöléseket alkalmazza:
(Ugyanaz a szám többször is előfordulhat.)
jelölje 1-el, amit legfontosabbnak tart,
jelölje 2-vel, amit fontosnak tart,
jelölje 3-al, amit kevésbé tart fontosnak,
jelölje 4-el, amit nem tart fontosnak.

érezze jól magát

minél többet játsszon

játékosan tanuljon

barátkozhasson, legyen játszótársa

értelmileg fejlődjön

érzelmileg fejlődjön

fejlődjön mozgása

biztonságos helyen legyen

legyen mellette felnőtt, aki segíti, vigyáz rá

tanulja meg a viselkedés szabályait

tanuljon meg az igazáért küzdeni

gyakorolja az önállóságot

életkorának megfelelő étkezést kapjon

tanuljon, készüljön fel az iskolára

tudjon külön foglalkozásokon résztvenni

egyéb 1 (nagyon fontos, ami kimaradt a felsorolásból):
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
egyéb 2 (fontos, ami kimaradt a felsorolásból):
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
2) Meg szokta-e kérdezni gyermekétől, hogy mit tanultak az óvodában?
minden nap
gyakran
néha
nem ezt kérdezem
3) Meg szokta-e kérdezni gyermekétől, hogy mit vagy mivel vagy kivel játszott aznap?
minden nap
gyakran
néha
nem ezt kérdezem
4) Véleménye szerint tanul-e a gyermek, amikor játszik?
igen
nem
5) Fontosnak tartja-e Ön a foglalkozásokat?
igen
nem
6) Eleget tanulnak-e a gyermekek az óvodában?
igen
nem
7) Ön jónak tartja-e, ha az óvodában a gyermekeknek kötelezően részt kell venni a tanulásban?
igen
nem
8) Egyetért-e Ön azzal, hogy mi felajánljuk a tanulást a gyermekeknek, és ők dönthetnek a résztvételről?
igen
nem
9) Véleménye szerint az óvodai nevelés (az óvodai játékos tanulás) alkalmassá teszi-e a gyermekét az iskolai tanulás megkezdésére?
igen
nem
részben
10) Tudja-e Ön segíteni a gyermekek óvodai tanulását az alábbiak közül valamelyikkel?

szívesen bemutatom hobbymat

értek ……………….. kézműves mesterséghez, melyet megmutatok

otthoni ház körüli teendőkhöz szívesen fogadom a gyermekeket

érdekes munkámat, foglalkozásomat megismerhetik a gyermekek

részt tudok venni kiránduláson, sétán a gyermekekkel

szívesen vállalok gyűjtőmunkát

Egyéb módon:
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

11) Igényli-e, hogy az óvoda külön foglalkozásokat szervezzen a gyermekeknek?
igen
nem
Ha igen, melyikre íratná be? (aláhúzással többet is megjelölhet.)
külön torna balett
népi tánc zeneovi
idegen nyelv képzőművészeti foglalkozás
bábjáték játszóház
Egyéb:
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
12) Befolyásolta-e Önt az óvoda megválasztásában, hogy ott milyen külön foglalkozásokat szerveznek a gyermekek részére?
igen
nem
részben

13) Kérem, tekintse át a következő táblázatot! A táblázatból arra vagyunk kíváncsiak, hogy az Ön véleménye szerint az óvodában a felsorolt tevékenységekre elegendő figyelmet, időt fordítanak-e.

Ha: meg van elégedve, az "elegendő" oszlopba írjon egy X-et,
ha soknak tartja az azzal a tevékenységgel eltöltött időt, az arra fordított figyelmet, tegyen X-et a "sok" oszlopba,
ha kevésnek tartja a ráfordított időt, figyelmet, tegyen X-et a "kevés" oszlopba.

Tevékenység
Idő, figyelem
elegendő
sok
kevés
játék      
mozgás      
mese      
éneklés, zene      
rajzolás, festés, mintázás, kézimunka      
beszélgetés      
pihenés, alvás      
kirándulás      
séta, levegőzés      
tanulás      
szokások alakítása      
a gyermek egyéni tulajdonságainak figyelembe vétele      

Dokumentum és egyéb írásos anyag tanulmányozása

Cél: A megfigyelések, az önelemzése, továbbá a szülőknek, tanítóknak kiadott kérdőív adatainak megerősítése, kiegészítése, ill. a gyűjtött adatok egy részének kontrollja.

Szempontok az adatfeltáráshoz és elemzéshez

 1. A Napirend idő- és tevékenységszerkezetének áttekintése.
 2. A csoport Pedagógiai Programjában:
  a tevékenységek,
  szervezeti és munkaformák,
  tanulási formák
  (esetleg a megnevezett módszerek)
 3. A gyermekek fejlődéséről készített személyiségnaplóban a játék, játékosság és a tanulás témakörében készült feljegyzések értékelése.
 4. Emlékeztető szülői értekezletekről. Volt-e téma és milyen megközelítésben a "Játék és tanulás"?
 5. Hirdetmények a szülők számára.

Az értékelés

A dokumentumok, írásos anyagok akkor mutatnak pozitív képet, ha:

 1. Napirend: rugalmas, tevékenységi arányok megfelelőek, életkorhoz igazodóak, egyértelmű a játék elsődlegességének érvényesülése.
 2. Pedagógiai program: gazdag óvodai és óvodán kívüli program, dominál a kötetlenség, a gyermekek életkorához kellő arányban alkalmazza az egyéni és kiscsoportos szervezeti formát, ösztönző, játékos módszereket alkalmaz az óvodapedagógus.
 3. Személyiségnapló: kellő figyelem a játékra, van utalás a játékon belüli és a játékkal tanulásra, a játék által történő fejlődésre.
 4. Szülői értekezlet: volt téma a játék, a játékosság és a játékos tanulás.
 5. Hirdetmények: információkat tesznek közzé a szülők számára a játékról, játékos tevékenységekről, a tervezett tanulásról.

Összefoglaló értékelés
Játék és tanulás az óvodában

Az óvodapedagógus tevékenységének értékelése

Az összefoglaló értékeléshez néhány kiemelt szempont:

Kérdés
Válasz
igen
nem
részben
1. A játékban tanulás a játék jellemző jegyeinek figyelembe vételével valósult-e meg?
     
2. A játékban tanulás során tud-e érvényesülni a kitűzött játékcél?
     
3. A játékban tanulás lehetőségei a gyermekek várható egyéni fejlődését biztosítják-e?
     
4. A játékok tanulási helyzetben való alkalmazása során a játékok megtartják-e játék jellegüket?
     
5. Megfelelő-e az egyes műveltségtartalmakhoz a játékok megválasztása és játszása?
     
6. A tanulás lehetséges formáinak megválasztásában és alkalmazásában tükröződik-e az OAP ajánlása?
     
7. Törekszik-e az óvodapedagógus a játékosság eszközeinek széleskörű alkalmazására?
     

Összegző minősítés

Milyennek ítéli meg?
1. A játékban tanulás (spontán tanulás) megvalósulása:
kiváló elfogadható gyenge
2. A játékok alkalmazása a spontán adódó és tudatosan teremtett tanulási helyzetekben:
kiváló elfogadható gyenge
3. A tanulás lehetséges formáinak előfordulása:
kiváló elfogadható gyenge
4. A választott szervezeti- és munkaformák, módszerek alkalmazása:
kiváló elfogadható gyenge
5. Az óvodai tevékenységrendszer struktúrája, időskálája:
kiváló elfogadható gyenge
6. A játékosság érvényesülése:
kiváló elfogadható gyenge

Irodalom

 1. Bakonyi Anna: Minőséget minőséggel. Óvodai nevelés 2000. 7. sz. 293 - 295. o.
 2. Érték és minőség az ezredforduló óvodáiban. Szerkesztette: Balogh Tibor. Bp.
 3. Fábián Katalin - Laminé Antal Éva: Mérőeszközök, felmérőlapok gyűjteménye az óvodai minőségbiztosítás elkészítéséhez. FABULA BT. 2000.
 4. Hegyi Ildikó: Hová tűntek az óvodai foglalkozások? Óvodai Nevelés, 2000. 7. sz.
 5. Hegyi Ildikó: Fejlődési lépcsőfokok óvodáskorban. okker Oktatási Kiadó, 1999.
 6. Horváth Attila: Minőségbiztosítási technikák óvodában és iskolában. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999.
 7. A játék … az gyönyörű! Szerkesztette: Gellér Tibor. Novum Kiadó, Szeged, 1998.
 8. Kovács György: A játékban jelentkező új vonások. Óvodai Nevelés, 1996. 5. sz.
 9. Kovács György - Bakosi Éva: Játék az óvodában. Debrecen, 1998.
 10. Kovács György - Bakosi Éva: Óvodapedagógia 2. - Óvodai tanulás = játékos tanulás. Debrecen, 1999.
 11. Kovácsné Bakosi Éva: A játék védelmében? Óvodai nevelés, 1997. 6. sz.
 12. Kovácsné Bakosi Éva: Kezdeményezett játékok az óvodában. Óvodai Nevelés, 1993/6.sz.
 13. Kósáné Ormai Vera: A mi iskolánk. IF Alapítvány. ADUPRINT Kiadó, Bp. 1998.
 14. Makai Katalin: Iskolai önértékelés, hogyan? Minőség és gyakorlat. Bp.
 15. W. Mikó Magdolna: "Komolyan" a játékról. Óvodai nevelés, 1998. 5.sz. 155 - 158. o.
 16. Nagy Jenőné: Helyzetelemzés, önmeghatározás, döntés. OKI, Bp.
 17. Nagy József: PREFER - Preventív fejlettségvizsgáló rendszer 4 - 7 éves gyermekek számára. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986.
 18. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja. 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet
 19. Stöckert Károlyné: A foglalkozás újraértelmezése. Óvodai Nevelés 2000. 7. sz.
 20. Stöckert Károlyné: Darázsfészekbe nyúltunk? Óvodai Nevelés 2001. 1. sz.
 21. Brian és Shirley Sutton-Smith: Hogyan játsszunk gyermekünkkel (És mikor ne?) Gondolat, Bp. 1986.
 22. Takács Bernadett: Játék, játék, játék … avagy mégsem? Óvodai Nevelés, 1997. 3. sz.
 23. Trencsényi László: Minőségbiztosítás a pedagógiai programban, hogyan? OKI, Bp.
 24. Trencsényi László - Villányi Györgyné: Minőségbiztosítás az óvodai nevelési programban, hogyan? OKI, Bp.
 25. Zsoldos Z. Júlia: Indul az Országos óvodai projekt. Óvodai Nevelés 2001. 1. sz.

 

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.