Dear Reader, the content that you are reading was accurate at the time of publishing, but might have become obsolete since then.
A benyújtás határideje: 
2017. May. 22. 23:59
Kategória: 

Pályázati felhívás Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím 2017. elnyerésére

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI), a Földművelésügyi Minisztérium (továbbiakban: FM) egyetértésével, valamint az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: EKE OFI) közreműködésével NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET magyarországi székhelyű, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 7. § (1) bek. b)–k) pontjaiban foglalt nevelési–oktatási intézmények (továbbiakban: Intézmények) számára Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére.

A 2017. évre kiírt Ökoiskola és Örökös Ökoiskola címpályázat a jelen pályázati kiírás szerint, és a letölthető pályázati adatlap kitöltésével folyamatosan benyújtható. A Pályázati adatlap Intézményi adatlapját, a Szándéknyilatkozatot valamint a Munkavállalók és/vagy Közalkalmazotti Tanács hozzájárulását hivatalos aláírással, pecséttel ellátva papír alapon, a pályázati anyagot tartalmazó CD-vel/DVD-vel közös borítékban, ajánlott küldeményként (lehetőleg tértivevényesen), postai úton kell eljuttatni az alábbi címre:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály
1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Ökoiskola Cím” pályázat 2017., illetve „Örökös Ökoiskola Cím” pályázat 2017.
A pályázatról további információt az 1/896-6264-es telefonszámon vagy az agnes.halacsy@emmi.gov.hu e-mail címen kérhetnek. Az EKE-OFI részéről szakmai kérdésekben segítséget a következő elérhetőségeken kaphatnak: 30/723-1279, illetve okopalyazat@ofi.hu.

A pályázat célja

Az EMMI és az FM – a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján – nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az iskolás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre és tapasztalatokra építő, azaz tevékenységorientált környezeti- és fenntarthatóságra, továbbá globális felelősségvállalásra nevelésben részesüljön.

A fenntarthatóság elveinek és gyakorlatának, valamint a környezettudatosságnak az iskolákban és kollégiumokban történő minél hatékonyabb megjelenése érdekében az oktatásért és a környezetvédelemért felelős tárcák 2004-ben közösen létrehozták az „Ökoiskola” címet (továbbiakban: Cím), melyet 2005 óta minden évben pályázat útján nyerhetnek el az Intézmények.

A Cím azon Intézmények elismerése, amelyek átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatként foglalkoznak a környezettudatossággal, a fenntarthatóságra neveléssel, a környezeti-, és egészségneveléssel, valamint a globális felelősségvállalásra neveléssel is.

A Cím adományozása kapcsolódik az ENSZ „A fenntarthatóságra nevelés 2005–2014” évtizedének programját követő magyarországi vállaláshoz: ld. Globális Fenntarthatóságra Nevelési Akcióprogram (Global Action Programme on Education for Sustainable Development). A Cím pályázati rendszerének kimunkálása az ENSI (Iskolai Környezeti Kezdeményezések) nemzetközi hálózat több évtizedes tapasztalatai alapján történt.

 

A pályázat tárgya

A kidolgozott kritériumrendszer alapján tevékenykedő intézmények számára az Ökoiskola valamint az Örökös Ökoiskola cím elnyerése.

A címet elnyerő intézmények oklevelet kapnak. Az oklevelet az EMMI köznevelésért felelős államtitkára és az FM közigazgatási államtitkára közösen adják ki. A pályázaton elnyert Cím nem jár együtt költségvetési támogatással. Az elnyerhető Címek száma korlátlan.

A Pályázók köre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdésének b)–j) pontjában meghatározott belföldi székhelyű nevelési-oktatási intézmények, fenntartótól függetlenül.

A Cím alkalmazhatósága

 • A Címet elnyerő intézmények oklevelet kapnak, mely igazolja, hogy az intézmény jogosan használja az Ökoiskola címet és logót.
 • Az Ökoiskola címet a nyertes pályázó 2017. szeptember 1-től 2020. augusztus 31-ig használhatja.
 • A Cím birtokosa a Magyarországi Ökoiskola Hálózat tagja lesz, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere bővül, a hálózat programjai segítik szakmai fejlődését.
 • A nemzetközi kritériumokkal összhangban kialakított magyar Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím a 6-19 éves korosztály Intézményeinek megkülönböztető minőségjelzője, mely vonzóbbá teheti az intézményt a szülők számára, és pozitív külső visszajelzést nyújthat az intézmény tevékenységéről a fenntartó, valamint az intézmény társadalmi környezete, települése, partnerei számára.
 • A központi közigazgatás által létrehozott és felügyelt Hálózat intézményei nagyobb eséllyel vehetnek részt a környezeti nevelési, valamint a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatos pályázatokon.
 • A Cím a három tanéves periódus és a szorgalmi idő végét követően újabb pályázat útján tartható meg. Amennyiben az utolsó cím elnyerése óta fenntartóváltás történt, az Adatlapon nyilatkozni kell arról, hogy az iskolavezetés folyamatosnak tekinti-e a címet. Amennyiben nem, akkor első pályázóként nyújthatja be a címpályázatot.
 • Az Örökös Ökoiskola címet elnyert pályázók visszavonásig használhatják a címet.
 • Az intézmények Címnek megfelelő tevékenységét az oktatásért valamint a környezetügyért felelős tárcák (a jelen pályázat kiírásának időpontjában az EMMI és az FM) illetékes szakterületeinek munkatársai, továbbá az EKE–OFI, illetve az általuk felkért szakemberek ellenőrzik a Cím használatának ideje alatt.

Pályázati feltételek

 • Az önálló ügyvitellel rendelkező feladatellátási helyeknek (székhely, tagintézmény) külön-külön kell pályázatot benyújtaniuk. Az önálló ügyvitellel nem rendelkező feladatellátási helyek (telephelyek) külön nem pályázhatnak. A székhelyintézmény – mint önálló ügyvitellel rendelkező feladatellátási hely – pályázata érvényes a hozzá tartozó telephelyekre is. Vagyis akkor pályázhat a Címre egy adott intézmény, ha a vállalt kritériumok egyértelműen vonatkoznak egész intézményére (székhelyére, telephelyeire). Nem egyértelmű esetekben a két érintett tárca által felkért Értékelő Bizottság dönt.
 • A Pályázati adatlap 4. munkalapján benyújtandó Önértékelési táblázat első szempontcsoportjában (A. Alapdokumentumok) felsorolt 3 alapdokumentum megléte, illetve a munkaterv(ek) alábbiak szerinti becsatolása feltétele a sikeres pályázatnak.
 • Elsőként pályázóknál a 2016/2017-es tanévre vonatkozó munkatervet – kiemelve a környezeti nevelésre utaló részeket: tartalmilag elkülönítve vagy vastag betűvel szedve – a pályázathoz csak digitálisan kell csatolni.
 • Újrapályázóknál és Örökös Ökoiskola címre pályázóknál a 2014-2015-ös tanévekre vonatkozó, a nevelőtestület által elfogadott éves beszámolók pdf állományát, valamint a 2016/17-es tanév munkatervét a pályázathoz csak digitálisan kell csatolni (mindegyikben jelölve a környezeti nevelésre utaló részeket). Bármelyik év esetében a teljes beszámoló illetve munkaterv a meghivatkozott beszámoló/munkaterv ökoiskolai vonatkozású, aláírt kivonatával helyettesíthető (szkennelve, csak digitálisan csatolva).
 • A Pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy – a Cím elnyerését követően és annak időbeli hatálya alatt – folyamatosan teljesíti az Ökoiskola kritériumrendszer feltételeit.
 • A Pályázó pályázatában mutassa be, hogy Helyi tantervében valamint annak mellékleteiben központi szerepet foglal el a környezettudatosság, a környezeti- és egészségnevelés, valamint a globális felelősségvállalásra nevelés.
 • A Pályázó vállalja, hogy a pályázatában bemutatott szempontok (az önértékelés) alapján minden tanévben az intézmény éves munkatervének szerves részeként meghatározza a tanév ökoiskolai feladatait, kijelöli a felelős személyeket, megállapítja a határidőket, valamint elősegíti a feladatok maradéktalan végrehajtását; vagy Ökoiskolai munkatervet készít ugyanezen feltételekkel és tartalommal.

 

További pályázati feltételek az Ökoiskola cím elnyerésére – első alkalommal pályázók részére

 • Minden olyan intézmény, feladatellátási hely pályázhat, amely úgy ítéli meg, hogy intézményi nevelő-oktató munkája során minden szempontcsoport esetében eléri az először pályázó intézmények számára szempontcsoportonként meghatározott minimumpontszámokat, és az önértékelésére adott összes pontszáma eléri vagy meghaladja a 60 pontot (ld. Pályázati adatlap 5., Pontozási segédlet c. munkalapja).

További pályázati feltételek az Ökoiskola cím elnyerésére – újrapályázók részére

 • Minden olyan intézmény, feladatellátási hely pályázhat, amely úgy ítéli meg, hogy intézményi nevelő-oktató munkája során minden szempontcsoport esetében teljesíti az újrapályázó intézmények számára szempontcsoportonként meghatározott minimumpontszámokat, és az önértékelésére kapott összes pontszáma eléri vagy meghaladja a 80 pontot (ld. Pályázati adatlap 5., Pontozási segédlet c. munkalapja),
 • valamint az intézmény bemutatása során igazolja, hogy az elmúlt három évben fejlesztette ökoiskolai munkáját, továbbá a globális felelősségre vállalásra nevelésre vonatkozóan a már meglévő és tervezett intézkedéseket, tevékenységeket.

Feltételek az Örökös Ökoiskola cím elnyeréséhez

 • Minden olyan intézmény, önálló ügyvitellel rendelkező feladatellátási hely jogosult az Örökös Ökoiskola címre pályázni, amely
 • egymást követő két alkalommal (megszakítások nélkül) elnyerte az Ökoiskola címet, s a 2. három éves ciklusban is ökoiskolaként működött vagy
 • az elmúlt hét év során legfeljebb egy naptári év megszakítással kétszer elnyerte az Ökoiskola címet.
 • Az Örökös Ökoiskola cím elnyerésére pályázó intézmények (székhely, tagintézmény) pályázatához mellékelni szükséges az intézmény (vagy alapító okirattal igazolt jogelődje) által korábban elnyert Ökoiskola oklevelek másolatait.
 • Az Örökös Ökoiskola címre pályázóknak gondoskodniuk kell az intézményük honlapján a környezeti nevelési (ökoiskolai) tartalmak frissítéséről, illetve arról, hogy a honlap nyitólapján elhelyezett Ökoiskola logó rávezessen a www.okoiskola.hu felületre.

A pályázat postai benyújtásának módja, szükséges dokumentumok

CD-re/DVD-re másolva (az intézmény nevének, a megpályázott cím nevének, évének feltüntetésével):

1. Érvényesen pályázni kizárólag a jelen pályázati felhíváshoz tartozó Pályázati adatlap valamennyi munkalapjának hiánytalan kitöltésével lehet (teljes file, Excel formátum).

2. Amennyiben a KIR-ben (http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso) nem a hatályos alapító okirat szerepel, akkor az intézmény hatályos alapító okiratának szkennelt változata.

3. Az intézmény munkatervének/munkaterveinek és/vagy beszámolóinak, vagy ezek aláírt, ökoiskolára vonatkozó kivonatainak szkennelt változata.

4. Az iskola korábbi Ökoiskola okleveleinek szkennelt változata (csak Örökös Ökoiskola címre pályázóktól).

5. Minden egyéb, a Pályázó által fontosnak vélt, az iskola Ökoiskolai tevékenységét alátámasztó dokumentáció (pl. az iskola más szervezetekkel kötött, 3 évnél nem régebbi együttműködési megállapodásai, támogatói nyilatkozatok szkennelt másolata, fotók linkje)

Papíron (aláírva, pecsételve):

1. Intézményi adatlap (Pályázati adatlap 2. munkalapját kinyomtatva)

2. Szándéknyilatkozat (Pályázati adatlap 3. munkalapját kinyomtatva)

3. Munkavállalók jelenléti ívvel igazolt testületi ülésen hozott döntése az ökoiskolai program megvalósításának vállalásáról és/vagy Közalkalmazotti Tanács hozzájárulása az ökoiskolai program megvalósításához – az intézmények által önállóan készített formában (ezekhez nincs a Pályázati adatlapon formanyilatkozat)

 

A pályázat elbírálása

A pályázatokat 5 fős Értékelő Bizottság bírálja el szakértők bevonásával. A titkársági feladatokat az EKE-OFI látja el.

Az Értékelő bizottság tagjai:

 1. az EMMI Köznevelési Stratégiai Főosztály delegáltja
 2. az FM Szakképzés Fejlesztési Osztály delegáltja
 3. 1 fő EKE–OFI szakértője
 4. 2 fő szakmai szervezet szakértője

 

Az értékelés

Formai értékelés szempontjai:

 • A kötelező pályázati dokumentumokat a pályázó intézmény a kiírásban rögzített módon és formában csatolta (kizárólag csak azt küldték be papíron, amit úgy vagy úgy is kért a pályázatot kiíró).
 • A pályázat megfelel a kiírásban rögzített további formai követelményeknek:
 • a 6. sz. munkalapon található (Intézmény bemutatása) anyag eléri a minimális karakterszámot,
 • a kötelező aláírások, pecsétek szerepelnek a dokumentumokon,
 • az önértékelési táblázat celláit a pályázati kiírás alapján töltötték ki (a rejtett megjegyzéseket figyelembe vették).

Tartalmi értékelés szempontjai:

 • Az önértékelési táblázat minimum pontszámainak elérése a pályázati kiírásban meghatározott módon, minden kritériumcsoport esetében (ld. Pályázati adatlap/Pontozási segédlet).
 • Az önértékelési táblázatban a teljesített és tervezett kritériumok dokumentálására megjelölt dokumentumok beazonosíthatósága és relevanciája.
 • Az önértékelési táblázatban a teljesített és tervezett kritériumokkal kapcsolatban megjelölt felelős kapcsolattartó beazonosíthatósága és relevanciája.
 • Az önértékelési táblázatban a tervezett vállalások határideje a pályázati kiírásban megadott időtartamon belüli és reális.
 • A pályázatot írásbeli nyilatkozatával támogatja a munkavállalók közössége és/vagy a Pályázó Közalkalmazotti Tanácsa.
 • A Pályázó ökoiskolai munkája illeszkedik a település fenntarthatósági központú településfejlesztési koncepciójához. A fenntartó írásban nyilatkozott, hogy támogatja az intézményt ökoiskolai céljainak elérésben (a nyilatkozat nem kötelező feltétel).
 • A Pályázó a munkájában figyelmet fordít a térségbeli oktatási partnerek (pl. Örökös Ökoiskola pályázat esetén a környékbeli iskolák) fenntarthatóság pedagógiájának fejlesztésére, illetve a munkáját külső partnerek (civil szervezetek, cégek, magánvállalkozók, nemzeti park igazgatóságok stb.) is támogatják. Amennyiben az intézmény rendelkezik a fent említett kapcsolatokkal, az erre vonatkozó három évnél nem régebbi, írásbeli nyilatkozatokat vagy egyéb alátámasztó dokumentumokat digitális másolatban csatolni lehet (nem kötelező feltétel).
 • A Pályázó a fenntarthatóságra nevelés gyakorlatában is törekszik arra, hogy biztosítsa a különböző nevelési fokozatok egymásra épülését (pl. Zöld Óvoda kapcsolatok, középiskolások közösségi szolgálata, intézményen belül a pedagógiai program különböző évfolyamokra meghatározott tartalmának egymásra épülése, kimeneti kapcsolatok).

 

Hiánypótlásra egyszeri alkalommal, az arra történő írásbeli felszólítás átvételét követő

öt munkanapon belül van lehetőség!

 

A támogatási döntés

Az Értékelő Bizottság a 2017. május 22. éjfélig postára adott pályázatokról 2017. augusztus 31-ig támogatási javaslatot tesz a támogató részére.

Az EMMI köznevelésért felelős helyettes államtitkára az Értékelő Bizottság javaslata alapján támogatási döntést hoz.

Az EKE-OFI a döntést követően elektronikus levélben értesíti a pályázókat a döntés eredményéről. A nyertes pályázók listáját a lebonyolító szervezet az Ökoiskola Hálózat honlapján (http://ofi.hu/okoiskolak-adatbazisa) közzéteszi. Az Ökoiskola cím, valamint az ezzel járó oklevél ünnepélyes átadásáról a nyertes pályázókat külön értesítjük.

 

További információk

 • Változások!
 • Egyetlen pályázat beadási határidő lesz az idei évben.
 • A megpályázott Címek – az előző évektől eltérően - nem naptári évre szólnak, hanem tanévre.
 • A 2017-es évben nyertes pályázatot beadó intézmények a 2017/18-as tanévtől 3 tanéven át lesznek jogosultak az elnyert Cím viselésére.
 • Azoknak az intézményeknek, amelyeknek 2017. dec. 31-ig érvényes az Ökoiskola címük, 2018 tavaszán kell ismét pályázniuk (ez esetben a 2017/2018-as tanév második félévére is érvényesnek tekintjük legutóbb elnyert Címüket).
 • Ha a Címet elnyert intézmény három éven belül új pályázattal nem kezdeményezi a Cím birtoklásának meghosszabbítását, akkor a három év lejártával a Címet automatikusan elveszíti. A Címet elvesztő intézmény a későbbiekben újabb pályázat útján visszanyerheti Címét. Ez esetben a Címre elsőként pályázó intézményként kell pályáznia.
 • Az Örökös Ökoiskola címmel rendelkező intézmények jogai és kötelezettségei az Ökoiskola címmel rendelkező intézmények jogaival és kötelezettségeivel megegyeznek.
 • Egy intézmény Örökös Ökoiskola címének visszavonásáról az ökoiskolai monitoring vizsgálatok eredményei alapján az EMMI köznevelésért felelős államtitkára és az FM közigazgatási államtitkára közösen döntenek.
 • A globális felelősségvállalásra nevelésről tájékozódhatnak „A globális felelősségvállalásra nevelésről a formális és nem-formális oktatásban Magyarországon” címen készült koncepció alapján, amely a 1784/2016. Korm.hat. formájában a Magyar Közlöny 205. számában jelent meg (illetve közvetlenül elérhető a http://www.kormany.hu/hu/dok?source=2&type=402#!DocumentBrowse internetcímen).

A Pályázó pályázata benyújtásával tudomásul veszi és elfogadja jelen felhívásban meghatározott feltételeket.

 

ELLENŐRZŐ LISTA

Kérjük, ellenőrizze, megfelel-e a pályázat az alábbi formai feltételeknek!

1.

A Pályázati adatlap hiánytalanul (valamennyi munkalap) kitöltésre került?

2.

A Pályázati adatlap Intézményi adatlapját kinyomtatták, az intézmény törvényes képviselőjének aláírásával és az intézmény bélyegzőjével hitelesítve van?

3.

A Szándéknyilatkozat kitöltésre került és minden szükséges aláírás, pecsételés megtörtént?

4.

A Munkavállalók jelenléti ívvel igazolt hozzájárulása a pályázat megvalósításához és/vagy Közalkalmazotti Tanács hozzájárulása aláírva a borítékba került?

5.

Az Önértékelési táblázat kitöltésre került? Minden kitöltött sorban szerepel dokumentum, mely egy helyszíni ellenőrzés során igazolja a jelölt kritérium teljesítését illetve van megnevezett felelős (a cellákban jelzett módon)?

6.

Az intézmény az önértékelés alapján mind szempontcsoportonként, mind összességében eléri a rá vonatkozó minimális pontszámot?

7.

Az Önértékelési táblázat „I. Vállalások” szempontcsoportjában három vállalás szerepel, mindhárom tartalmaz konkrét dokumentumot és határidőt?

8.

Az intézmény és ökoiskolai tevékenység bemutatása megtörtént (az Intézmény bemutatása c. munkalapon) és megfelel az ott megfogalmazott formai követelményeknek (pl. kötelező min. karakterszám)?

9.

A Pályázati adatlap, illetve az egyéb kötelező mellékletek (pl. korábbi oklevél másolata, alapító okirat, munkaterv vagy munkatervek és beszámolók) egy feliratozott CD-re/DVD-re másolva, mellékelve a borítékba kerültek? Csak azok a dokumentumok kerültek kinyomtatásra, s papíron a borítékba, amiket kért a pályázat?

10.

A borítékra rákerült, hogy milyen címre pályázik az intézmény („Ökoiskola Cím” pályázat 2017 illetve „Örökös Ökoiskola Cím” pályázat 2017)?

A pályázat ajánlott küldeményként (lehetőleg tértivevényesen) feladásra került a pályázati kiírásban feltüntetett levelezési címre (a postai feladás dátuma: 2017. május 22. éjfél)?

 

 

News

LELLE, but not at Lake Balaton!

The project partners – universities, researchers and developers, teachers of secondary schools – work together by the leadership of the Pannon University. Their aim is to contribute to the development of the secondary school students’ learning skills, necessary to successful work in the 21st century.
Read more

Student activity in the 21st century

The Hungarian Institute for Educational Research and Development organised an Erasmus+ KA2 project workshop conference on the 30th Aug 2018 called ’Student Voice – The bridge to learning’. The conference was held at The Hunfalvy János Bilingual Secondary Vocational School of Economics and Trade of BGSZC.
Read more

Student Voice - Workshop for Hungarian partner schools

The third workshop organized for the Hungarian partner schools of the Erasmus+ Student Voice – Bridge to Learning project came to pass on the 28th of June.artner schools of the Erasmus+ Student Voice – Bridge to Learning project came to pass on the 28th of June.
Read more

Student Voice - Workshop for Partner Schools

The first workshop organized for the partner schools was held on 7th March 2017 at EKU- HIERD (Eszterházy Károly University Hungarian Institute for Educational Research and Development) covered the following topic: Student voice and the student-focused learning.
Read more

Student Voice project meeting - Dublin

The second Student Voice project meeting was held in Dublin, Ireland on 18-19th January with the participation of the five partner institutions from Ireland, Scotland, Hungary, Slovenia, and The Netherlands. The purpose of the meeting was to prepare evaluation tools at national and transnational level and plan further steps of the project.
Read more

ERASMUS+ Student Voice – The Bridge to Learning has launched

Representatives of the Hungarian Institute for Educational Research and Development (HIERD) Lucia Kákonyi, manager of the Student Voice – The Bridge to Learning project in Hungary, and Gábor Rózsa, IT expert, took part in the first project partnership meeting of the ERASMUS+ Student Voice project which took place in Ljubljana, Slovenia.
Read more