"SH/4/5 Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése elnevezésű projektjének keretében Roadshow regionális lebonyolítása, Észak Magyarország Régió, Zöld Óvoda ÖTLETPÁLYÁZAT" tárgyban

A benyújtás határideje: 
2015. Jul. 24. 12:00
Kategória: 

A benyújtás határidejét az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet meghosszabbítja. Új határidő: 2015. július 24., 12:00 óra.

Tájékoztatás: a felhívásban részletezettek szerint.

"SH/4/5 Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése elnevezésű projektjének keretében Roadshow regionális lebonyolítása, Dél Dunántúl Régió, Zöld Óvoda ÖTLETPÁLYÁZAT" tárgyban

A benyújtás határideje: 
2015. Jul. 24. 12:00
Kategória: 

A benyújtás határidejét az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet meghosszabbítja. Új határidő: 2015. július 24., 12:00 óra.

Tájékoztatás: a felhívásban részletezettek szerint.

Segítő diákok 2015.

A benyújtás határideje: 
2015. Sep. 15. 23:59
Kategória: 

Jelen pályázat azzal a céllal kerül kiírásra, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat működő programjait minél jobban megismerhessék az intézmények, diákok, pedagógusok és szülők.

A fenti cél érdekében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) nyílt pályázatot hirdet Magyarországon, a középfokú iskolákban nappali képzésben 2016. január 1-jét követően érettségi vizsgát tevő tanulók; az iskolai közösségi szolgálat program lebonyolításában részt vevő pedagógusok (például: IKSZ koordinátor, osztályfőnök) számára az iskolai közösségi szolgálat programok széles társadalmi körben való megismertetése céljából.

 

A pályázat szakmai indoklása

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése egy olyan kulcsfontosságú eszköz a felnövekvő generációk nevelésében, amelyben három tényező – oktatás, önkéntesség és társadalmi felelősségvállalás – együttes hatása révén alakulhat ki a másokat segítő attitűd. Fontos cél az élményközpontú pedagógia, illetve a tapasztalati úton történő egymástól való tanulás.

Jelen pályázat keretében olyan eseményekről készült dokumentumokat, alkotásokat kívánunk összegyűjteni és közzétenni, amelyek az iskolák épületein belül és azokon kívül is a közösségi szolgálat keretei között megvalósított tevékenységeket mutatják be.

 1. A pályázat célja

Célunk azokat a – szakmai zsűri által kiválasztott – működő példákat bemutató pályaműveket közzétenni, amelyek elősegítik az iskolai közösségi szolgálat bevezetését és megvalósítását, illetve azok széles társadalmi körben való megismertetését.

A pályázat során összegyűjtött, majd értékelt és közzétett alkotások segítsék megismertetni a közösségi szolgálat alapvető céljait, szemléletét, egyénre és társadalomra gyakorolt hatását.

A pályázat további céljai:

 • minél nagyobb számban legyenek jelen az OFI www.kozossegi.ofi.hu portálon olyan bemutató/bemutatkozó beszámolók, alkotások, hasznos gyakorlati példák, amelyek segítséget jelentenek a közösségi szolgálati tevékenységek szervezésében;
 • minél több szereplő, tevékenység és élmény bemutatási lehetőségének megteremtése;
 • elősegíteni az érintettek között az egymástól való tanulást, a hálózat-építést;
 • minél nagyobb nyilvánosságot kapjon az iskolai közösségi szolgálat programja.

 

 1. A pályázat kategóriái:

 

 1. Diák:

„A” téma: Film az Iskolai Közösségi Szolgálatról

A középfokú iskolákban nappali képzésben tanuló 2016. január 1-je után érettségiző diák(ok) által készített 2-4 perces kisfilm, amely a közösségi szolgálat megvalósítását a film eszközeivel mutatja be. Mobiltelefon felhasználásával készített alkotással is lehet pályázni.

„B” téma: Fotók az Iskolai Közösségi Szolgálatról

A középfokú iskolákban nappali képzésben tanuló diák(ok) által készített digitális fotók, amelyek a közösségi szolgálat megvalósítását a fotóművészet eszközeivel mutatják be. Egy pályázatban minimálisan 3, maximálisan 10 darab fotó nyújtható be. A fotók lehetőleg 300 dpi felbontásban, jó minőségben, nyomtatásra alkalmas méretben készüljenek. A pedagógus segítse a diákot a tevékenység kapcsán és tapasztalatait egy ajánló levélben írja le.

 

 1. Pedagógusok:

A középfokú iskolákban az Iskolai Közösségi Szolgálat programban részt vevő, koordináló pedagógus(ok), osztályfőnök(ök) által a megvalósított (megvalósuló, folyamatban lévő) program bemutatása a törvényben meghatározott nyolc tevékenységi terület valamelyikén. A pályázat kötelező eleme minimum 5 darab, a tevékenységet bemutató megfelelő minőségű és méretű, jogtiszta fotó benyújtása, illetve a tevékenységben résztvevő fogadó intézmény szakmai levele.

„A”téma: Intézményen belüli tevékenység leírása: Ebben az esetben nincs szükség a fogadó intézmény támogató levelére, csak abban az esetben, ha valamilyen szervezeten keresztül iskolán kívüli segítettek vonódnak be a programba.

„B”téma: Intézményen kívüli tevékenység egy fogadó intézménynél: Ebben az esetben a fogadó intézmény támogató levele szükséges.

Jelen pályázati felhívásra egy pályázó több kategóriában pályázhat, de egy kategóriában egy pályázatot adhat be.

 

 1. A pályázat szakmai követelményei

A bemutatott pályaművekben (kiemelten a 2. kategória A), B) kapjanak szerepet az alábbi szakmai elvek:

 • Felkészítés – tevékenység − feldolgozás bemutatása.

·         Szociális kompetenciák fejlesztésének megvalósulása tapasztalati tanulás útján.

·         A kettős cél elve: egyszerre kell a szolgálatjellegnek és az élménypedagógia alapú tanulásnak megvalósulnia.

·         A kölcsönösség elve: A segítő és a segítségre szoruló között partnerség, együttműködés, elfogadás teljesül, adott esetben a helyi közösség tagjaival való közös tevékenység során is.

·         Szabad választás elve: A diákok – a szülőkkel, tanárokkal való egyeztetés alapján – maguk választhatják ki az általuk végzendő tevékenységeket. 

 

 1. A pályamunkák díjazása

A szakmai értékelésen legmagasabb pontszámot elért pályamunkák (kategóriánként maximum 1–5 pályázat, azaz összesen legfeljebb 15 pályázat) a kiíró által a pályázat összes díjazottja számára felajánlott 300 000 forint összértékű díjakat nyerhetik meg.

Nem részesülhet díjazásban az a pályázó, aki valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett.

Nem részesülhet díjazásban az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósításának módja vagy eredménye

 • alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sérthet;
 • a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével járhat, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik;
 • nem áll összhangban a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltakkal.

 

 1. A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályamunkákat valamennyi kategória esetén elektronikus formában kell benyújtani, „Segítő diákok 2015.” jelige feltüntetésével az e-mail tárgyában.

1. kategória esetén (diákok)

„A” Film: A Pályázati adatlapot, illetve a Nyilatkozatokat aláírva, PDF formátumban és Word formátumban (aláírás nélkül) kell beküldeni, a pályamunkákat pedig mp4 formátumú fájlban a pályázó nevén (vezetéknév­, keresztnév, kategória) mentve kell e-mailben elküldeni (határidő és cím: lásd a VI. pontban). Rövidfilm és videoklip esetében, amennyiben a beadott pályamű tartalmaz bármilyen nem a pályázó által készített művet vagy annak részletét (zene, film, fotó), akkor a pályamunkához csatolni kell a felhasznált mű készítőinek (kiadó, illetve jogtulajdonos) írásos beleegyezését. Szabadon felhasználható zeneművek érhetőek el az alábbi oldalon: http://freemusicarchive.org

„B” Fotók: A Pályázati adatlapot, illetve a Nyilatkozatot aláírva, PDF formátumban és Word formátumban (aláírás nélkül) kell beküldeni, a pályamunkákat pedig a pályázó nevén (vezetéknév­, keresztnév, kategória) mentve kell e-mailben elküldeni (határidő és cím: lásd a VI. pontban).

 

2. kategória esetén (pedagógusok és fogadóintézmények)

Az „A és B”témához pályázati adatlapot, illetve a Nyilatkozatot aláírva, PDF formátumban és Word formátumban (aláírás nélkül) kell beküldeni (határidő és cím lásd a VI. pontban), illetve a kapcsolódó képi dokumentációt az elektronikus levélhez csatoltan kérjük eljuttatni. A csatolt dokumentumok együttes mérete ne haladja meg a 10MB-ot.

Kérjük, hogy a pályázati anyagot szíveskedjenek megőrizni. A bírálat szempontjából kizárólag az aláírt, és PDF formátumban megküldött pályázati anyagokat tudjuk figyelembe venni. A Word a győztesek esetén segíti a jó gyakorlat Közösségi Szolgálat Portálon való bemutatását.

 

 1. A pályázatok benyújtásának módja és határideje

Beküldési cím: kozossegi.szolgalat@ofi.hu

A pályázatokat 2015. szeptember 15. 24.00 óráig lehet benyújtani, elektronikus formátumban (lásd jelen felhívás, V. pont).

A határidőn túl, vagy nem megfelelő formátumban érkezett pályázat szakmai bírálat nélkül elutasításra kerül.

 

 1. Hiánypótlás

A pályázat során hiánypótlásra határidőn túl nincs lehetőség.

 

 1. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere

A pályázatok értékelését az OFI által kijelölt szakmai értékelők végzik. A bírálati szempontrendszer/bírálati lap a honlapon megtekinthető.

 

 1. A Pályázók döntést követő kiértesítése

Az OFI és a pályázó közötti teljes kapcsolattartás a pályázatban megadott e-mail címen történik, ezért kérjük, olyan e-mail címet adjon meg, amelyet valóban használ, illetve amelyet a pályázatok elbírálása idején rendszeresen ellenőriz. Az OFI az értesítő levelek kiküldését követően 7 nappal a leveleket elolvasottnak tekinti, hacsak a levelezési rendszerek hibaüzenetet nem küldenek. Ebben az esetben az értesítést a pályázó postacímére, tértivevényes, ajánlott levél formájában is kiküldjük.

A pályázat kapcsán az OFI a következő értesítéseket küldi ki a pályázónak:

 • A pályázat beérkezésének visszaigazolása.
 • A formailag meg nem felelt pályázatokról értesítés, miszerint a pályázat kizárásra került. Kizáró okok: hiányosan kitöltött adatlap; nyilatkozatok hiánya; nem, vagy nem megfelelő formátumban csatolt kötelező mellékletek. Hiánypótlásra határidőn túl nincs lehetőség.
 • A szakmai értékelést követően a formailag megfelelt pályázatokat benyújtókat értesítjük a szakmai bírálat eredményéről. 

A szakmai értékelést követően 15 munkanapon belül a díjazott pályázók listáját az OFI közzéteszi az Iskolai Közösségi Szolgálat hivatalos honlapján (http://kozossegi.ofi.hu), továbbá e-mailben értesíti azokat a pályázókat, akiknek pályamunkái publikálásra kerülnek.

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2015. október 15.

 

 1. A pályázati felhívás jogi háttere

„Jelen pályázati felhívás, illetve pályázatok tekintetében elsősorban a 2011. évi CXC tv. (Nemzeti köznevelésről szóló törvény), a 20/2012. EMMI rend. (nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról), az 1999. évi LXXVI tv. (szerzői jogról szóló törvény), az 1959. évi IV. tv. (Ptk.), a 2011. évi CXII. tv. (információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) rendelkezései az irányadóak."

A pályázók a pályázat benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a benyújtott szakmai programjukat, valamint annak részét képező vizuális, audiovizuális dokumentációjukat – további pályázók hasonló dokumentációjával együtt – az OFI felhasználhassa, továbbá azokat jó példaként bármely adathordozón közzétegye (terjessze, a nyilvánossághoz közvetítse), valamint bemutassa a pályázóknak nyújtott külön ellenszolgáltatás nélkül.

 

 1. A pályázattal kapcsolatosan további információkat az alábbi elérhetőségen kaphatnak:

– http://kozossegi.ofi.hu

– kozossegi.szolgalat@ofi.hu

Pályázati felhívás Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím 2016 elnyerésére

A benyújtás határideje: 
2016. Sep. 30. 23:59
Kategória: 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet nyílt pályázatot hirdet magyarországi székhelyű nevelési-oktatási intézmények számára Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) és a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: FM) – a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján – nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az iskolás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre és tapasztalatokra építő, azaz tevékenységorientált környezeti és fenntarthatóságra nevelésben részesüljön.

A fenntarthatóság elveinek és gyakorlatának, valamint a környezettudatosságnak az iskolákban és kollégiumokban történő minél hatékonyabb megjelenése érdekében az oktatásért és a környezetvédelemért felelős tárcák 2004-ben közösen létrehozták az „Ökoiskola” címet (továbbiakban: Cím), melyet 2005 óta minden évben pályázat útján nyerhetnek el a nevelési-oktatási intézmények.

A Cím azon nevelési-oktatási intézményeknek elismerése, amelyek intézményi keretek között átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatukban foglalkoznak a környezettudatossággal, a fenntarthatóságra neveléssel, a környezeti-, és egészségneveléssel.

A Cím adományozása kapcsolódik az ENSZ „A fenntarthatóságra oktatás 2005–2014” évtizedének programját követő magyarországi vállaláshoz: ld. Globális Fenntarthatóságra Nevelési Akcióprogram (Global Action Programme on Education for Sustainable Development). A Cím pályázati rendszerének kimunkálása az ENSI (Iskolai Környezeti Kezdeményezések) nemzetközi hálózat több évtizedes tapasztalatai alapján történt.

Az Értékelő Bizottság a 2016. április 30. éjfélig postára adott pályázatokról (első értékelési ütem) 2016. szeptember 1-jéig, a 2016. szeptember 30. éjfélig postára adott pályázatokról (második értékelési ütem) 2016. október 31-ig támogatási javaslatot tesz a támogató részére.

A 2016. szeptember 30. után postára adott küldemények automatikusan a következő naptári évre beadott Ökoiskola cím pályázataként kerülnek nyilvántartásba.

Figyelem! A pályázatok beadása folyamatos.

A pályázathoz szükséges dokumentumok letölthetőek az alábbi linkekről:

A Kedves Egészségünkre! Értsd! Csináld! Szeresd! - Tisztelet Semmelweis Ignácnak - tanulmányi verseny

A benyújtás határideje: 
2015. Mar. 29. 23:59
Kategória: 

A verseny menete:
1. 3 fős csapatok jelentkezését várják a szervezők 2015. március 29-ig. A jelentkezési szándékot a semmelweis@mail.lovassy.hu címre kérjük jelezni, az iskola, a csapat tagjai nevének, valamint a csapat elektronikus elérhetőségének megadásával.
2. A jelentkezett csapatok elkészítenek egy max. 30 000 karakter – szóközökkel – (+ táblázatok, ábrák, képek) terjedelmű jeligés dolgozatot. Ennek címe: Kedves Egészségünkre! Értsd! Csináld! Szeresd! A dolgozatok témaköre kiterjed az egészség-betegség-megelőzés komplex élettani, mentális, szociológiai, jogi és etikai területeire. A pályázatot 2015. május 24-ig kell elektronikusan beküldeni a Lovassy László Gimnáziumba a fenti email címre ( semmelweis@mail.lovassy.hu ).
3. A pályaműveket a Szakmai zsűri bírálja el az alábbi szempontok figyelembevételével:
- A fölvetett kérdés (probléma) pontos megfogalmazása
- A fölvetett probléma (kérdés) ötletessége, eredetisége
- Az irodalom (pontosság, célszerűség, hivatkozások)
- Nyelvhelyesség, tagolás, cím, fejezetcímek pontossága
4. A Szakmai zsűri kiválasztja a legjobbnak, legeredetibbnek ítélt 16 pályázatot. (Amennyiben ennél kevesebb dolgozat érkezik, 8 pályázat kiválasztása történik)
5. A pályázók értesítése a tanév vége előtt, 2015. június 21-ig megtörténik.
6. A nyertes csapatokat, felkészítő tanáraikkal együtt a szervezők meghívják a verseny 2. fordulójába.
- Ennek időpontja: 2015. október 16-a (péntek).
- Helyszíne: Lovassy László Gimnázium, Veszprém
- A verseny érdekes, játékos, komoly és kreativitást is igénylő feladatokból áll. A 16 (vagy 8) csapatból párokat sorsolunk, s egyenes kiesési rendszerben zajlik a vetélkedés (16 csapat esetén 4, 8 csapat esetén 3 fordulóban). Az egyes fordulók 30 percesek, egyre nehezebb feladatok megoldására kerül sor.
- A döntőbe jutott 2 csapat max. 5 percben bemutatja a pályamunkáját is, ennek előadásmódját is értékeli a zsűri; majd további feladatok megoldása során alakul ki a végső helyezés.
- A díjátadásra a verseny helyszínén kerül sor. Az I. és II. díj mellett a Szakmai zsűri egy III. díj odaítéléséről is dönt. A döntés során a 2. fordulóban nyújtott teljesítményt, főként a kreativitást igénylő feladatokban mutatott teljesítményt veszik figyelembe.
- Különdíjként az I. és II helyezett csapatok tagjait, valamint a különdíjasokat a Semmelweis Egyetem vendégül látja egy napra, bemutatja a Kerpel-tehetséggondozó programját, lehetővé teszi intézmények, klinikák látogatását.

A verseny anyaga:
- Semmelweis Ignác élete
- A betegségek megjelenése a művészetben
- A középiskolai tananyagból: Az ember szervezete és egészsége, ökológiai alapismeretek, genetika, epigenetika

A verseny támogatói:
Semmelweis Egyetem
Roche Magyarország
MTA

Cselekvés a szolidaritás jegyében - Magyar résztvevőket keresnek a nemzetközi iskolai pályázatra

A benyújtás határideje: 
2015. Apr. 15. 23:59
Kategória: 

Az aces, a Közép-Európai Iskolák Akadémiája (Academy of Central European Schools), pályázatot hirdet határokon átívelő iskolai projektekre és iskolák közötti együttműködésekre.

“Szolidaritás: Tesszük, merjük, megosztjuk!” - ez a mottója az idei év határokon átívelő pályázati kiírásnak, melyet nyolcadszorra hirdeti meg az aces, a Közép-Európai iskolák akadémiája. A pályázat iskolai tanárok és tanulók számára szól, célja, hogy a résztvevők nemzetközi partnerekkel közösen egy projektet hozzanak létre. A pályázatokat január 15-étől április 15-éig várják. A legjobb ötletekkel versenyző iskolák támogatásban részesülnek.

aces – Közép-Európai iskolák akadémiája

Az aces iskolai hálózatot, melynek tizenöt ország a tagja, az ERSTE Alapítvány hozta létre 2006-ban. A kezdeményezés a szlovák VČELÍ DOM-mal együttműködve, az osztrák non profit szervezet, az Interkulturelles Zentrum koordinálása alatt működik, és minden résztvevő országban a helyi oktatási és kulturális minisztérium támogatja. Az aces hálózat a közép- és délkelet-európai régióra terjed ki, és célja, hogy lehetővé tegye és erősítse a fiatalok között az interkulturális párbeszédet és az együttműködést, valamint létrehozzon egy hálózatot, mely segíti a tudásmegosztást, a közös tanulást és a fejlődést. Eddig 25 000 diák és 3600 tanár vett részt az aces programban. Magyarország 2006 óta tagja az aces hálózatnak, és eddig több mint negyven iskolával vett részt a programban.

 

A 2013-as pályázati évben a leginnovatívabbnak ítélt projektek egyike lett a magyar baktalórántházai Vay Ádám Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium „Media Hypnoses” elnevezésű projektje. A magyar iskola egy koszovói és egy montenegrói iskolával közösen dolgozott a pályázaton. A döntés indoklásaként a zsűri a csapat lelkesedését, a kiemelkedő prezentációt és a három iskola közötti kiváló együttműködést emelte ki.

„Nagyszerű élmény volt az elmúlt év, a diákok és mi is rengeteget tanultunk a projekt során. Reméljük, hogy a magyar győzelem minél több iskolát buzdít majd arra, hogy ezen a pályázaton elinduljon” – mondta el a baktalórántházai iskola képviselője.

A 2015-ös év témaköre: Szolidaritás

Minden ember egyenlő, de nem mindenki indul egyenlő esélyekkel. Sajnos ilyen-olyan okok miatt vannak hátrányos helyzetben élők: speciális szükségletűek, szegények, és olyanok, akik származásuk vagy más okok miatt kirekesztettek. Az aces egy olyan társadalomért dolgozik, amelynek tagjai törődnek egymással és nem csupán a saját jogaikért küzdenek, hanem felelősséget éreznek a közösség minden tagjáért. „Az aces a jogegyenlőséget és az egyenlő mértékű felelősségvállalást tűzte ki céljául. Mivel az aces egy nemzetközi hálózat, ezért arra ösztönzi a résztvevő tanárokat és tanulókat, hogy saját helyzetükön és életükön túl egy tágabb, nemzetközi látásmódot tegyenek magukévá. Más országokban élő emberekkel megismerkedni és barátkozni, hazánkat egy új megközelítésből szemlélni – ezek mind a kritikus gondolkodást, az empátiát és a szolidaritást fejlesztik, és nem utolsósorban pedig kellemes időtöltés” – mondta Robin Gosejohann, az ERSTE Alapítvány projekt menedzsere.

Egy pályázat – sok nyertes

2015. január 15-e és 2015. április 15-e között lehet más országok iskoláival közösen pályázni egy közös projekttel. A pályázatban 12 és 17 éves közötti tanulók vehetnek részt. A pályázás módjáról az alábbi internetes oldalon található eligazítás: http://www.aces.or.at/howtoapply.

A közös projektekhez az aces honlapján lehet partner iskolákat keresni (www.aces.or.at/partnerfinder). A legjobb ötleteket és a díjazottakat egy nemzetközi bizottság választja ki. A nyertesek támogatásban részesülnek, hogy a határokon átívelő projekteket megvalósíthassák. A kiválasztott projektek képviselői nemzetközi találkozókon ismerhetik meg a többi nyertest, melyek kiváló alkalmat teremtenek a nemzetközi tapasztalatcserére és a közös tanulásra is.

 

Részletek:

A pályázat témaköre: Szolidaritás: Tesszük, merjük, megosztjuk!

Pályázat leadási határidő: 2015. április 15.

Partner országok: Albánia, Ausztria, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Cseh Köztársaság, Horvátország, Kosovo, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia

 

Kapcsolat:

Interkulturelles Zentrum

Rebecca Zeilinger

E-mail: rebecca.zeilinger@iz.or.at

Phone: +43/(0)1/586 75 44

További információk: http://www.aces.or.at

 

Média kapcsolattartás:

ERSTE Foundation, Communications

Andreea Gurău, Tel: + 43 (0) 50100-19614, E-mail: andreea.gurau@erstestiftung.org

 

Eurolex Consulting

Gárdos Andrea, Tel: +36/70-938-6881, E-mail: andrea.gardos@eurolex.hu

 

Interkulturelles Zentrum, Communications

Barbara Hämmerle, Tel. +43 (0)1/586 75 44 -12, E-mail: barbara.haemmerle@iz.or.at

 

VČELÍ DOM

Svetlana Križanová, Tel. +421 (0)2 2086 2286, E-mail: svetlana.krizanova@vcelidom.sk

 

ERSTE Alapítvány

Az alapítványt 2003-ban hozták létre, az első ausztriai takarékpénztár „Erste Oesterreichische Spar-Kasse”, jogutódjaként. Az alapítvány osztalékjövedelmének egy részét Közép- és Délkelet-Európa társadalmainak fejlesztésére fordítja. Támogatja a társadalmi elkötelezettséget és a civil társadalom aktív szerepvállalását; célja, hogy közelebb hozza az embereket egymáshoz és terjessze az 1989 óta radikális változásokon átesett régió történelmét. Az Alapítvány fő tevékenységi területei: a társadalmi fejlesztés, a kultúra és Európa. További információ: www.erstestiftung.org

 

Interkulturelles Zentrum

Az Interkulturelles Zentrum (IZ) egy független, non-profit szervezet bécsi központtal. 1987 óta az IZ nemzetközi iskolai partner-programokat, ifjúsági programokat és interkulturális oktatási együttműködéseket támogat Ausztriában és külföldön egyaránt. Az Európa Tanács két alkalommal is kitüntette az Interkulturelles Zentrumot a „World Aware Award for Global Education” díjjal, először 2000-ben majd 2005-ben is. 2007-ben az Interkulturelles Zentrum az Európai Unió „Fiatalok akcióban” programjának Nemzeti Ügynöksége lett. További információ: www.iz.or.at

 

VČELÍ DOM

A VČELÍ DOM egy non-profit szervezet, amely ötleteket és kezdeményezéseket dolgoz ki, melyek segítségével a társadalmi szereplők megismerkedhetnek az új és egyesült Európa kihívásaival.  A szervezet aktív szerepet játszik a jelenlegi források kihasználásában és újak kiaknázásában, ezek felpezsdíthetik a kulturális és közösségi életet nem csak Szlovákiában, de a közép- és dél-európai régióban is. Nemzeti és nemzetközi kulturális és közösségi eseményeket, előadásokat, szemináriumokat és művészeti foglalkozásokat is szerveznek. A civil társadalom megerősítése az elsődleges célok között szerepel, emellett igen fontos az európai tudásanyag terjesztése és bővítése a régióban.

E-mail: danica.lacova@vcelidom.sk

Nemzetiszínháztörténeti vetélkedő 10-11. osztályos diákoknak

A benyújtás határideje: 
2015. Jan. 4. 23:59
Kategória: 

A Nemzeti Színház a saját történetét feldolgozó színháztörténeti vetélkedőt hirdet 10. és 11. osztályos diákok számára.

Kedves tizedikes és tizenegyedikes diákok!

A Nemzeti Színház a saját történetét feldolgozó színháztörténeti vetélkedőt hirdet számotokra! Négyfős csapatok jelentkezését várjuk, akik készek arra, hogy kreativitásukat és kutatóképességüket egyaránt csatasorba állítsák – nem akármilyen nyereményekért! A verseny négyfordulós, ebből az első három kizárólag az interneten zajlik, a döntő pedig – a legjobb négy csapat részvételével – a Nemzeti Színházban egy nagyszerű program keretében! Olvassátok el a részletes versenykiírást, keressetek egy kiváló felkészítő tanárt, töltsétek fel az adataitokat és már készen is vagytok az első fordulóra! Részletes információk elérhetők ITT.

Pályázati felhívás – „Segítő diákok 2014.”

A benyújtás határideje: 
2014. Jul. 31. 1:59
Kategória: 

Jelen pályázat azzal céllal kerül kiírásra, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat működő programjait megismerhessék az érintett intézmények a diákok, pedagógusok és szülők.

A fenti cél érdekében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) nyílt pályázatot hirdet Magyarországon, a középfokú iskolákban nappali képzésben 2016. január 1-jét követően érettségi vizsgát tevő tanulók; az iskolai közösségi szolgálat program lebonyolításában részt vevő pedagógusok (például: IKSZ koordinátor, osztályfőnök), valamint a közösségi szolgálatot teljesítő diákokat fogadó intézmények számára az iskolai közösségi szolgálat programok széles társadalmi körben való megismertetése céljából.

 

A pályázat szakmai indoklása

 

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése egy olyan kulcsfontosságú eszköz a felnövekvő generációk nevelésében, amelyben három tényező – oktatás, önkéntesség és társadalmi felelősségvállalás – együttes hatása révén alakulhat ki a másokat segítő cél és attitűd az élményközpontú pedagógia, illetve a tapasztalati úton történő egymástól való tanulás által.

Jelen pályázat keretében olyan eseményekről készült dokumentumokat, alkotásokat kívánunk összegyűjteni és közzétenni, amelyek az iskolák épületein belül és azokon kívül is a közösségi szolgálat keretei között megvalósított tevékenységeket mutatják be.

 

A pályázat célja

Célunk azokat a – szakmai zsűri által kiválasztott – működő példákat bemutató pályaműveket közzétenni, amelyek elősegítik az iskolai közösségi szolgálat bevezetését és megvalósítását, illetve azok széles társadalmi körben való megismertetését.

A pályázat során összegyűjtött, majd értékelt és közzétett alkotások segítsék megismertetni a közösségi szolgálat alapvető céljait, szemléletét, egyénre és társadalomra gyakorolt hatását.

A pályázat további céljai:

 • minél nagyobb számban legyenek jelen az OFI www.kozossegi.ofi.hu portálon olyan bemutató/bemutatkozó beszámolók, alkotások, hasznos gyakorlati példák, amelyek segítséget jelentenek a közösségi szolgálati tevékenységek szervezésében;
 • minél több szereplő, tevékenység és élmény bemutatási lehetőségének megteremtése;
 • elősegíteni az érintettek között az egymástól való tanulást, a hálózat-építést;
 • minél nagyobb nyilvánosságot kapjon az iskolai közösségi szolgálat programja.

A pályázat kategóriái:

 

Diákok:

„A” téma: Film az Iskolai Közösségi Szolgálatról

A középfokú iskolákban nappali képzésben tanuló 2016. január 1-je után érettségiző diák(ok) által készített 2-4 perces kisfilm, amely a közösségi szolgálat megvalósítását a film eszközeivel mutatja be. Mobiltelefon felhasználásával készített alkotással is lehet pályázni.

 

„B” téma: Fotók az Iskolai Közösségi Szolgálatról

A középfokú iskolákban nappali képzésben tanuló diák(ok) által készített digitális fotók, amelyek a közösségi szolgálat megvalósítását a fotóművészet eszközeivel mutatják be. Egy pályázatban minimálisan 3, maximálisan 10 darab fotó nyújtható be. A fotók lehetőleg 300 dpi felbontásban, jó minőségben, nyomtatásra alkalmas méretben készüljenek.

 

Pedagógusok:

A középfokú iskolákban az Iskolai Közösségi Szolgálat programban részt vevő, koordináló pedagógus(ok), osztályfőnök(ök) által a megvalósított (megvalósuló, folyamatban lévő) program bemutatása a törvényben meghatározott hét tevékenységi terület valamelyikén. A pályázat kötelező eleme minimum 5 darab, a tevékenységet bemutató megfelelő minőségű és méretű, jogtiszta fotó benyújtása.

 

Fogadóintézmények:

Az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében a diákok fogadásában már tapasztalatot szerzett intézmények által a megvalósított (megvalósuló, folyamatban lévő) program bemutatása. A pályázat kötelező eleme minimum 5 darab, a tevékenységet bemutató megfelelő minőségű és méretű, jogtiszta fotó benyújtása.

Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy kategóriában pályázhat, de egy kategóriában több (maximálisan 3 darab) pályázat is beadható.

 

A pályázat szakmai követelményei

A bemutatott pályaművekben (kiemelten a 2. és 3. kategóriákban) kapjanak szerepet az alábbi szakmai elvek:

·Szociális kompetenciák fejlesztésének megvalósulása tapasztalati tanulás útján.

·A kettős cél elve: egyszerre kell a szolgálatjellegnek és az élménypedagógia alapú tanulásnak megvalósulnia.

·A kölcsönösség elve: A segítő és a segítségre szoruló között partnerség, együttműködés, elfogadás teljesül, adott esetben a helyi közösség tagjaival való közös tevékenység során is.

·Szabad választás elve: A diákok – a szülőkkel, tanárokkal való egyeztetés alapján – maguk választhatják ki az általuk végzendő tevékenységeket. 

 

A pályamunkák díjazása

A szakmai értékelésen legmagasabb pontszámot elért pályamunkák (kategóriánként maximum 1–5 pályázat, azaz összesen  legfeljebb 15 pályázat) a kiíró által a pályázat összes díjazottja számára felajánlott 300 000 forint összértékű díjakat nyerhetik meg.

 

Nem részesülhet díjazásban az a pályázó, aki valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett.

 

Nem részesülhet díjazásban az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósításának módja vagy eredménye

 • alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 • a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik;
 • nem áll összhangban a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltakkal.

A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályamunkákat valamennyi kategória esetén elektronikus formában kell benyújtani, „Segítő diákok 2014.” jelige feltüntetésével az e-mail címzésében.

1. kategória esetén (diákok)

„A” Film: A Pályázati adatlapot, illetve a Nyilatkozatot aláírva, pdf formátumban kell beküldeni (határidő és cím: lásd a VI. pontban), a pályamunkákat pedig a kialakított elektronikus felületre, mp4 formátumú fájlban a pályázó nevén (vezetéknév­keresztnévkategória) mentve kell feltölteni. Rövidfilm és videoklip esetében, amennyiben a beadott pályamű tartalmaz bármilyen nem a pályázó által készített művet vagy annak részletét (zene, film, fotó), akkor a pályamunkához csatolni kell a felhasznált mű készítőinek (kiadó, illetve jogtulajdonos) írásos beleegyezését. Szabadon felhasználható zeneművek érhetőek el az alábbi oldalon: http://freemusicarchive.org

„B” Fotók: A Pályázati adatlapot, illetve a Nyilatkozatot aláírva, pdf formátumban kell beküldeni (határidő és cím: lásd a VI. pontban), a pályamunkákat pedig a kialakított elektronikus felületre, képformátumban kell feltölteni (specifikációkat lásd a II/1/B pontban).

 

2. és 3. kategória esetén (pedagógusok és fogadóintézmények)

A Pályázati adatlapot, illetve a Nyilatkozatot aláírva, pdf formátumban kell beküldeni (határidő és cím lásd a VI. pontban), illetve a kapcsolódó képi dokumentációt az elektronikus levélhez csatoltan kérjük eljuttatni. A csatolt dokumentumok együttes mérete ne haladja meg a 10MB-ot.

Kérjük, hogy a pályázati anyagot szíveskedjenek megőrizni. A bírálat szempontjából kizárólag az aláírt, és pdf formátumban megküldött pályázati anyagokat tudjuk figyelembe venni.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a díjazásban részesülő, illetve a publikálásra kiválasztott pályamunkákhoz kapcsolódó pályázati adatlapokat a későbbi felhasználás céljából, a szakmai bírálatot követően doc/docx formátumban is bekérjük a pályázóktól.

 

 1. A pályázatok benyújtásának módja és határideje

Beküldési cím: kozossegi.szolgalat@ofi.hu

 

A pályázatokat 2014. július 30. 24.00 óráig lehet benyújtani, elektronikus formátumban (lásd jelen felhívás, V. pont).

A határidőn túl, vagy nem megfelelő formátumban érkezett pályázat szakmai bírálat nélkül elutasításra kerül.

 

Hiánypótlás

A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere

A pályázatok értékelését az OFI által kijelölt szakmai értékelők végzik. A bírálati szempontrendszer/bírálati lap a honlapon megtekinthető.

 

A Pályázók döntést követő kiértesítése

 

Az OFI és a pályázó közötti teljes kapcsolattartás a pályázatban megadott e-mail címen történik, ezért kérjük, olyan e-mail címet adjon meg, amelyet valóban használ, illetve amelyet a pályázatok elbírálása idején rendszeresen ellenőriz. Az OFI az értesítő levelek kiküldését követően 7 nappal a leveleket elolvasottnak tekinti, hacsak a levelezési rendszerek hibaüzenetet nem küldenek. Ebben az esetben az értesítést a pályázó postacímére, tértivevényes, ajánlott levél formájában is kiküldjük.

A pályázat kapcsán az OFI a következő értesítéseket küldi ki a pályázónak:

 • A pályázat beérkezésének visszaigazolása.
 • A formailag meg nem felelt pályázatokról értesítés, miszerint a pályázat kizárásra került. Kizáró okok: hiányosan kitöltött adatlap; nyilatkozatok hiánya; nem, vagy nem megfelelő formátumban csatolt kötelező mellékletek. Hiánypótlásra nincs lehetőség.
 • A szakmai értékelést követően a formailag megfelelt pályázatokat benyújtókat értesítjük a szakmai bírálat eredményéről. A szakmai értékelés ellen fellebbezésnek nincsen helye.

A szakmai értékelést követően 15 munkanapon belül a díjazott pályázók listáját az OFI közzéteszi az Iskolai Közösségi Szolgálat hivatalos honlapján (http://kozossegi.ofi.hu), továbbá e-mailben értesíti azokat a pályázókat, akiknek pályamunkái publikálásra kerülnek.

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2014. szeptember 15.

 

A pályázati felhívás jogi háttere

„Jelen pályázati felhívás, illetve pályázatok tekintetében elsősorban a 2011. évi CXC tv. (Nemzeti köznevelésről szóló törvény), a 20/2012. EMMI rend. (nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról), az 1999. évi LXXVI tv. (szerzői jogról szóló törvény), az 1959. évi IV. tv. (Ptk.), a 2011. évi CXII. tv. (információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) rendelkezései az irányadóak."

A pályázók a pályázat benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a benyújtott szakmai programjukat, valamint annak részét képező vizuális, audiovizuális dokumentációjukat – további pályázók hasonló dokumentációjával együtt – az OFI felhasználhassa, továbbá azokat jó példaként bármely adathordozón közzétegye (terjessze, a nyilvánossághoz közvetítse), valamint bemutassa a pályázóknak nyújtott külön ellenszolgáltatás nélkül.

 

A pályázattal kapcsolatosan további információkat az alábbi elérhetőségen kaphatnak:

– http://kozossegi.ofi.hu

– kozossegi.szolgalat@ofi.hu

Pályázati felhívás - „Segítő diákok”

A benyújtás határideje: 
2014. Jan. 18. 23:59
Kategória: 

Pályázat az Iskolai Közösségi Szolgálat program megismertetésére.

 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) nyílt pályázatot hirdet Magyarországon a középiskolákban nappali képzésben 2016. január 1-jét követően érettségi vizsgát tevő tanulók; valamint az iskolai közösségi szolgálat programot koordináló pedagógusok (például: osztályfőnökök) számára az iskolai közösségi szolgálat programok széles társadalmi körben való megismertetése céljából.

A pályázat szakmai indoklása

A közösségi szolgálat iskolai bevezetése egy olyan kulcsfontosságú eszköz a felnövekvő generációk nevelésében, amelyben három tényező – oktatás, önkéntesség és társadalmi felelősség-vállalás – együttes hatása révén alakulhat ki a másokat segítő cél és attitűd az élményközpontú pedagógia, illetve a tapasztalati úton történő egymástól való tanulás által.

Jelen pályázat keretében olyan eseményekről készült dokumentumokat, alkotásokat kívánunk összegyűjteni és közzétenni, amelyek az iskolák épületein belül is és azokon kívül a közösségi szolgálat keretei között megvalósított tevékenységeket mutatják be.

1. A pályázat célja

Célunk az OFI által felkért szakmai zsűri által kiválasztott azon jó példákat bemutató pályaműveket közzétenni, amelyek elősegítik az iskolai közösségi szolgálat bevezetését és megvalósítását, illetve azok széles társadalmi körben való megismertetését.

A pályázat során összegyűjtött, majd értékelt és közzétett alkotások segítsék megismertetni a közösségi szolgálat alapvető céljait, szemléletét, egyénre és társadalomra gyakorolt hatását.

A pályázat további céljai:

 • minél nagyobb számban legyenek jelen a www.kozossegi.ofi.hu portálon olyan bemutató/bemutatkozó beszámolók, alkotások, hasznos gyakorlati példák, amelyek segítséget jelentenek a közösségi szolgálati tevékenységek szervezésében;
 • minél több szereplő, tevékenység és élmény bemutatási lehetőségének megteremtése;
 • elősegíteni az érintettek közötti egymástól való tanulást, a hálózat-építést;
 • minél nagyobb nyilvánosságot kapjon az iskolai közösségi szolgálat.

2. A pályázat kategóriái:

„A” kategória: A középiskolákban nappali képzésben tanuló diák(ok) által készített 2-4 perces film, videoklip.

„B” kategória: A középiskolákban az Iskolai Közösségi Szolgálat programot koordináló pedagógus(ok), osztályfőnök(ök) által a megvalósított (megvalósuló, folyamatban lévő) program 2-3 oldalnyi szöveges-képes ismertetése.

Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy kategóriában pályázhat, de egy kategóriában több (maximálisan 3 db.) pályázat is beadható.

3. A pályázat szakmai követelményei

A bemutatott pályaművekben kapjanak szerepet az alábbi szakmai elvek:

Szociális kompetenciák fejlesztésének megvalósulása tapasztalati tanulás útján.

A kettős cél elve: egyszerre kell a szolgálatjellegnek és az élménypedagógia alapú tanulásnak megvalósulnia.

A kölcsönösség elve: A segítő és a segítségre szoruló között partnerség, együttműködés, elfogadás teljesül, adott esetben a helyi közösség tagjaival való közös tevékenység során is.

4. A pályamunkák díjazása

„A” kategóriában:

A legsikeresebb diák pályázók számára az OFI értékes könyv- és ajándékcsomagot, az evopro Kft. 3 db digitális fényképezőgépet; az OTP Bank Nyrt. 10 db kulacsos hátizsákot ajánl fel.

„B” kategóriában

A legsikeresebb tanári pályázók díjazására az OFI értékes könyv-ajándékcsomagot, az evopro Kft. 20 db pendrive-ot; az OTP Bank Nyrt. pedig 10 db Capuccino szettet ajánl fel.

Mindkét kategóriában a pályázók elismerő oklevélben részesülnek.

5. A pályázók köre

„A” kategória: Valamennyi magyarországi székhelyű középiskola tanulói jogviszonnyal rendelkező diákja(i), akik iskolai közösségi szolgálatot végeznek.

„B” kategória: Valamennyi magyarországi székhelyű középiskola koordináló pedagógusa, illetve osztályfőnöke.

6. Egyéb tudnivalók:

A pályázók a pályázat benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a benyújtott szakmai programjukat, valamint annak részét képező vizuális, audiovizuális dokumentációjukat – további pályázók hasonló dokumentációjával együtt – az OFI felhasználhassa, továbbá azokat jó példaként bármely adathordozón közzétegye (terjessze, a nyilvánossághoz közvetítse), valamint bemutassa a pályázóknak nyújtott külön ellenszolgáltatás nélkül.

Nem részesülhet díjazásban az a pályázó, aki valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett.

Nem részesülhet díjazásban annak a pályázónak a pályázata, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye

 • alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 • a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik;
 • nem áll összhangban a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltakkal.

7. A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályamunkákat mindkét kategória esetén elektronikus formában kell benyújtani, „Segítő diákok” jelige feltüntetésével az e-mail tárgyaként.

„A” kategória esetén

A pályamunkákat elektronikusan, mp4 formátumú fájlban a pályázó nevén (vezetéknév­keresztnév) mentve kell benyújtani. Mobiltelefon felhasználásával készített, alkotással is lehet pályázni.

Rövidfilm és videoklip esetében, amennyiben a beadott pályamű tartalmaz bármilyen nem a pályázó által készített művet vagy annak részletét (zene, film, fotó), akkor a pályamunkához csatolni kell a felhasznált mű készítőinek (kiadó illetve jogtulajdonos) írásos beleegyezését.

Szabadon felhasználható zeneművek: http://freemusicarchive.org

„B” kategória esetén

A pályamunkákat elektronikusan Word formátumban (doc; docx) kell beküldeni, illetve a kapcsolódó képi dokumentációt is Word állomány részeként, beszúrva kérjük eljuttatni.

További benyújtandó dokumentumok:

A pályázó személyes adatlapja (1. számú melléklet), több pályamunka esetében is csak egy példányban szükséges kitölteni.

Aláírt adatkezelési és szerzői jogi nyilatkozat (2. számú melléklet).

Beküldési cím: kozossegi.szolgalat@ofi.hu

8. A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. január 08. 24.00 óra

A pályázatok benyújtásának módja: e-mailben, csatolt Word dokumentumban, illetve csatolt mp4 formátumú fájlban.

A határidőn túl, vagy nem megfelelő formátumban érkezett pályázat érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül.

9. Hiánypótlás

A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség.

10. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere

A pályázatok értékelését az OFI által kijelölt szakmai zsűri végzi aszerint, hogy a pályázatra benyújtott alkotás mennyiben felel meg:

 • a helyi közösség javát szolgáló tevékenység(ek)nek (az iskola és a diák lakóhelye közvetlen környezetében),
 • a diákok feladatválasztása az önkéntesség elv érvényesülésének,
 • szociális kompetenciák fejlesztése a tapasztalati úton történő tanulás során,
 • kölcsönösség elvének, azaz a partneri viszony a segítő és a segítségre szoruló, a diák-pedagógus között, illetve a résztvevő intézmények, szervezetek között,
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben az iskolai közösségi szolgálatra vonatkozó előírásokban foglaltaknak.

11. A Pályázók döntést követő kiértesítése

A szakmai zsűri döntését követően 15 munkanapon belül a díjazott pályázók listáját az OFI közzéteszi az Iskolai Közösségi Szolgálat hivatalos honlapján (http://kozossegi.ofi.hu), továbbá e-mailben értesíti azokat a pályázókat, akiknek pályamunkái publikálásra kerülnek.

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2014. január 27.

12. A pályázati felhívás jogi háttere

"Jelen pályázati felhívás, illetve pályázatok tekintetében elsősorban a 2011. évi CXC tv. (Nemzeti köznevelésről szóló törvény), a 20/2012. EMMI rend. (nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról), az 1999. évi LXXVI tv. (szerzői jogról szóló törvény), az 1959. évi IV. tv. (Ptk.), a 2011. évi CXII. tv. (információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) rendelkezései az irányadóak."

13. A pályázattal kapcsolatosan további információkat az alábbi elérhetőségen kaphatnak:

– http://kozossegi.ofi.hu

– kozossegi.szolgalat@ofi.hu

 

Pályázati adatlap

Pályázati nyilatkozat

Pages

News

LELLE, but not at Lake Balaton!

The project partners – universities, researchers and developers, teachers of secondary schools – work together by the leadership of the Pannon University. Their aim is to contribute to the development of the secondary school students’ learning skills, necessary to successful work in the 21st century.
Read more

Student activity in the 21st century

The Hungarian Institute for Educational Research and Development organised an Erasmus+ KA2 project workshop conference on the 30th Aug 2018 called ’Student Voice – The bridge to learning’. The conference was held at The Hunfalvy János Bilingual Secondary Vocational School of Economics and Trade of BGSZC.
Read more

Student Voice - Workshop for Hungarian partner schools

The third workshop organized for the Hungarian partner schools of the Erasmus+ Student Voice – Bridge to Learning project came to pass on the 28th of June.artner schools of the Erasmus+ Student Voice – Bridge to Learning project came to pass on the 28th of June.
Read more

Student Voice - Workshop for Partner Schools

The first workshop organized for the partner schools was held on 7th March 2017 at EKU- HIERD (Eszterházy Károly University Hungarian Institute for Educational Research and Development) covered the following topic: Student voice and the student-focused learning.
Read more

Student Voice project meeting - Dublin

The second Student Voice project meeting was held in Dublin, Ireland on 18-19th January with the participation of the five partner institutions from Ireland, Scotland, Hungary, Slovenia, and The Netherlands. The purpose of the meeting was to prepare evaluation tools at national and transnational level and plan further steps of the project.
Read more

ERASMUS+ Student Voice – The Bridge to Learning has launched

Representatives of the Hungarian Institute for Educational Research and Development (HIERD) Lucia Kákonyi, manager of the Student Voice – The Bridge to Learning project in Hungary, and Gábor Rózsa, IT expert, took part in the first project partnership meeting of the ERASMUS+ Student Voice project which took place in Ljubljana, Slovenia.
Read more