26
már
Ijjas Tamás

Új fejlesztéseink és átdolgozott kiadványaink enyhe és középsúlyos fokban sérült értelmi fogyatékos tanulók számára

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

A 2018-as év folyamán az EKE OFI 72 új és 41 átdolgozott kiadványt fejlesztett részben a nemzetiségi, részben az SNI, részben az egyéb taneszköz-hiányos kerettantervi területek (elsősorban informatika) számára. 

A kifejlesztett taneszközök egyharmada nyomtatott tankönyv, egyharmada nyomtatott munkafüzet, egyharmada a Nemzeti Köznevelési Portálon megjelenő digitális tananyag. 

A taneszközök túlnyomó többsége már felkerült az aktuális tankönyvjegyzékre, a maradék taneszközöknél az engedélyeztetési folyamat jelenleg is zajlik, s május végéig ezek is felkerülnek, rendelhetővé válnak. 

A taneszközök részletes adatai és ismertetői, mintaoldalai megtekinthetők a tankonyvkatalogus.hu adattárában. 

Új fejlesztések enyhe és középsúlyos fokban sérült értelmi fogyatékos tanulók számára

Matematika 3-4. (NT-98701)

Én már tudok számolni 3. és a sorozat további kötetei. 
A matematikakönyv a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató nevelési-oktatási intézmények tanulói számára készült, az enyhén értelmi fogyatékosok kerettantervi (R3 11. melléklet) követelményei szerint akkreditáltatva. A sorozat azonban nem csupán a készségfejlesztő iskolákban használható sikerrel, hanem integrált környezetben is támogatja a gyermekek felzárkóztatását, játékos és gyermekközeli feladatokkal, egyszerűbb és kisebb módszertani lépésekkel, valamint elnyújtott haladási ütemmel felépítve. Fontos feladata felfedeztetni a matematika és a valóság elemi kapcsolatát; kialakítani a helyes tanulási szokásokat, az önálló ismeretszerzés képességét az alapvető ismeretek közös, de egyre önállóbb feldolgozásával és alkalmazásával; fejleszteni a problémafelismerő és problémamegoldó, alkotó gondolkodásmódot; biztos szám- és műveletfogalmat kialakítani, fejleszteni a számolási készséget. 

Angol 7-8. (NT-98703)

Let’s do it. Angol nyelvkönyv 7. és a sorozat további kötetei. 
A taneszközcsomag a 7-8. évfolyamos enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült hiánypótlóként, mivel ez az első, kifejezetten ennek a célcsoportnak fejlesztett hazai nyelvkönyvcsalád. A tananyag ötvözi a kompetencia alapú nyelvtanítás és az SNI tanulók speciális oktatásának módszertani elveit. A tartalom, a feladattípusok, a progresszió, a vizuális megjelenítés terén is figyelembe veszi a célcsoport kognitív sajátosságait (pl. a figyelemkoncentráció zavarai, a bonyolultabb gondolkodási műveletek hiánya, gyengébb munkamemória, az írás-olvasás hiányosságai, a hangok differenciálásának problémái). A középpontban a szóbeliség áll: a hangsúly a hallás utáni értésen és a beszédfejlesztésen van, az olvasás és írás csak minimális mértékben jelenik meg. A nyelvtan implicit módon van jelen, nyelvtani szabályokat nem tanít, csak alkalmaztat a könyv. Az elsajátítandó nyelvi anyag kevés, de a hétköznapi életben hasznos és jól használható.  A tankönyvhöz a munkafüzet, a kép-és szókártyák, valamint a matricamelléklet mellett hanganyag és tanári kézikönyv is tartozik. Ez utóbbiak jelentősen megkönnyítik a nyelvtanári diplomával nem rendelkező gyógypedagógusok oktatómunkáját.

Ének-zene 1. (NT-98710)

A hangok világa című tankönyv enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. 
Az A4 fekvő formátumú színes, gazdagon illusztrált munkatankönyv (120 oldal) és a kiegészítő – rajzolható, színezhető, vágható – munkalapcsomag (43 oldal) sokoldalú tevékenykedtetésre készteti a tanulókat. A fejlesztés egy része a szerző, Antal-Lundström Ilona által korábban kidolgozott és kipróbált komplex zenei fejlesztőprogram adaptálása, amelynek során a zenei és egyéb hangok, zörejek megfigyelése összekapcsolódik a vizuális elemekkel és a zenei kódrendszer elsajátításának kezdeteivel. 

Ének-zene 5. (NT-98709)

A zene titkos nyelve Ének-zene 5., enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. 
A nagy alakú, 68 oldalas, színes grafikával illusztrált tankönyv új ének-zenei tankönyvcsalád tagja. Szervesen kapcsolódik hozzá egy 40 oldalas, színes nyomású illusztrált munkafüzet, amelyben a tananyag elsajátítását segítő manuális tevékenységformák szerepelnek. A tankönyv 56 leckére ad tananyagot (heti 2 énekórával számolva). Dalkészlete: 39 magyar népdal, néhány régi táncdallam, katonadal, műdal; 22 gyermekdal vagy népdal más népek dalaiból. A zenei kommunikáció középpontjában a játékosság és kreativitás áll. A vizuális elemek a tankönyvben ráirányítják a figyelmet az új és érdekes elemekre miközben jól szolgálják az érzelmi nevelést,  a munkafüzetben pedig kreativitásra és a feladat továbbgondolására ösztönöznek.

Környezetismeret 1-4. (NT-98711)

Fedezd fel a világot! Környezetismeret 1. és a sorozat további akkreditált kötetei. 
A taneszközrendszer célja, hogy felkeltsük a tanulók érdeklődését közvetlen környezetük, társaik és önmaguk iránt. A természettudományos kompetencia, a természettudományos műveltség alapozása a mindennapi gyakorlatban szerzett játékos tapasztalatszerzéssel történik. A valóság megfigyelését követi annak képi megjelenítése, rajzon, fotón, maketten, terepasztalon történő ábrázolása, amely alkalmas a játékos gyakorlásra, majd szóbeli megerősítésre. 

Vizuális kultúra 1-2. (NT-98727)

Vizuális kultúra 1. és a sorozat további kötetei, a 11. melléklet, enyhén értelmi fogyatékos tanulók kerettanterve szerint akkreditálva. 
A kiadvány többféle lehetőséget kínál a képességek és készségek fejlesztéséhez. A vizuális készségek fejlesztése mellett figyelmet fordít a megfigyelési, gondolkodási, szociális készségekre, képességekre is. Különösen fontosnak tartja a finommotorika, a szem-kéz koordináció, az emlékezet, a gondolkodás és figyelem lassú ütemű fejlesztése mellett a technikák magabiztos elsajátítását és gyakorlását, az érzelmi motivációt és a játékosságot. 

Informatika 5-8.

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült tankönyvsorozat mind a négy tagja 12 téma köré szerveződik, témánként három tanítási órát tervezve a feldolgozásra. 
Minden témakör gazdag képanyaggal és a közös beszélgetést elősegítő kérdésekkel kezdődik, amelyek segítik az adott témára való ráhangolódást, valamint a korábban megtanult informatikai ismeretek felidézését. A téma feldolgozásának központi részét egy feladatfüzér alkotja, amely az adott témához kapcsolódó, a kerettanterv által előírt tananyagnak megfelelő feladatokat tartalmaz. Ezek többségükben a szoftverhasználat elsajátítására irányulnak, tehát szövegszerkesztést, egyszerű rajzok készítését, táblázatkezelést kérnek a tanulóktól, vagy az interneten keresztül történő információszerzésre irányulnak. 

Számolás-mérés 1-2. és 5. (NT-98661)

Számolás-mérés 1-2. és a sorozat további kötetei. 
A tankönyv elkészítésekor a legfontosabb cél a gyakorlati alkalmazhatóság, a differenciálás, az adaptálhatóság és a többszöri felhasználhatóság megteremtése volt. Az értelmileg akadályozott tanulók esetében a figyelem, az észlelés, megkülönböztető észlelés fejlesztése központi szerepet kap, mely elősegíti a tárgyak tulajdonságainak megfigyelését, az egyező és eltérő tulajdonságok összehasonítását a tárgyakkal történő manipuláció által. Az oldalak vastag papírra nyomott lapokból állnak, így az egyes anyagok kivehetők, szétvághatók, elősegítve ezzel a kreatív használatot. Az egyes grafikai elemek kivágását sok helyen segíti perforálás a lapokon. 

Olvasás-írás 1-2. (NT-98658)

Olvasás–írás a középsúlyosan értelmi fogyatékos 1–2. osztályos tanulók számára. 
A pedagógusok munkáját hivatott segíteni a 144 kivehető lapból álló, gyűrűs dossziés kiadvány (a fejlesztési célnak megfelelően a lapok sorrendje változtatható, a kiadványban saját anyagok is helyet kaphatnak). A taneszköz munkalapjai háromféle anyagból készültek, a háromféle anyagot a lapok funkciója indokolja. Az egész kiadvány kivitelezése, és ezen belül a képek forma- és színvilága, az egyes figurák mérete mind támogatja a fejlesztői munkát: élményt nyújt, maradandóvá teszi a diákok számára a tanórán gyakorolt műveleteket, ezáltal rögzíti, elmélyíti a tanultakat. A kiadványban szereplő munkalapok mindegyikén szerepel a fejlesztési területnek megfelelő témamegjelölés, ami a lapok jobb oldalán, a diákok „munkaterületétől” elkülönített szürke sávban található meg. 

Kommunikáció 1-2. (NT-98659)

Kommunikáció a középsúlyosan értelmi fogyatékos 1–2. osztályos tanulók számára. 
A 160 kivehető lapból álló, gyűrűs dossziés kiadvány munkalapjai háromféle anyagból készültek, a háromféle anyagot a lapok funkciója indokolja. 

Önkiszolgálás 1-2. (NT-98660)

A tankönyv középsúlyos értelmi sérült (értelmükben akadályozott) tanulók számára készül. Az iskolai tanulmányait megkezdő 1 – 2. osztályos tanulók, – tankönyvünk célközönsége, nehezen értelmezi még a téri, tapintható, érzékelhető világ képi megjelenítését. Az önkiszolgálás elsősorban gyakorlati foglalkozásokon keresztül fejleszthető, a tantárgy oktatásához bármilyen tankönyv csak kiegészítő, megerősítő segédletként járulhat hozzá. A feladatgyűjtemény 86 képes feladatlapból áll. A feladatlapok képanyaga a tevékenységekhez kapcsolódó alapképekből és egyszerű cselekvések rajzaiból tevődik össze. A felhasználók sajátosságaiból adódóan a feladatlapok keménypapírból készülnek, fóliával fedettek. Fűzős dossziéban vannak elhelyezve, így kivehetőek, csoportosíthatóak. 

Játékra nevelés 1-2. 

Játékra nevelés 1–2. NT-98656. 
Újdonság ez a kiadvány az SNI-s tankönyvek sorában, a játékra nevelés tantárgyhoz korábban nem készült külön taneszköz. A kiadvány a kerettantervben megjelenő főbb témakörökhöz kapcsolódó feladatokkal, mesékkel, mondókákkal, játékötletekkel nyújt segítséget abban, hogy felkelthessük a gyerekek érdeklődését a játékeszközök iránt, megtanulják a játékeszközök megfelelő használatát, felfedezzék a szabad játék örömét. A kiadvány a képi kommunikációt segítő, az alternatív és augmentatív kommunikáció eszközeként használható kommunikációs kártyákat tartalmaz. Ezek fontos segítséget nyújthatnak a gyermekek egymás közötti, valamint a tanárral és a külvilággal való kommunikációja során.  A kiadványban szereplő, több szinten differenciát feladatlapok, színezők, bábok, társasjátékok a tantárgyhoz kapcsolódó gyakorlattípusok (gyakorló játékok, konstrukciós játékok, szerepjátékok, didaktikus játékok, spontán játékok, szabályjátékok, szabadban játszható játékok) kreatív alkalmazását teszik lehetővé. A kiadványhoz kapcsolódik egy online letölthető játékgyűjtemény, amely a tankönyvben található játékok sokoldalú alkalmazhatóságának bemutatásán túl további játékötleteket is tartalmaz.

Környezetismeret 5-8. (NT-98655)

Környezetismeret 5-6. és a sorozat további kötetei. 
Az újszerű tankönyvek az értelmileg akadályozott, középsúlyos fokban értelmi fogyatékos tanulóknak a Környezetismeret tantárgy 5-6. és 7-8. osztályok számára készültek. Az induló évfolyam első fejezete az Élő természet, amely az élőlényeket és azok környezetét mutatja be. Erre épül az Élettelen környezet és környezeti ártalmak című fejezet. A harmadik Az emberi test, hiszen mind az élő, mind az élettelen környezethez kapcsolódik a működése. Végül mindhárom terület megjelenik a negyedik részben, Az egészségmegőrzés, egészséges életmód témáiban. 

Ábrázolás-alakítás 1., 5. (NT-98649); (NT-98650.)

Ábrázolás-alakítás 1.  
A tankönyv segíti, hogy a tanulók minél szélesebb körben szerezzenek tapasztalatokat különféle anyagokról, eszközökről, melyek az önkifejezésüket non verbális-manuális úton tágítják. A tankönyvi lapok feladatai lehetővé teszik, hogy a tanulók megismerjék az ábrázolás-alakításhoz szükséges eszközöket, és fokozza a tanulók érdeklődését a különböző anyagokkal való tevékenykedés iránt, illetve bővítse lehetőségeiket az önkifejezésre. 

Ábrázolás-alakítás 5.   
Az ötödik évfolyamosok számára szóló ábrázolás-alakítás tankönyv a különböző anyagokból való formázást; az építést; a papír formálását, alakítását és a vizuális ábrázolást érinti. Bevezeti a témakörökhöz tartozó fontosabb fogalmakat, késztet az eszközök használatára, így azok használatának elsajátítására motivál, gyakoroltat, és előkészíti a hatodikos foglalkoztatásokat. Nagy hangsúlyt kapott az érzelmek kifejezése, felismerése és ábrázolása. 

Életvitel és gyakorlat 3., 6. (NT-98651; NT-98652)

Életvitel és gyakorlat 3. 
A tankönyv elkészítésének legfontosabb szempontjai a gyakorlati alkalmazhatóság, differenciálás, adaptálhatóság és többszöri felhasználhatóság megteremtése volt. Az oldalak külön álló, fóliázott lapokból állnak így az egyes anyagok kivehetőek, szétvághatóak elősegítve ezzel a minél kreatívabb felhasználhatóság lehetőségét. A tankönyv követi a kerettantervben meghatározott tematikai egységeket: Textilmunkák, Egyszerű háztartási munkák, Személyes szükségletekkel kapcsolatos teendők és Anyagok alakítása. A tematikai egységekhez tartozó témaköröket különböző színekkel különítettük el az átláthatóság és könnyebb használhatóság érdekében.

Életvitel és gyakorlat 6. 
A tankönyv követi a kerettantervben meghatározott tematikai egységeket: Textilmunkák, Egyszerű háztartási munkák, Személyes szükségletekkel kapcsolatos teendők, Vásárlás – Fogyasztóvédelem és Anyagok alakítása. A tematikai egységekhez tartozó témaköröket különböző színekkel különítettük el az átláthatóság és a könnyebb használhatóság érdekében.

Információs eszközök használata 7. (NT-98653)

Információs eszközök használata 7. és a sorozat további kötetei. 
A digitális tankönyv felépítése és tananyaga az értelmileg akadályozott gyermekek 7. és 8. osztályos kerettanterve alapján készült. A telefon, de különösen a számítógép használatának megtanulhatósága, mely jövőbeni érdeklődésük alapját is képezheti, a tankönyv szerzőit izgalmas és új megközelítést igénylő módszerekre ösztönözte. Célunk az volt, hogy a gyakoroltatást és a kis lépésekben haladást élményekkel gazdagon valósítsuk meg a tanulási folyamat során. 

Informatika 9-12. szakiskola (NT-98720)

Informatika 9-10. szakiskola tankönyv és a sorozat további elemei. 
A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 11. sz. melléklet: Kerettanterv a szakiskolák számára 11.3.2. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó szakiskola (régebben: speciális szakiskola) OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához alkalmazandó 9–10. évfolyamos közismereti informatika kerettanterve megnevezésű kerettanterv előírásainak. Azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik elvégezték a szakiskolában a kötelező 9/E előkészítő évfolyamot és a részszakképzésben kívánják folytatni tanulmányaikat. 

Átdolgozások az SNI tanulóknak

Matematika 2. (NT-98528/I/1)

Én is tudok számolni és a sorozat további kötetei. 
A munkáltató matematikakönyv (munkatankönyv) a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató nevelési-oktatási intézmények tanulói számára készült. A sorozat első és másodikban háromkötetes, bejegyzésre alkalmas feladatokkal. Kis lépésekben fejleszti a matematikai kompetenciát, játékos tevékenységekkel, cselekvéses módon segíti hozzá a gyermekeket a matematikai problémák megoldásához, amely folyamatban a pedagógus központi szerepet kap. Feladatrendszere az első osztályban megalapozott, jól átgondolt elveket követi, s fejleszti a matematika alapjainak elsajátításához elengedhetetlen részképességeket is, mint a téri és vizuális orientáció, lateralitás, mennyiség- és formaismeret, figyelem-koncentráció stb. A második évfolyamon a Bevezető ciklus végére érve előkészíti a további matematikai ismeretek sikeres, önálló elsajátítását.

Játékváros 3., Játékvilág 4., Játékország 4., Játékbirodalom 5., Játékvilág 6. 

A Hargitai Katalin nevével fémjelzett Játék tankönyvsorozat, amely első évfolyamon a Meixner-módszer szerint készült Játékház tankönyvcsaláddal kezdődik, jól ismert és régóta kedvelt a pedagógusok körében. A sorozathoz az enyhén értelmi fogyatékos tanulók kerettanterve alapján készített taneszközök sikerrel alkalmazhatók az általános iskola bevezető és kezdő szakaszán általános, integrált képzésben és SNI képzésben részt vevő tanulók, tanulócsoportok körében egyaránt. A magyar nyelv és irodalom műveltségterületre kidolgozott Játékvár, Játékváros, Játékvilág tankönyvcsaládok most megújultak. A cél azonban változatlan maradt: a diszlexia megelőzése az olvasás-, írástanítás aprólékosan kidolgozott lépéssorával és szakszerű szókincsbővítésével. Az elméleti és gyakorlati szempontból gondosan összeállított kiadványok tudatosítják a pedagógusokban, és segítik mindennapi gyakorlattá tenni, hogy a betű-hang megfeleltetések, a szótagolás, a szóolvasás, valamint a mondat- és szövegértés tanításának a szintjein egyaránt érdemes ezt a módszertant alkalmazni. 

Új fejlesztések általános köznevelési tantervekhez

Informatika 6-8.

A felső tagozatos digitális tankönyvek segítségével a tanulók megismerik az informatikai eszközök legfontosabb elemeit, elsajátítják az alapvető alkalmazói ismereteket, gyakorolják a problémamegoldást informatikai eszközökkel és módszerekkel, különböző problémákhoz algoritmusokat készítenek, az algoritmusokat programozási nyelven kódolják, a kódolás során megismerik a program működését, alkalmazzák a megismert utasításokat. Az infokommunikációs eszközök használatáról szóló fejezetek segítségével többek között az internet hatékony használatában fejlődhetnek: az egyszerű keresések mellett az összetett keresések végzésében is gyakorlatot szereznek. Az információs társadalom témakör segítségével a tanulók megismerik az információkezeléssel kapcsolatos feladatokat. A könyvtári informatika fejezet révén pedig megismerik az egyes könyvtártípusok és szolgáltatásaik jellemzőit, különbségeit, a nyomtatott és elektronikus kézikönyvek főbb műfajait.

Ezek az új fejlesztések az EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés című projekt keretében valósult meg.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.