A felnövekvő nemzedékek erkölcsi nevelése természetesen össztársadalmi, elsősorban családi feladat. Ezen belül az iskolai erkölcsi nevelés is komplex, soktényezős rendszer, amely a tanulók teljes iskolai pályafutását érinti. Minden tantárgynak, valamennyi iskolai szereplő viselkedésének a maga egészében van erkölcsi jelentősége. Ugyanakkor 2013 szeptemberétől az erkölcsi nevelés önálló tantárgy[1], az erkölcstan keretében is megjelent a magyar iskolarendszer 1‑8. évfolyamán.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet kiemelt figyelmet fordít a felmenő rendszerben belépő új tantárgy bevezetésére; interneten elérhető pedagógiai támogató rendszerrel, módszertani segédanyagokkal, továbbképzésekkel, monitorozással segíti az erkölcstan tantárgy tanítását. A támogató rendszer központi eleme a honlapon megjelenő tananyag- és taneszköz-kínálat, amellyel közvetlenül a tanítási gyakorlatot kívánjuk segíteni.

Mivel az erkölcstan lényegében új tantárgynak tekinthető, ezért a hagyományos tantárgyakhoz képest szélesebb körben húztuk meg a támogató rendszer határait. Fontos feladatnak tartjuk a közvetlen és közvetett előzmények, pedagógiai hagyományok („beszélgető óra”, embertan, ember- és társadalomismeret) bemutatását, mert ezekre az iskolai gyakorlatban is jelenlévő elemekre lehet építeni az erkölcstan tanítását. Legalább ennyire fontos az új tárgy elméleti (etikai) háttérének folyamatos megjelenítése, amellyel elsősorban a tanárok felkészültségét, az új tárgy iskolai koherenciáját szeretnénk erősíteni.

Ugyanakkor a támogató rendszer fókuszában a közetlen iskolai gyakorlatot erősítő ismeretek és segédletek állnak. Ezekben szó lesz az erkölcstan közvetlen céljairól, kerettantervi tartalmairól, a tanítás javasolt módszereiről és értékelési rendszeréről, ajánlunk általános pedagógiai olvasmányokat és taneszközöket is. Kiegészítő anyagként évfolyamokra bontva óraterveket is közlünk, amelyeket részleteiben vagy egészében is fel lehet majd használni az erkölcstanórákon.

Reméljünk, hogy a honlapunkon megjelenő tananyagok és háttérolvasmányok segítséget nyújtanak majd az erkölcstan tantárgy örömteli és eredményes oktatásához.

 

 

[1] A Köznevelésről Törvény szerint az iskolákban az erkölcstan óra helyett választható egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatása. Az egyházi jogi személy által szervezett és felügyelt hit- és erkölcstanórák és foglalkozások tartalmát az egyházi jogi személy határozza meg az adott egyház iránymutatása szerint.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.