26
Sep
Medvey Tamás

Segítő diákok 2019-20.

Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (EKE-OFI) nyílt pályázatot hirdet.

 • Magyarországon, a középfokú iskolákban nappali képzésben 2019. január 1-jét követően érettségi vizsgát tevő (tett) tanulók;
 • az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében teljesítő diákokat fogadó szervezetek;
 • az iskolai közösségi szolgálat program lebonyolításában részt vevő pedagógusok (például: IKSZ koordinátor, osztályfőnök)

számára.

A pályázat célja, hogy valamennyi érintett (diákok, pedagógusok, szülők, fogadó szervezetek, iskolák) és a széles társadalmi kör megismerhesse az Iskolai Közösségi Szolgálat megvalósult programjait.

Ennek érdekében várjuk a pályaműveket, amelyek közül a szakmai zsűri által kiválasztottakat díjazzuk és közzétesszük.

Olyan pályaműveket várunk, amelyek

 • egyrészt bemutatják a résztvevő diákok tevékenységbeli szerepét, a szerzett élményszerű tapasztalatait, a segítő közreműködés iránti elköteleződését,
 • másrészt segítik megismertetni a közösségi szolgálat alapvető céljait, szemléletét, egyénre és társadalomra gyakorolt hatását.

A pályázat további célja, hogy

 • minél nagyobb számban legyenek az EKE-OFI www.kozossegi.ofi.hu portálon olyan bemutató, bemutatkozó beszámolók, alkotások, hasznos gyakorlati példák, amelyek segítenek a közösségi szolgálati tevékenységek szervezésében;
 • minél több szereplő, tevékenység és élmény bemutatására nyíljon lehetőség;
 • elősegítse az érintettek között az egymástól való tanulást, a hálózat-építést;
 • minél nagyobb nyilvánosságot kapjon az iskolai közösségi szolgálat.

A pályázat kategóriái

1. kategória:

„És neked mit adott?”

Pályázati felhívás diákok számára.

„A” téma: Film az Iskolai Közösségi Szolgálatról

Diák(ok) által a közösségi szolgálat keretében végzett tevékenységről készített 2-4 perces kisfilm, amely a közösségi szolgálat megvalósítását a film eszközeivel mutatja be. Mobiltelefon felhasználásával készített alkotással is lehet pályázni.

„B” téma: Fotók az Iskolai Közösségi Szolgálatról

A pályázó diák(ok) által készített digitális fotók, amelyek a közösségi szolgálat megvalósítását a képi megjelenítés eszközeivel mutatják be. Egy pályázatban minimálisan 3, maximálisan 10 darab fotó nyújtható be.

Az 1. kategóriában a pályázat kötelező eleme

 • legfeljebb 2 ezer karakter terjedelmű, a filmen, illetve a fotókon megjelenített tevékenység megítéléséhez a pályázó által szükségesnek tartott információkat tartalmazó leírás. (pl. szubjektív élmények, a helyszín, célcsoport, esemény, a tevékenység, ennek körülményei stb.),

valamint nem kötelező, beküldhető kelléke

 • a diák intézményében dolgozó pedagógus által írott legfeljebb 2 ezer karakter terjedelmű ajánlás, amely kitérhet a pedagógusnak a diák tevékenységéhez kötődő

tapasztalataira is.

Olyan képes beszámolókat várunk, amelyek révén a diákok megosztják a közösségi szolgálat teljesítése során szerzett élményeiket, benyomásaikat, amelyek képi világa a diák szemszögéből mutatja be és fejezi ki a közösségi szolgálatra jellemző olyan értékeket, mint például a segítségnyújtás, szolidaritás, összefogás stb.

Pályázatot a középfokú iskolákban nappali képzésben tanuló 2019. január 1. után érettségiző (érettségizett) diákok egyénileg, vagy legfeljebb 3 fős csoportban adhatnak be.

Jelen pályázati felhívásra egy pályázó a két témában legfeljebb egy-egy pályaművel pályázhat.

További információk a „Pályázat szakmai követelményei” és „A pályázatok benyújtásának módja és helye” pontban

 

2. kategória

Fogadó intézményi jó gyakorlat

Pályázati felhívás fogadó intézmények számára.

Olyan képes beszámolókat, jó gyakorlat leírásokat várunk, amelyek a közösségi szolgálat megvalósítását mutatják be a fogadó intézmény szemszögéből, amelyek segítik a fogadó intézményeket és az ott dolgozó koordinátorokat, mentorokat a közösségi szolgálat hatékony megszervezésében.

A bemutatott tevékenység a jogszabályban meghatározott nyolc tevékenységi terület bármelyikéről származhat és lehet még folyamatban lévő kezdeményezés is.

A pályázat legfeljebb 10 db fotót és legfeljebb 4 ezer karakter terjedelmű szöveget tartalmazhat.

Pályázatot adhat be az Iskolai Közösségi Szolgálat programban együttműködési megállapodás alapján vagy anélkül részt vevő fogadó intézmény munkatársa.

Jelen pályázati felhívásra egy pályázó maximum egy pályaművel pályázhat.

További információk a „Pályázat szakmai követelményei” és „A pályázatok benyújtásának módja és helye” pontban

 

3. kategória

Iskolai jó gyakorlat

Pályázati felhívás iskolák számára.

„A”téma: Intézményen kívüli IKSZ tevékenység egy fogadó intézménynél

„B”téma: Intézményen belüli IKSZ tevékenység leírása

A pályázat kötelező eleme a 3. „pedagógusok” kategóriában

 • legalább 5, legfeljebb 10 darab, a tevékenységet bemutató megfelelő minőségű és méretű, jogtiszta fotó benyújtása,

továbbá az „A” témánál minden esetben, valamint a „B” téma esetében akkor, ha az iskolán belüli tevékenységbe valamilyen szervezeten keresztül iskolán kívüli segítettek vonódnak be

 • a tevékenységben résztvevő fogadó intézmény szakmai levele maximum 2 ezer karakter terjedelemben

Olyan képes beszámolókat, jó gyakorlat leírásokat várunk, amelyek a közösségi szolgálat megvalósítását mutatják be a pedagógus szemszögéből, amelyek segíthetnek az iskoláknak, kollégáknak a közösségi szolgálat hatékony és jó színvonalú megszervezésében.

A bemutatott projekt a jogszabályban meghatározott nyolc tevékenységi terület bármelyikéről származhat és lehet még folyamatban lévő kezdeményezés is.

Pályázatot középfokú iskolákban az Iskolai Közösségi Szolgálat programban részt vevő, azt koordináló pedagógusok, osztályfőnökök egyénileg, vagy legfeljebb 3 fős csoportban adhatnak be.

Jelen pályázati felhívásra egy pályázó két témában maximum egy-egy pályaművel pályázhat.

További információk a „Pályázat szakmai követelményei” és „A pályázatok benyújtásának módja és helye” pontban

A pályázat szakmai követelményei

A bemutatott pályaművekben, kiemelten a 3. kategória „A” és „B” téma esetében kapjanak szerepet az alábbi szakmai elvek:

 • A „felkészítés – tevékenység – feldolgozás” folyamat bemutatása.
 • A kettős cél elve, amely szerint egyszerre kell a szolgálatjellegnek és az élményszerű tanulásnak megvalósulnia.
 • A kölcsönösség elve, amely szerint a segítő és a segítségre szoruló között partnerség, együttműködés, kölcsönös elfogadás teljesül, adott esetben a helyi közösség tagjaival való közös tevékenység során is.

A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályamunkákat és dokumentumokat valamennyi kategória esetén elektronikus úton, feltöltéssel, illetve e-mailben elküldve lehet beadni az alábbiak szerint:

Az e-mailek tárgya minden esetben a „Segítő diákok 2019.” szöveggel kezdődjön, ez után a kategória- és témajellel („1A”, „1B”, „2”, „3A”, vagy „3B”), majd a pályázó (csoportban pályázók esetén a beküldő) nevével folytatódjon, és a tartalomra utaló szövegrésszel (pl. teljes anyag, adatlap, leírás, foto1) fejeződjön be.

Például: „Segítő diákok 2019 1B Kis Pál, foto3”;

Minden kategória és téma esetén e-mailben be kell küldeni a Pályázati adatlapot pdf és word, illetve a Nyilatkozatot aláírva, pdf formátumban.

Beküldendő továbbá

1. kategória (diákok) „A” (Film) téma esetén

 • a pályamunka mp4 formátumú fájlban egy letölthető tárhelyre feltöltve, és
 • annak linkje e-mailben,
 • a leírás word és aláírt pdf fájlban e-mailben,
 • ha van, akkor a pedagógus által készített ajánlás word és aláírt pdf fájlban e-mailben,
 • rövidfilm, videoklip esetében, ha a beadott pályamű tartalmaz bármilyen, nem a pályázó által készített művet vagy annak részletét (zene, film, fotó), akkor a pályamunkához e-mailben PDF fájlban csatolva a felhasznált mű készítőinek (kiadó, illetve jogtulajdonos) írásos beleegyezése.

Szabadon felhasználható zeneművek az alábbi oldalon érhetőek el: http://freemusicarchive.org

 

1. kategória (diákok) „B” (Fotók) téma esetén

 • a pályamunkák egy letölthető tárhelyre valamely szokásos képformátumban feltöltve, és
 • annak linkje e-mailben,
 • a leírás word és aláírt pdf fájlban e-mailben,
 • ha van, akkor a pedagógus által készített ajánlás word és aláírt pdf fájlban e-mailben.

2. (fogadóintézmények) és a 3. (pedagógusok) kategória „A” és „B” téma esetén

 • a leírás word és aláírt pdf fájlban e mailben,
 • a kapcsolódó képi dokumentáció e-mailban.

Ha a csatolt dokumentumok együttes mérete meghaladja a 10 MB-ot, akkor

 • a képi dokumentáció egy letölthető tárhelyre valamely szokásos képformátumban feltöltve, és
 • annak linkje e-mailben

küldendő be.

A fotók minden kategória esetén legalább 300 dpi felbontásban, jó minőségben, nyomtatásra alkalmas méretben készüljenek. Ha a beadott pályamű tartalmaz bármilyen, nem a pályázó által készített, nem szabad felhasználású fotót, akkor a pályamunkához e-mailben PDF fájlban csatolni kell a felhasznált mű, illetve jogtulajdonos írásos beleegyezését.

Szabadon felhasználható fotók találhatók például www.pixabay.com oldalon.

Beküldési cím:

kozossegi.szolgalat@ofi.hu

Határidő: 2020. február 3. hétfő 24.00.

A határidőn túl, hiányosan, vagy nem megfelelő formátumban érkezett pályázatot nem értékeljük. A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség.

A nyertes pályamunkákat az OFI www.kozossegi.ofi.hu portálon tesszük közzé annak érdekében, hogy segítséget nyújtsunk más iskolák pedagógusainak az iskolai közösségi szolgálat megszervezésében.

Kérjük, hogy a pályázati anyagot szíveskedjenek megőrizni. Az értékelés során kizárólag az aláírt, pdf formátumban is megküldött szöveges pályázati anyagokat vesszük figyelembe. A díjazottak word fájljai a jó gyakorlat Közösségi Szolgálat Portálon való bemutatását segíti.

 

A pályamunkák értékelése és díjazása

A pályázatok értékelését az OFI által felkért szakmai értékelők végzik.

A pályázat kiírója a szakmai értékelésen legmagasabb pontszámot elért pályamunkákat, kategóriánként a legjobb 3 pályázatot díjazza.

A Bírálók fenntartják annak a jogát, hogy további pályaműveket is díjazzanak, illetve hogy valamelyik díjat nem adják ki.

Nem részesülhet díjazásban az a pályázó, aki valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett.

Nem részesülhet díjazásban az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósításának módja vagy eredménye

 • alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 • a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik;
 • nem áll összhangban a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltakkal.

A Pályázók értékelést követő kiértesítése

Az OFI és a pályázó közötti teljes kapcsolattartás a pályázatban megadott e-mail címen történik, ezért kérünk minden pályázót, hogy olyan e-mail címet adjon meg, amelyet valóban használ, illetve amelyet a pályázatok elbírálása idején rendszeresen figyel. Az OFI az értesítő levelek kiküldését követően 7 nappal a leveleket elolvasottnak tekinti, hacsak a levelezési rendszerek hibaüzenetet nem küldenek. Ebben az esetben az értesítést a pályázó postacímére, tértivevényes, ajánlott levél formájában is kiküldjük.

A pályázat kapcsán az OFI a következő értesítéseket küldi ki a pályázónak:

 • A pályázat beérkezésének visszaigazolása.
 • A formailag meg nem felelt pályázatokról értesítés, miszerint a pályázat kizárásra került. Kizáró okok: hiányosan kitöltött adatlap; nyilatkozatok hiánya; nem, vagy nem megfelelő formátumban csatolt kötelező mellékletek. Hiánypótlásra nincs lehetőség.
 • A szakmai értékelést követően a formailag megfelelt pályázatokat benyújtókat értesítjük a szakmai értékelés eredményéről. A szakmai értékelés ellen fellebbezésnek nincsen helye.

A szakmai értékelést követően 3 munkanapon belül a díjazott pályázók listáját az OFI közzéteszi az Iskolai Közösségi Szolgálat hivatalos honlapján (http://kozossegi.ofi.hu), továbbá e-mailben értesíti azokat a pályázókat, akiknek pályamunkái publikálásra kerülnek.

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2020 április 3.

 

A pályázati felhívás jogi háttere

„Jelen pályázati felhívás, illetve pályázatok tekintetében elsősorban a 2011. évi CXC tv. (Nemzeti köznevelésről szóló törvény), a 20/2012. EMMI rend. (nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról), az 1999. évi LXXVI tv. (szerzői jogról szóló törvény), az 1959. évi IV. tv. (Ptk.), a 2011. évi CXII. tv. (információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) rendelkezései az irányadóak."

A pályázók a pályázat benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a benyújtott szakmai programjukat, valamint annak részét képező vizuális, audiovizuális dokumentációjukat – további pályázók hasonló dokumentációjával együtt – az OFI felhasználhassa, továbbá azokat jó példaként bármely adathordozón közzétegye (terjessze, a nyilvánossághoz közvetítse), valamint bemutassa a pályázóknak nyújtott külön ellenszolgáltatás nélkül.

A pályázat kiírása megtalálható a www.kozossegi.ofi.hu oldalon.

A pályázathoz és a Iskolai Közösségi Szolgálathoz kötődő további információkat elérhetők az alábbi helyeken:

http://kozossegi.ofi.hu

kozossegi.szolgalat@ofi.hu

News

LELLE, but not at Lake Balaton!

The project partners – universities, researchers and developers, teachers of secondary schools – work together by the leadership of the Pannon University. Their aim is to contribute to the development of the secondary school students’ learning skills, necessary to successful work in the 21st century.
Read more

Student activity in the 21st century

The Hungarian Institute for Educational Research and Development organised an Erasmus+ KA2 project workshop conference on the 30th Aug 2018 called ’Student Voice – The bridge to learning’. The conference was held at The Hunfalvy János Bilingual Secondary Vocational School of Economics and Trade of BGSZC.
Read more

Student Voice - Workshop for Hungarian partner schools

The third workshop organized for the Hungarian partner schools of the Erasmus+ Student Voice – Bridge to Learning project came to pass on the 28th of June.artner schools of the Erasmus+ Student Voice – Bridge to Learning project came to pass on the 28th of June.
Read more

Student Voice - Workshop for Partner Schools

The first workshop organized for the partner schools was held on 7th March 2017 at EKU- HIERD (Eszterházy Károly University Hungarian Institute for Educational Research and Development) covered the following topic: Student voice and the student-focused learning.
Read more

Student Voice project meeting - Dublin

The second Student Voice project meeting was held in Dublin, Ireland on 18-19th January with the participation of the five partner institutions from Ireland, Scotland, Hungary, Slovenia, and The Netherlands. The purpose of the meeting was to prepare evaluation tools at national and transnational level and plan further steps of the project.
Read more

ERASMUS+ Student Voice – The Bridge to Learning has launched

Representatives of the Hungarian Institute for Educational Research and Development (HIERD) Lucia Kákonyi, manager of the Student Voice – The Bridge to Learning project in Hungary, and Gábor Rózsa, IT expert, took part in the first project partnership meeting of the ERASMUS+ Student Voice project which took place in Ljubljana, Slovenia.
Read more