A Nemzeti Alaptanterv kiemelt fejlesztési területeihez, nevelési céljaihoz kapcsolódó fejlesztések iránti szükségesség a kiemelt projekt tervezésekor nyilvánvaló volt. A megvalósult kutatások elsősorban az adott területen megvalósult szigetszerű fejlesztések feltérképezésére, a fejlesztések iránti igények feltárására vállalkoztak. A kapcsolódó fejlesztések célja az volt, hogy olyan használható fejlesztési produktumok jöjjenek létre, amelyek támogatják a pedagógusok munkáját a tanítási-tanulási folyamatban. Ennek megfelelően olyan tanítása-tanulási segédanyagok fejlesztése történt, mint például a modulleírások, tanári kézikönyvek, feladatgyűjtemények, amelyek szakmai támogatást nyújthatnak a pedagógusok részére. A fejlesztések fontos eleme volt egy olyan jó gyakorlatokat tartalmazó adatbázis elkészítése, amelyet a Nemzeti Köznevelési Portálon elérhetővé lehetett tenni.

A témaegység céljai az alábbiak voltak:

 • Az aktív állampolgárságra és demokráciára nevelés fejlesztése, a történelmi emlékezet fehér foltjainak feltárását szolgáló innovációk fejlesztése, kipróbálása és a fejlesztési eredmények rendszerbe illesztése,
 • A testi és lelki egészségre nevelés, az önismeret és a társas kultúra fejlesztését szolgáló innovációk fejlesztése, kipróbálása és a fejlesztési eredmények rendszerbe illesztése,
 • A munkára nevelésre, pályaorientációra, gazdasági és pénzügyi nevelés területére irányuló innovációk fejlesztése, kipróbálása és a fejlesztési eredmények rendszerbe illesztése,
 • Egyéb feltárt hiányterületekhez kapcsolódó innovációk fejlesztése, kipróbálása és a fejlesztési eredmények rendszerbe illesztése.

A témaegység megvalósítás munkamódszerei:

 • Kutatás-fejlesztések megvalósítása külső partnerek bevonásával.
 • Szakmai műhelyek szervezése a külső partnerek részére.
 • A kutatás-fejlesztések folyamatos szakmai értékelése.

A témaegység eredményei:

 • Az 1950-es évek elején történt kitelepítések és kényszermunkatáborok történetének megismertetése az oktatásban (különösképpen a recski és hortobágyi kényszermunkatáborok történetének megismertetése)” c. kutatás és az ehhez kapcsolódó tartalmi és módszertani fejlesztés c. kutatás-fejlesztések produktumai,
 • A holokauszt téma oktatásához kapcsolódó helyzetfelmérés és képzésfejlesztés előkészítése c. kutatás-fejlesztési feladat produktumai:

1. A holokauszt téma oktatásához kapcsolódó helyzetelemzés és képzésfejlesztés előkészítése
2. Összegző tanulmány a holokauszttéma oktatásának nemzetközi trendjeiről és a külföldön kipróbált és bevált jó gyakorlatok köréről valamint ezek adaptációs lehetőségeiről
3. Elemző tanulmány a strukturált pedagógus-interjúk tapasztalatai alapján

 • A testi és lelki egészségre nevelést szolgáló innovációk feltárása, a hiányterületeken fejlesztések megvalósítása c. kutatás-fejlesztési feladat produktumai:

1. A kutatás-fejlesztés eredményeit összegző kutatás-fejlesztési jelentés
2. A testi és lelki egészség fejlesztését célzó jó gyakorlatok rendszerezése és közzététele, valamint komplex program kidolgozása

 • A pályaorientáció, illetve gazdasági és pénzügyi nevelés területén az eddigi fejlesztések eredményességének vizsgálata, rendszerezése és közzététele, valamint jó gyakorlatok adaptálási lehetőségeinek kidolgozása c. kutatás-fejlesztési feladat produktumai:
 1. Európai és hazai szakpolitika összegzése
 2. Fejlesztések elemzése
 3. Intézményi háttér jogi elemzése
 4. Összefoglaló elemzés
 5. Fejlesztéspolitikai javaslatok
 • Kultúrák egymásra hatása, interetnikus viszonyok a Kárpát-medencében c. kutatás-fejlesztési feladat produktumai:

1. Elemző tanulmány a hazai tartalomszabályozók, tankönyvek és segédanyagok körében
2. A fókuszcsoportos beszélgetések tapasztalatairól készült összegző tanulmány
3. „Kultúrák egymásra hatása, interetnikus viszonyok a Kárpát-medencében” Összegző kutatási-fejlesztési jelentés

 • LEGO demonstrációs segédeszközöket alkalmazó pedagógiai jó gyakorlatok és módszerek tapasztalatainak felhasználása a kereszttantervi kompetenciák és a természettudományos oktatás fejlesztésére c. kutatás-fejlesztés produktumai,
 • Az erdélyi szellemi és kulturális örökség megismertetése az általános iskola 2. és 3. osztályos tanulói számára a korszerű pedagógia módszereivel c. kutatás-fejlesztés produktumai,
 • A roma kultúra reprezentációja a tartalomszabályozók, tartalomhordozók körében, valamint ezek fejlesztési lehetőségei c. kutatás-fejlesztés produktumai:

1. „A roma kultúra reprezentációja a tartalomszabályo-zók, tartalomhordozók körében, valamint ezek fejlesz-tési lehetőségei” 
2. Szakpolitikai ajánlás a roma/cigány kultúra sokrétű bemu-tatására a tartalmi szabályozók és a tartalomhordozók terén műveltségterületek szerinti bontásban

A témaegység eredményei elsősorban a kutató-fejlesztők, valamint a pedagógusok körében hasznosíthatóak. A kutatás-fejlesztések egyes eredményei az ofi.hu oldalán, míg a jó gyakorlatok, innovációk a Nemzeti Köznevelési Portálon elérhetővé váltak. Az eredmények megfelelő alapot jelenthetnek további fejlesztések tervezéséhez, megvalósításához, valamint a különböző tanítási-tanulási segédanyagok a pedagógusi munkában hasznosíthatóak. A témaegység eredményei közül kiemelhető a Kultúrák egymásra hatása, interetnikus viszonyok c. kutatás-fejlesztés eredményei, amelynek 5 részmodulja már elérhető a Nemzeti Köznevelési Portálon.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.