A TÁMOP-3.1.1. projektben önálló téma keretében foglalkoznak munkatársaink a pedagógiai szakmai szolgáltatások intézményrendszerével, annak fejlesztési lehetőségeivel, irányaival, külföldi jó gyakorlataival. A tájékozódás részét képezi a pedagógiai szakmai szolgáltatások hazai történetének áttekintése, és a megőrzésre érdemes hagyományok azonosítása. A jogi dokumentumok és a különféle adatbázisok elemzése mellett, két erősen empirikus kutatás eredményeire is támaszkodunk. Mindezek alapján a már megindult fejlesztési folyamathoz illeszkedve fogalmazunk meg javaslatokat a szolgáltatói intézményszerkezet, feladatháló, szereplői kör, valamint a finanszírozási mód jogszabályi környezetének kialakítására, kiegészítésére és/vagy korrekciójára vonatkozóan.

Az alábbiakban a külföldi jó gyakorlatok közül a skót modellt mutatjuk be, aminek szemlélete, módszerei tanulságosak hazai viszonyaink között is. A téma aktualitását a legutóbbi PISA-eredmények megjelenése is adja, ahol Skócia immár évek óta nagyon jó teljesítményt ér el.
Gönczöl Enikő, a TÁMOP-3.1.1 alprojektvezetője, és Kovács Anikó témavezető tanulmányúton ismerkedtek a skót modellel, amiről részletes tanulmányt készítettek a projekt keretében. Az alábbiakban ízelítőt adunk tapasztalataikból.

A Curriculum for Excellence (Tanterv a kiválóság eléréséért) a skóciai nemzeti alaptanterv elnevezésére utal, amely immár több mint egy évtizede képezi az oktatás, lépésről lépésre megvalósuló, átgondolt, rendszerszintű fejlesztésének alapját az országban.

Az új tanterv egy 2002-ben elindított széleskörű társadalmi vita eredményeire épül, és lényegében a skót oktatásirányításnak a 21. század kihívásaira adott válaszának tekinthető. A tanterv négy központi cél elérésének szolgálatába állít minden iskolai tevékenységet.
E célok a következők: minden gyermek sikeres tanulóvá, magabiztos személyiséggé, eredményes „csapatjátékossá” és felelős állampolgárrá váljon.

A Curriculum for Excellence a skót oktatásnak olyan stratégiai alapdokumentuma, amellyel rendszer szintű összhangban áll az oktatás valamennyi szabályozó és támogató eleme. E rendszer egészének középpontjában a felnövekvő gyermek szükségletei állnak. Az ENSZ Gyermeki jogok egyezményén nyugvó „wellbeingkoncepció”, vagyis a gyerekek és fiatalok komplex értelemben vett jóllétének biztosítása a skót kormány szerint a velük kapcsolatba kerülő minden szereplő és szervezet közös feladata és felelőssége – függetlenül attól, hogy ez a kapcsolat a szocializációs tér (család, intézmény, helyi társadalom) melyik pontján jön létre.

A „wellbeing koncepcióra” épül a „Getting it right for every child” elnevezésű kockázatkezelési stratégia, amelynek középpontjában az a gondolat áll, hogy a jóllétében fenyegetett, valamilyen szempontból kockázatnak kitett gyermek nem képes az életkora alapján elvárható társas viselkedésre és megfelelő tanulmányi teljesítményre. Ha azonban időben és hatékony formában segítséget kap a problémákkal való megküzdéshez, képes lesz sikeres tanulóvá és a társadalom értékes tagjává válni. A stratégia központi gondolata a gyerekekkel kapcsolatban álló intézmények és szakemberek partnersége, valamint a támogató eszközök és protokollok országosan egységes használata.

A program sikeres implementációjában fontos szerepet játszik a 2011-ben létrejött, glasgow-i székhelyű kutató-fejlesztő intézet, az Education Scotland (korábban Learning and Teaching Scotland és HMIE). Az implementációt segítő tevékenységein belül kiemelt szerephez jut a fejlesztő értékelés, amelyet a tanítási és tanulási folyamat elválaszthatatlan, egyre hangsúlyosabbá váló részének tekintenek. A pedagógusok értékelési kultúrájának támogatására jött létre a National Assessment Resource (NAR), amely egy minden nevelési-oktatási intézmény által szabadon elérhető, folyamatosan fejlődő online eszköztár. Működtetésének célja egy országosan egységes szemléletű, gazdag értékelési rendszer és gyakorlat kialakulásának és meghonosodásának elősegítse.
Munkatársaink skóciai útjuk során mind a pedagógusok, tanulók, szülők, mind az oktatásirányítás és szakértők részéről nagy elkötelezettséget láttak az immár több mint tíz éve tartó átfogó fejlesztési program iránt.

Hazai viszonyaink között a skót fejlesztés számos tanulsággal szolgál. Alapozása több évet vett igénybe, hiszen a hatmilliós országban 25 ezer embert kérdeztek meg arról, hogy milyen irányban kellene fejleszteni az oktatási rendszert. A társadalmi konszenzust szakmai konszenzus követte, amivel sikerült egy olyan átfogó fejlesztési programot elindítani, ami politikai, kormányzati ciklusokon átível, elfogadott a társadalom minden szegmensében. A program mindenki számára jól érthető négy alapon nyugszik, amit az óvodáktól a középiskolákig minden szereplő képes a maga mindennapi életére, szakmai munkájára lefordítani. A programnak világos üzenetei, világos elvárásai és világos értékelési rendszere van, ami nyilvános. A sikeres implementációt egy szakmai szervezet végzi, amelynek a legfontosabb feladata a programban résztvevők segítése, a szakmai háttér biztosítása. Mindez együtt eredményezi azt a belülről jövő elköteleződést a rendszer minden szereplője részéről, ami a siker záloga.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését a skót modell iránt, kérem, kövesse figyelemmel továbbra is honlapunkat, kiadványainkat, szakmai programjainkat.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.