wadmin | 2009. jún. 24.

Önkormányzat és közoktatás 2002 szakmai konferencia

Jelentkezési lap letöltése (pdf, 19 kB)

Az Országos Közoktatási Intézet - együttműködve a PAL-Oktatás Bt.-vel - Tolna megyében, illetve Szekszárdon 8. alkalommal 2002-ben is megrendezi az "Önkormányzat és közoktatás" című konferenciát. A hagyományos rendezvény célja ez évben is az, hogy feltárja és elemezze az önkormányzatok közoktatási feladatellátásával kapcsolatos problémáit. A szakmai tanácskozás résztvevői ajánlást fogalmaznak meg a kormányzat és a helyi döntéshozók számára, amelyet a konferencián elhangzó előadások, vitaindítók, a szekcióviták összegzésével együtt tanulmánykötetben jelentetünk meg és eljuttatunk valamennyi érdekelthez.

A konferencia főbb témakörei:

A konferencia főbb témaköreire, figyelembe véve az aktuális oktatáspolitikai történéseket is, a felállítandó szakmai tanács tesz javaslatot. Az alábbiakban néhány lehetséges témacsoportot vázolunk fel.

Az áprilisi választások után bekövetkezett kormányváltás jelentős változásokat eredményezett az oktatáspolitikában. A közoktatási törvény júliusi módosítása ismét lehetővé tette, hogy az intézmények a maguk által készített helyi tanterv szerint dolgozzanak, meghagyva azt a lehetőséget is, hogy a kerettanterv alapján készült helyi tanterveket is alkalmazni lehessen a jövőben. Törvényben szabályozták az évtizede húzódó, a tanév hosszával kapcsolatos rendet is, meghatározva a mindenkori tanév kezdő és befejező tanítási napját. Fontos üzenete az új kormányzatnak az is, hogy helyreállították az Országos Köznevelési Tanács korábbi egyetértési jogát a tartalmi szabályozást illetően. Előkészületben van a közoktatási törvény további módosítása is. A konferencia alkalmat ad arra, hogy a központi irányítás tájékoztassa a helyi irányítókat az esetleges további változások főbb irányairól és megvitassa azok egyes elemeit.

A közoktatás finanszírozásának változásai érthető okokból a rendszer valamennyi szereplőjét érintik, ezért az folyamatosan érdeklődésük homlokterében áll. Az új kormány eddig példa nélküli módon átlag 50%-os béremelést hajtott végre a közalkalmazotti szférában, ezen belül a pedagógusok körében is. A béremelést intézményekre lebontva kapta meg valamennyi intézményfenntartó. Az új költségvetési év tervezése során az egyik legfontosabb feladatnak a béremelés fedezetének a normatívákba való beépítése látszik. Az új oktatáspolitikai kihívások a finanszírozási rendszer más elemeit is érinthetik, ezért különösen fontosnak látszik a költségvetési törvény előkészítésébe való bepillantás.

A megyei önkormányzatok 2001 tavaszáig felülvizsgálták és kiegészítették a közoktatási törvény módosításának megfelelően a megyei közoktatási fejlesztési terveket és elkészültek ebben az évben a települési intézkedési tervek is. Két év tapasztalata alapján már megvizsgálható, egyrészt hogy milyen hatással voltak a helyi intézkedési tervek a helyi közoktatási feladat-ellátásra, másrészt az új megyei tervek milyen hatással voltak a települési tervekre, valamint a helyi irányítás folyamataira.
Annak érdekében, hogy megbízható fenntartói intézkedési tervek szülessenek jól működő partnerségre, helyi érdekegyeztetésre volt (van) szükség a helyi, területi feladatellátás megszervezése (önkormányzatok, illetve intézményfenntartók), az egyes feladatok helyi elosztása és finanszírozása (fenntartó-intézmény(ek)), illetve az intézményeken belül munkáltatói-munkavállalói vonatkozásban. Keveset tudunk arról, hogy ezek a folyamatok hogyan zajlottak a valóságban, ezért fontos lenne a jelenlegi helyi gyakorlat konkrét példákon való bemutatása és elemzése, valamint a lehetséges együttműködési formák, partnerkapcsolatok bemutatása.

Hazánkban az önkormányzati irányítás eszközei és lehetőségei továbbra is különbözőek a közoktatási feladatellátásban attól függően, hogy községi, városi, megyei jogú városi vagy megyei önkormányzatot vizsgálunk, ugyanakkor a feladatellátáshoz kapcsolódó jogkörök azonosak. Az önkormányzati törvény születése óta, összekapcsolódva a különböző közigazgatási reformtervekkel, folyamatosan napirenden van e feladatellátással kapcsolatos szabályozás áttekintése, az oktatásirányítás meglévő és hiányzó elemeinek számbavétele. Ennek során az elmúlt időszakban előtérbe kerültek olyan elemek is, amelyek részben az egész közigazgatás modernizációjával függnek össze, részben egyes más terülteken megindult fejlesztések tapasztalataiból táplálkoznak (Pl. intézményi minőségbiztosítás). A közoktatás-irányítás területi szintjén folyamatosan felmerülnek olyan kérdések is, amelyek túlmutatnak a hagyományos hatásköri vitákon és érintik ezen a szinten az állami és önkormányzati irányítás koordinációjának, együttműködésének problémáit. Az állami és az önkormányzati irányítás kapcsolata területi szinten sok esetben esetleges, elmarad a jogszabályok által kijelölt lehetőségektől is. Érdemes megvizsgálni, hogy lehetséges-e a feladat- és hatáskörök jelenlegi elosztása mellett, más megközelítések érvényesítése a területi és helyi oktatásirányításban.

2001. év tavaszán az iskolák a közoktatási törvény, valamint a kerettantervi rendelet értelmében átalakították, módosították pedagógiai programjukat és annak részeként helyi tantervűket. Ennek során az intézmények kiegészítették pedagógiai programjukat a nevelés-oktatás ellenőrzési, mérési, értékelési, minőségbiztosítási rendszerével. Az így kialakított intézményi szintű (ön)értékelési rendszer jelentős mértékben megkönnyítheti egyrészt a fenntartói értékelést, másrészt lehetővé teszi az országos, a helyi és az intézményi értékelési rendszer összehangolását. Az önkormányzatoknak meghatározó szerepük van a közoktatási rendszer egészének értékelésben, hiszen mind intézményi és települési, mind regionális és országos szinten közvetve, vagy közvetlenül részt vesznek abban. Célszerű lenne megvizsgálni, hogy az önkormányzatoknak ténylegesen milyen szerepük, feladataik vannak a közoktatási rendszer egyes szintjeinek értékelésében.

A magyar közoktatás egyik legnagyobb gondja továbbra is, hogy az esélyegyenlőség biztosítását szolgáló mechanizmusok nem kellően kiépítettek. A hátrányos helyzet, a társadalmi leszakadás nem elsősorban oktatási probléma, ugyanakkor azok kezelésében, hatásaik mérséklésében az oktatásnak rendkívül fontos feladatai vannak. Szükséges e területen számba venni azokat a kormányzati és helyi fenntartói eszközöket, amelyek hozzájárulhatnak a hátrányok csökkentéséhez és elősegítik a marginalizálódás megelőzését. Célszerű lenne bemutatni azokat a helyi szintű kezdeményezéseket, pozitív megoldási próbálkozásokat, amelyek - még ha korlátozott körben is - de sikereket tudnak felmutatni ezen a területen.

Önkormányzat és közoktatás 2002 konferencia részletes szakmai programterve

A konferencia kezdésének időpontja: 2002. november 14. 9 óra 30 perc

Plenáris előadások:

November 14. csütörtök:

 1. Új oktatáspolitikai kihívások
  előadó: Sipos János helyettes államtitkár, OM
 2. A közigazgatási reform és az oktatási szektor
  előadó: Balázs István tanszékvezető egyetemi docens, Debreceni Egyetem
 3. Az önkormányzatok szerepe a közoktatási rendszer értékelésében
  előadó: Halász Gábor főigazgató, OKI
 4. A központi irányítás eszközei a leszakadók felzárkóztatásában
  előadó: Mayer József igazgató, OKI KFK
 5. Oktatásfinanszírozás - 2003. évi költségvetési törvény főbb jellemzői
  előadó: Szelényi György főosztályvezető-helyettes, PM

November 15. péntek:

 1. Demokrácia, partnerség és együttműködés a közoktatás-irányításban
  előadó: Setényi János ügyvezető igazgató, Expanzió Humán Tanácsadó Kft.
 2. Raportőrök beszámolója a szekciók tevékenységéről
  előadó: Bognár Mária, Hermann Zoltán, Radó Péter, Csillag Márta
 3. Szakmai összegzés, az ajánlások elfogadása
  előadó: Halász Gábor főigazgató, OKI

Szekciók:

November 14. csütörtök:

Irányítás

Vitaindító: Kistérségi együttműködés és oktatásfejlesztés
előadó: Kovács Ottó igazgató, Szabó Lőrinc Általános és Szakiskola Ózd
szekcióvezető: Szabó László igazgató, VMPI
raportőr: Bognár Mária tudományos munkatárs, OKI

Finanszírozás

Vitaindító: A pedagógus béremelés hatása a helyi oktatásfinanszírozásra
előadó: Balogh Miklós főosztályvezető, KSH
szekcióvezető: Pertl Gábor főigazgató, PTMIK
raportőr: Hermann Zoltán tudományos munkatárs, OKI

Felzárkóztatás

Vitaindító: A hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatásának lehetőségei Magyarországon - a Roma integrációs program 2003 jellemzői
előadó: Mohácsi Viktória miniszteri biztos, OM
szekcióvezető: Vámos Ágnes főosztályvezető, OM
raportőr: Radó Péter oktatáspolitikai elemző, PRADO Tanácsadó Iroda

Infrastruktúra

Vitaindító: Az önkormányzatok feladatai és lehetőségei a helyi infrastruktúrafejlesztésében
előadó: Marosvári Attila alelnök, Csongrád Megyei Önkormányzat
szekcióvezető: Pálfalvi Zsolt irodavezető, Csongrád Megyei Önkormányzat
raportőr: Csillag Márta irodavezető, XIV. Kerületi Önkormányzat

A szekcióülésekről a raportőrök - együttműködve a szekcióvezetőkkel - plenáris ülésen számolnak be.

Pódiumbeszélgetés

Téma: Nyertes-e, vagy vesztes a közoktatás a Nemzeti Fejlesztési Tervben?

Résztvevők: Sipos János helyettes államtitkár, OM; Borbáth Gábor főtitkár, PSZ , Setényi János ügyvezető igazgató, Expanzió Kft; Halász Gábor főigazgató, OKI; Marosvári Attila alelnök, Csongrád Megyei Önkormányzat,

A beszélgetést vezeti: Palotás Zoltán ügyvezető, PAL-Oktatás Oktatási Tanácsadó

A rendezvény időpontja: 2002. november 14-15.
A rendezvény helye: Szekszárd, Babits Mihály Művelődési Ház és Gyermekek Háza, Szent István tér
A szállás helye: Hotel Gemenc
A helyi rendező szerv: PAL-OKTATÁS BT. Szekszárd, ügyvezető: Palotás Zoltán
A résztvevők köre:

 • települési önkormányzatok képviselői
 • megyei önkormányzatok képviselői
 • kerületi önkormányzatok képviselői
 • polgármesteri hivatalok munkatársai
 • megyei közoktatási közalapítványok képviselői
 • megyei közigazgatási hivatalok közoktatással foglalkozó munkatársai
 • önkormányzati szövetségek képviselői
 • kisebbségi önkormányzatok képviselői
 • minisztériumok képviselői (OM; PM; BM; MH)
 • OKI Kutatási Központ munkatársai
 • MPI-k képviselői
 • oktatásszolgáltatással foglalkozó for és non profit cégek képviselői
 • TM-i települési önkormányzatok képviselői
 • TM-i iskolaigazgatók

A tanulmánykötet szerkesztése és kiadása

A tanácskozáson elhangzott előadások, vitaindítók szerkesztett anyagából, valamint a szekcióülések beszámolóiból és az elfogadott ajánlásokból kötetet jelentetünk meg az OKI Kiadói Központtal együttműködve. A kötetet a konferencia résztvevői külön térítés nélkül (a részvételi díj befizetése alapján) kapják meg.

2002. szeptember 24.

Palotás Zoltán

 

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.