Fontosabb változások a Fizika érettségiben 2017-től:

 

1. A követelményrendszerbe bekerült néhány hagyományos, eddig az érettségi vizsgakövetelményekben nem szereplő téma (pl.: hidrosztatika, változó forgómozgás).

2. A követelményrendszer apróbb módosításai, kiegészítései a közép- és emelt szintű elvárások egyértelműbb és határozottabb szétválasztását célozzák.

3. Az optika a követelményrendszerben önálló témakört alkot.

4. A fizika szóbeli vizsgán is a vizsgázó biztosítja a szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet mint vizsgán használható segédeszközt.

5. A nyilvánosságra hozandó információk közé bekerül a középszintű szóbeli vizsgán elvégzendő vagy ismertetendő kísérletek és egyszerű mérések listája, továbbá az emelt szintű szóbeli vizsgára vonatkozóan a mérési feladatok elvégzésének elvárt időtartama.

6. A közép- és emelt szinten szóbeli vizsgákat szervező intézmények legalább 60 nappal a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben elrendelt közép-, illetve emelt szintű szóbeli vizsgák kezdőnapját megelőzően honlapjukon közzéteszik a kísérleti elrendezésekben, illetve a mérési feladatokban használt eszközök részletes listáját és fényképeit.

7. A vizsgaleírásban szereplő tartalmi arányok mindkét szinten, az írásbeli és szóbeli vizsgát egyaránt érintően megváltoznak:

  • A Mechanika témakör részaránya 25%-ról 30%-ra módosul.
  • A Hőtan témakör részaránya 20%-ról 15%-ra módosul.
  • Az Elektromágnesség témakör részaránya 25%-ról 20%-ra módosul.
  • Önálló témakörként jelenik meg az Optika 10%-os részaránnyal.
  • Az Atomfizika, magfizika témakör részaránya 20%-ról 15%-ra módosul.

(A Gravitáció, csillagászat témakör részaránya nem változik.)

8. A középszintű írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői az alábbiak szerint bővült, illetve került pontosítására:

Minden feleletválasztós kérdéshez három vagy négy lehetséges válasz adható meg, amelyek közül pontosan egy helyes.

A nyílt végű kérdések numerikus eljárások alkalmazását vagy rövid szöveges kifejtést egyaránt igényelhetnek. Ezek közül egy számításos feladat, gyakorlati alkalmazásokkal kapcsolatos egyszerű problémamegoldás. A második, rövid szöveges választ és egyszerű számítást egyaránt igénylő feladat, melynek megoldásához a feladatlapon megadott hétköznapi élet jelenségeihez kötődő rövid forrás, és a forráshoz kapcsolódó kérdések nyújtanak segítséget. A két választható feladat közül (3. és 4. feladat, jelenségértelmezés vagy méréselemzés) a vizsgázónak választása szerint egyet kell megoldania.

9. A középszintű szóbeli vizsga tételeinek tartalmi és formai jellemzői kiegészül az alábbi mondatokkal:

A tételek legalább kétharmadának tartalmaznia kell ténylegesen kivitelezendő kísérletet vagy egyszerű mérést. Az Oktatási Hivatal minden évben nyilvánosságra hoz egy 40 kísérletet, illetve egyszerű mérést tartalmazó listát, amelyben az egyes témakörökhöz tartozó kísérletek, mérések száma megfelel a vizsgaleírásban a tételsorra előírt tartalmi arányoknak. A szóbeli tételsor összeállításakor a tételsorban szereplő elvégzendő vagy ismertetendő kísérletek, illetve egyszerű mérések legalább 80%-át az Oktatási Hivatal által nyilvánosságra hozott kísérletlistából kell kiválasztani.

10. Az emelt szintű írásbeli vizsga II. feladatának eddigi Esszé elnevezését Témakifejtésre módosítja a rendelet.

11. Az emelt szintű írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői az alábbi mondattal bővülnek:

A vizsgázónak a választott témát az esetlegesen megadott forrásokra támaszkodva az utasítások és irányító szempontok alapján, a feladat kitűzésében meghatározott terjedelemben kell kifejtenie összefüggő szöveg formájában.

12. Az emelt szintű szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői rész az alábbiak szerint módosul, illetve bővül:

A vizsgázó a tétellapon feltüntetett felkészülési időben elvégzi és elemzi a mérést, a kapott eredményeket feldolgozza, illetve vázlatot készíthet a kifejtendő részhez.

13. Az írásbeli feladatlap értékelése rész az alábbiak szerint kerül pontosításra:

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjának értékelésére nem adható pont.

14. A szóbeli vizsgarész értékelése rész az alábbiak szerint módosul:

Az emelt szintű szóbeli vizsgarész értékelésében az egyes összetevőkre adható 45 pont felosztása az eddigi 8-10 pontról 4-10 pontra módosul, továbbá új előírásként jelenik meg az, hogy az az A) feladatra adott pontszám nem lehet több 25 pontnál.

15. További néhány apróbb módosítás a rendelet szövegének pontosítását célozza, ezeket itt nem közöljük.

Fizika mintafeladatsorok - KÖZÉPSZINT

Fizika mintafeladatsorok - EMELT SZINT

​​​

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.