A standardleírás a NAT 2012 fejlesztési területeihez igazodva tizenhárom kompetenciát tartalmaz. Egy negyvenöt perces feladatlap keretein belül az összes kompetencia nem vizsgálható. Az alábbi táblázat szemlélteti, hogy a két feladatlap az összevonások és csoportosítások után, mely kompetenciákra épül.

 

Kompetencia száma

Szövegértési kompetencia

Szövegalkotási kompetencia

1.

Tájékozódás a szövegben,

szövegelemző műveletek,

információkeresés.

Az írásbeli szövegalkotás

műveletei.

2.

Lényegkiemelés, következtetés, összefüggések felismerése.

Önálló szövegalkotás.

3.

Információk gyűjtése, rendszerezése.

Alapvető nyelvhelyességi és

helyesírási szabályok

alkalmazása.

4.

 

Eszközszintű íráshasználat,

írástechnika, íráskép.

 

A feladatlapok az életkori sajátosságokat figyelembe véve szövegértési és szövegalkotási feladatokat is tartalmaznak. Míg az egyik változatban (Kamilla) a szövegalkotási feladatok szerepelnek nagyobb számban, addig a másik változatban (Családi pihenés) a szövegértési feladatok dominálnak. A tanulási nehézséggel küzdő gyerekek (nehezen olvasók, nem megfelelő írástechnikával vagy írástempóval rendelkezők) sikerélményhez juttatása érdekében állítottuk össze így a feladatlapokat. A különböző feladattípusok alkalmazása a tanulók figyelmének folyamatos fenntartását, motivációját szolgálják. Megoldásuk 45 percet vesz igénybe. A feladatok egyre nehezednek, ezért fontos, hogy a gyerekek sorrendben haladjanak. Az utasítások egyszerűek, rövidek, jól érthetőek. A feladatok témái a korosztályhoz, érdeklődésükhöz igazodnak, aktuálisak. Az SNI tanulók érdekében a Comic Sans betűtípust és a balra zárt szerkesztési formát alkalmaztuk.

A következő táblázatok összefoglalják, hogy az egyes feladatok mely kompetenciára épülnek, valamint az adott feladat típusát is megmutatják.

 

 

Kamilla

 

Feladat száma

Standard-szint

Kompetencia (standard)

Minden szinten megjelenő kompetencia (standard)

 

Feladattípus

1.

4.

Lényegkiemelés, következtetés, összefüggések felismerése.

Információk gyűjtése, rendszerezése.

 

Nyelvhelyességi, helyesírási ismeretek alkalmazása.

zárt végű, kiegészítés

2.

5-6.

Önálló szövegalkotás.

nyílt végű

3.

5.

Lényegkiemelés, következtetés, összefüggések felismerése.

Tájékozódás a szövegben,

szövegelemző műveletek, információkeresés.

zárt végű, kiegészítés

4.

5

Önálló szövegalkotás.

Eszközszintű íráshasználat,

írástechnika, íráskép.

nyílt végű

5.

6.

Önálló szövegalkotás.

Eszközszintű íráshasználat,

írástechnika, íráskép.

nyílt végű

 

 

 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.