wadmin | 2009. jún. 17.

Petneki Katalin

Az idegen nyelvek oktatásának helyzete a középiskolákban – két idegen nyelv, az angol és a német példáján

I. A mintáról röviden

Az OKI által kiküldött kérdőívekre 323 olyan választ kaptunk nyelvtanároktól. Mivel a felmérésben nem volt arra lehetőség, hogy a középiskolákban előforduló összes idegen nyelv helyzetére rákérdezzünk, a két leggyakrabban választott nyelvre vonatkoztak a kérdőívek. A középiskolákból 157 angolos és 166 németes, összesen 323 válasz érkezett.

1. táblázat • A válaszoló nyelvtanárok száma területi megoszlás szerint
Település Angol Német Összesen
1. fővárosi kerületek 41 43 84
2. megyei jogú városok 51 50 101
3. egyéb települések 65 73 138
Összesen 157 166 323

2. táblázat • A válaszok számának megyék szerinti megoszlása
  Angol Német Összesen
1 Budapest 39 41 80
2 Baranya 8 8 16
3 Bács-Kiskun 9 10 19
4 Békés 7 8 15
5 Borsod-Abaúj-Zemplén 8 7 15
6 Csongrád 4 4 8
7 Fejér 7 8 15
8 Győr-Sopron-Moson 9 9 18
9 Hajdú-Bihar 6 9 15
10 Heves 4 4 8
11 Jász-Nagykun-Szolnok 5 6 11
12 Komárom-Esztergom 2 1 3
13 Nógrád 13 14 27
14 Pest 5 5 10
15 Somogy 7 8 15
16 Szabolcs-Szatmár-Bereg 8 7 15
17 Tolna 3 3 6
18 Vas 4 4 8
19 Veszprém 6 7 11
20 Zala 3 3 6
Összesen 157 166 323

3. táblázat • A válaszadók megoszlása iskolatípus alapján
Iskolatípus Angol Német Összesen
1. 6 vagy 8 osztályos gimnázium 30 31 61
2. 4 osztályos gimnázium 47 49 96
3. szakközép- és szakiskola 37 40 77
4. szakközépiskola 33 32 65
5. szakiskola 10 14 24
Összesen 157 166 323

A végzettséget illetően az angolt tanító tanárok között két iskolában fordult elő két fő, akinek nincs diplomája, 14 iskolában pedig 1-1 személy oktat diploma nélkül. A középiskolákból 153 válasz közül 33 esetben állították, hogy nincs egyetemi tanár szakos diplomás tanár. Németből hét iskolában fordul elő, hogy két tanár diploma nélkül tanítja a németet, tíz iskolában pedig 1-1 tanár működik diploma nélkül. 166 válaszból 36 iskolában állítják, hogy nincs egyetemi tanári diplomával rendelkező némettanár.

4. táblázat • Az idegen nyelveket tanítók száma végzettség szerint
Nyelv Diploma nélkül Főiskolai végzettséggel Egyetemi végzettséggel
tanár szakos nem tanár szakos tanár szakos nem tanár szakos
Angol 16 113 10 120 10
Német 17 112 5 130 4
Összesen 33 225 15 250 14

Sokan tekintik az iskolai nyelvoktatás egyik fokmérőjének, hogy van-e anyanyelvi tanár az iskolában. A megkérdezett iskolák többségében egyáltalán nincs anyanyelvű tanár. Összesen 19 német és 22 angol anyanyelvű tanárt említenek a válaszadók.

5. táblázat • Anyanyelvi tanárok száma a középiskolákban
Anyanyelvű tanárok száma Angol Német Összesen
0 131 144 275
1 21 14 35
2 0 2 2
3 1 2 3
4 0 1 1
Összesen 153 163 316
Nem válaszolt 4 3 7
Összesen 157 166 323

II. A tantárgy tartalmi kérdései, megítélése – fő problémái

A tantárgy tartalmi kérdései és megítélésénél a következő szempontokat vizsgálta meg a kérdőív:

  • Mennyire tartják fontosnak a szülők, illetve a tanulók a tantárgyat?
  • Mik a tantárgy legsúlyosabb problémái?
  • A kerettantervben mely témaköröknél változtatna és hogyan?

Az ezekre a kérdésekre adott válaszokat az alábbiakban értékeljük ki.

II.1. A tantárgy megítélése a tanárok véleménye alapján

A tantárgy megítélése szempontjából lényeges, hogy mit gondolnak a tanárok arról, mennyire tartják fontosnak az idegen nyelvek tanulását a szülők, illetve a tanulók. A többi tárgyhoz viszonyítva az idegen nyelvek jó pozíciót szereztek meg. Ezt a véleményt ötfokú skálán kellett bejelölni, ahol az ötös a legmagasabb fokozatot jelenti.

  1. ábra: A tanárok szerint a szülők véleménye az idegen nyelvek fontosságáról néhány más tárgyhoz viszonyítva

Az eredmények azt mutatják, hogy szerintük a szülők az idegen nyelveket és az informatikát tartják a legfontosabb tárgynak, csak ezután következik a matematika, majd a magyar és a történelem. Az idegen nyelevek esetében a tanárok nyilvánvalóan saját nyelvükre gondoltak elsősorban. Az is nyilvánvaló, hogy a két legtöbbet tanult nyelv közül az angol vezet.

  2. ábra: A tanulók véleménye a tanárok szerint az idegen nyelvek fontosságáról néhány más tárgyhoz viszonyítva

A diákok megítélése a tanárok szerint kevésbé tér el az egyes tárgyak között, bár itt is az angol áll az első helyen, de ehhez igen közel állnak a többi érettségi tárgyak, így a magyar, a történelem, a matematika és a német.

II. 2. Mi okoz a nyelvoktatásban problémát?

A tanárokat arra kértük meg, fogalmazzák meg röviden a három legsúlyosabb problémát. Mivel a felsorolás nem feltétlenül tükröz rangsort, ha egy válasz különböző helyezésben jelent meg, azt összeadtam. De csak azokat a válaszokat gyűjtöttem össze, amelyeket legalább öten említettek. A válaszokat gyakoriságuknak megfelelően raktam sorrendbe.

6. táblázat • A nyelvoktatás problémáinak rangsora a tanárok véleménye alapján
Válasz Angol Német Összesen
1. kevés idő 62 58 120
2. tanulók érdektelensége 42 43 85
3. magas létszám 34 14 48
4. anyanyelvi hiányosságok 23 23 46
5. rossz alapok az általános iskolából 27 14 41
6. vegyes képességű csoportok 13 18 31
7. nehezen tanuló gyerekek 9 14 23
8. tankönyv/tananyag hiányosságai 9 13 21
9. a diákoknak az órán kívül nincs kapcsolata a nyelvvel 14 5 19
10. nyelvtan alkalmazása 0 18 18
11. kevés taneszköz 10 5 15
12. messze van a célország/drága 0 13 13
13. rendszertelen felkészülés 5 6 11
14. beszédkészség 5 5 10
15. a nyelv háttérbe szorul az angol miatt 0 8 8
16. drága tankönyvek 0 5 5

Feltűnő, hogy a középiskolai nyelvtanárok hasonló problémákkal küzdenek, mint az általános iskolai tanárok1. A leggyakrabban említett három probléma mindkét felmérésben ugyanaz. Új elem viszont, hogy a középiskolai tanárok egy jó része elégedetlen azokkal a nyelvi alapokkal, amelyeket a tanulók az általános iskolából hoznak magukkal. Ennek okát érdemes lenne tüzetesebben is megvizsgálni.

II. 3. A kerettantervi témák

A tanárokat megkértük, nevezzenek meg két olyan témakört, amelyet a tantárgy tanításában bővíteni vagy szűkíteni kellene, esetleg el kellene hagyni, vagy mint új témát bevezetni. A válaszok igen széles témakörlistát eredményeztek. Összesen kb. 50-féle témakört neveztek meg a válaszadók, de ezek közül igen sok volt olyan, ami csak egyszer fordult elő. Az „elhagyná” rubrikába olyan kevés választ írtak, hogy azt az összegzéskor kihagytam. A többi esetben csak azokat a témaköröket hagytam meg, ahol összesen több mint 4 válasz érkezett. A két nyelv alapjában hasonlóan vélekedik a tantervi témakörökről. Mindkét nyelvből bővítenék a civilizációval, országismerettel foglalkozó témák körét, ezt követi a környezetvédelem. Érdekes, hogy a témák között megemlítenek készségfejlesztést is, mint amivel többet szeretnének foglalkozni (pl. szövegértés). A szűkítendő témakörökön belül is mindkét nyelvből egyformán a nyelvtant csökkentenék. Új témaként az országismereten belül az ünnepek, szokások jelentek meg a leggyakrabban, de az Európai Unió és a számítógép is fontos új téma a tanárok számára.

7. táblázat • A szűkítendő vagy bővítendő témakörök az angol- és némettanárok véleménye szerint
Témák Bővítené Szűkítené Új téma
angol német angol német angol német
Ünnepek, szokások, országismeret         11 17
Irodalom 10 6        
Civilizáció, országismeret, földrajz, kultúra 42 68        
Beszédhelyzetek 12 5        
Nyelvtan     9 8    
Irodalom         7 4
EU, EU-országok 6 10     10 26
Technika, tudomány           5
Környezetvédelem 13 13        
Magánéleti témák, család       5    
Magyarországi honismeret 9 3        
Internet, számítógép 4 5     8 5
Politika           4
Szövegértés, olvasás 12 3        
Hanganyag, kazetta 4          
Szituációs gyakorlatok 1 4        

III. Kereszttantervi tanulságok

A tanárok a következő választ adták arról, hogy véleményük szerint tantárgyuk mennyire ad lehetőséget a NAT elején kereszttantervként megfogalmazott követelmények érvényesítésére és arra, hogy tanóráin mennyire tudnak élni az első oszlopban jelzett lehetőséggel. A lehetőséget százalékban kellett kifejezniük a válaszadóknak. Az erre a kérdésre adott válaszok azonban olyan nagyfokú szórást mutattak, hogy értelmezhetetlenné váltak. Annál jobban kimutatható, hogy a tanárok mit gondolnak arról, ők maguk mennyire használják ki a kereszttantervi lehetőségeket. Az összes válaszoló 323 fő volt, de nem minden kérdésre válaszoltak, így az összesítésből kiderül, hogy hányan nem válaszoltak a kérdésekre. Ezt a 8. táblázat mutatja.

8. táblázat • A kereszttantervi lehetőségek kihasználása a tanórákon a nyelvtanárok véleménye szerint
Követelmény Mennyire él a lehetőséggel a tanórákon?
egyáltalán nem (1) alig
(2)
közepesen
(3)
nagyon (4) kiemelkedően
(5)
összesen
A feltett kérdés: „Mennyire él tanóráin a kereszttantervi lehetőségekkel?”
Hon- és népismeret 8 66 139 71 17 301
Kapcsolódás Európához 11 46 136 81 30 304
Környezeti nevelés 16 61 141 75 11 304
Kommunikációs kultúra 0 13 54 148 88 303
Testi, lelki egészség 12 69 134 75 10 300
Tanulás 7 37 93 132 29 298
Pályaorientáció 25 89 106 64 13 297

Nyelvek szerinti bontásban a következő eredmény alakult ki (lásd 9. táblázat):

9. táblázat • A kereszttantervi lehetőségek kihasználása a tanórákon az angoltanárok véleménye szerint
Követelmény Mennyire él ezzel a lehetőséggel a tanórákon?
egyáltalán nem alig közepesen nagyon kiemelkedően
Hon- és népismeret 4 29 69 41 6
Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz 3 19 68 44 16
Környezeti nevelés 7 31 71 36 5
Kommunikációs kultúra 0 5 27 70 49
Testi, lelki egészség 6 35 67 36 6
Tanulás 4 19 51 60 14
Pályaorientáció 19 46 50 25 6

Ugyanezt a kérdést a német szakosok a következőképpen válaszolták meg:

10. táblázat • A kereszttantervi lehetőségek kihasználása a tanórákon a némettanárok véleménye szerint
Követelmény Mennyire él ezzel a lehetőséggel a tanórákon?
egyáltalán nem alig közepesen nagyon kiemelkedően
Hon- és népismeret 4 37 71 30 11
Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz 8 27 68 38 14
Környezeti nevelés 9 31 70 39 6
Kommunikációs kultúra 0 8 27 79 39
Testi, lelki egészség 6 34 68 39 4
Tanulás 3 18 42 73 15
Pályaorientáció 6 43 57 39 7

A táblázatból az derül ki, hogy a nyelvtanításban még nem kellően, illetve nem eléggé tudatosan használják ki a tanárok a kereszttantervi lehetőségeket. Az általános követelmények közül a legjobb helyezést a „Kommunikációs kultúra” és a „Tanulás” címszavak kapták. Tehát a tanárok úgy érzik, hogy főleg ezen a két területen tudnak a tanulói kompetenciák fejlesztéséhez hozzájárulni. A meglepő inkább az, hogy van, aki azt gondolja, hogy a nyelvtanulás során nem járul hozzá például a „Hon- és népismerethez”. Ez egyben arra is utal, hogy még nem eléggé terjedt el az interkulturális szemlélet a hazai nyelvoktatásban.

IV. Tankönyvvel, taneszközzel kapcsolatos problémák, tanulságok

A kérdőívben több kérdést is feltettünk a tankönyvekkel kapcsolatban. Az első kérdés arra vonatkozott, hogy milyennek tartja a tankönyvválasztékot. Erről összefoglalóan a következő képet kaptuk:

Vélemény Válaszok száma
Hiányos 20
Megfelelő 86
Bőséges 183
Áttekinthetetlen 23
Nincs elég információm 2
Összesen 314

A válaszokból látható, hogy a nyelvtanárok többsége bőségesnek, illetve megfelelőnek tartja a tankönyvek választékát.
A tankönyvválasztással kapcsolatban a következő szempontok alapján el kellett dönteniük a válaszadóknak, hogy melyik szempontot tartják nagyon fontosnak, fontosnak, átlagosan fontosnak, alig fontosnak és nem fontosnak.

11. táblázat • A tankönyvválasztás szempontjai
Szempontok
1 Ára
2 Didaktikai kimunkáltsága
3 Érdekessége, motiváló ereje
4 Idő és tananyag megfelelő aránya
5 Igényes kivitele
6 Képekkel jól illusztrált volta
7 Korszerű ismeretek közvetítése
8 Nyelvhasználat, nyelvezet minősége
9 Szakmai megbízhatósága
10 Tanítás során való beváltsága
11 Tankönyvcsaládhoz tartozása
12 Tantervi követelményekhez való igazodása
13 Tanulhatósága (gyermekeknek jól érthető)
14 Tartóssága

A kiértékelésnél azt gyűjtöttem ki, hogy mely elemeket tartják a válaszadók nagyon fontosnak. Ezt mutatja a következő ábra. A szempontokat a sorszámok jelölik. Kiugróan magas értéket mutat a 8. szempont: a nyelvhasználat minősége, ami logikus, hiszen nyelvkönyvekről van szó. Ezt követi a szakmai megbízhatóság (9. pont) és a tanulhatóság (13. pont). Fontosnak tartják még azt, hogy motiváló, érdekes legyen a tankönyv (3. pont), illetve korszerű ismereteket közvetítsen (7. pont). Elég sokan tartották nagyon fontosnak azt is, hogy a tankönyv már bevált a tanítás során (10. pont). A többi szempontot kevesen sorolták be a nagyon fontos kategóriába.

  3. ábra: A tankönyvválasztásnál a nyelvtanárok által „nagyon fontosnak” ítélt szempontok az említések száma szerint

A tankönyvválasztás szempontjainak kiértékelése után arra kértük meg a tanárokat, jelöljék meg azt a két szempontot, amelyet a tankönyvkiadók a legkevésbé vesznek figyelembe.

12. táblázat • A tankönyvkiadók által legkevésbé figyelembe vett két szempont a nyelvtanárok megítélése szerint
Szempontok Angol Német Összes
A feltett kérdés: Melyik két szempontot veszik a kiadók a legkevésbé figyelembe?
1 Ára 76 35 111
2 Didaktikai kimunkáltsága 11 12 23
3 Érdekessége, motiváló ereje 12 21 33
4 Idő és tananyag megfelelő aránya 44 44 88
5 Igényes kivitele 6 6 12
6 Képekkel jól illusztrált volta 0 7 7
7 Korszerű ismeretek közvetítése 10 17 27
8 Nyelvhasználat, nyelvezet minősége 5 6 11
9 Szakmai megbízhatósága 7 12 19
10 Tanítás során való beváltsága 11 17 28
11 Tankönyvcsaládhoz tartozása 2 3 5
12 Tantervi követelményekhez való igazodása 32 23 55
13 Tanulhatósága (gyermekeknek jól érthető) 18 24 42
14 Tartóssága 47 66 113

Az eredményekből látható, hogy a tanárok véleménye szerint a kiadók a könyv tartósságát (14. pont), az árat (1. pont) és az idő és a tananyag megfelelő arányát veszik a legkevésbé figyelembe. Azokat a szempontokat azonban, amelyeket a tanárok a tankönyvválasztásnál kiemelkedően fontosnak tartottak, azokkal aránylag elégedettek voltak.
Ezután természetesen azt kellett megvizsgálni, hogy mely tankönyveket választották ki a tanárok nyelvoktatásukhoz. A felmérésben arra kértük a tanárokat, nevezzék meg szerzővel és címmel azt az egy tankönyvet, amelyet az adott évfolyamon alaptankönyvként használnak. A válaszadók többnyire csak címet írtak le, azok közül is sokat pontatlanul. A végeredmény az lett, hogy a négy évfolyamra angolból 41, míg németből 45 címet neveztek meg a tanárok alaptankönyvként. Ez vagy azt jelenti, hogy nem tudják, mit jelent az alaptankönyv fogalma, vagy azt, hogy figyelmetlenül olvasták el a kérdőívet. Sajnos az sem derül ki a kérdőívből, hogy tankönyvcsalád esetén az egyes évfolyamokon melyik kötetet használják. Mindazonáltal a tankönyvhasználat szintjét és módszertani felfogását tekintve igen széles spektrumot ölel fel.

  4. ábra: A leggyakrabban használt négy angoltankönyv évfolyamonkénti megoszlása

  5. ábra: A leggyakrabban használt négy némettankönyv évfolyamonkénti megoszlása

Érdemes lenne külön megvizsgálni, hogy a leggyakrabban választott tankönyvek egyben a legmegfelelőbbek-e az adott korosztálynak és nyelvi szintnek. E vizsgálat keretén belül erre nem volt lehetőség.

V. Továbbképzések

A tanárok munkájához elengedhetetlen a rendszeres továbbképzés. Nemcsak azért, mert ezt előírják, hanem a gyorsan változó oktatási feltételek mellett ez a munka feltétele lett. Ezért megkérdeztük, hogy saját megítélésük szerint mely területen lenne meginkább szükségük továbbképzésre. A válaszok mutatják a rangsort is: leginkább tanításmódszertani (szakmódszertani / szakdidaktikai) továbbképzésre tartanak igényt. Ezt követi az Internet-használat ill. a számítógép-használat. A legkevesebben a tantervvel általában szeretnének foglalkozni. A két nyelv között csak kevés különbség észlelhető, de feltűnő, hogy az első helyen megnevezett tanításmódszertan a németesek rangsorában jóval előbbre áll.

13. táblázat • A legszükségesebb továbbképzési területek, témák sorrendje az angol- és némettanárok véleménye szerint
Továbbképzési témák Angol Német Összesen
A feltett kérdés: Mely területen lenne szüksége továbbképzésre?
Tanításmódszertan 52 73 125
Internet-használat 55 59 114
Számítógép-használat 55 56 111
Mérés-értékelés 46 52 98
Helyitanterv-készítés 33 38 71
Pszichológia 41 27 68
Szaktudomány 31 16 47
Tanterv 22 19 41

14. táblázat • Az angol- és némettanárok által a legalkalmasabbnak vélt továbbképzési formák sorrendje
Továbbképzési forma Angol Német Összesen
A feltett kérdés: Melyik továbbképzési formát tartja a legalkalmasabbnak szakmai fejlődéséhez?
Tréning 77 78 155
Bemutatóóra látogatása 48 67 115
Akkreditált tanfolyam 54 52 106
Posztgraduális képzés 38 26 64
Konferencia 37 25 62
Tanfolyam 22 27 49
Tanácsadás 18 30 48

A válaszok azt mutatják, hogy a tanárok olyan továbbképzéseket igényelnek, ahol maguk is kipróbálhatják (tréning), vagy legalább átélhetik (óralátogatás) a különböző szakmódszertani lehetőségeket.

VI. Didaktika, módszertan

A tanárok módszertani felkészültségét jól mutathatja, ha sikerül képet alkotni arról, milyen tanulásszervezési formákat milyen gyakran használnak a nyelvórán. Erre a következő eredményt kaptuk:

15. táblázat • A nyelvtanárok által leggyakrabban alkalmazott tanulásszervezési formák sorrendje (összes válaszadó: 323)
Tanulásszervezési formák Soha (1) Ritkán (2) Néha (3) Elég gyakran (4) Gyakran (5) Összesen
A feltett kérdés: Milyen gyakran alkalmazza oktató- nevelő munkájában az alábbi tanulásszervezési formákat?
Csoportmunka 1 22 85 156 56 320
Differenciálás 3 44 129 114 23 313
Frontális osztálymunka 1 7 48 154 110 320
Önálló tanulói munka 0 10 46 159 106 321
Pármunka 0 9 35 143 132 319
Projektmódszer 54 111 104 38 8 315
Tanári magyarázat 0 2 10 143 165 320
Terepmunka 194 88 19 1 2 304

Az idegen nyelveknél elmondhatjuk, hogy összességében az „elég gyakran” kategóriában az első helyen az önálló tanulói munka áll, ezt szorosan követi a csoportmunka és a frontális tanítás. A pármunka és a tanári magyarázat ebben a kategóriában egyforma, a „gyakran” kategóriában azonban kevesebb a pármunka és sokkal kevesebb a csoportmunka. Ha a két nyelvet megvizsgáljuk, ott is észlelhetünk különbségeket.

16. táblázat • Az angoltanárok által leggyakrabban alkalmazott tanulásszervezési formák sorrendje (összes válaszadó: 157)
Tanulásszervezési formák Soha (1) Ritkán (2) Néha (3) Elég gyakran (4) Gyakran (5) Összesen
Csoportmunka 1 11 37 83 25 157
Differenciálás 1 30 63 51 10 155
Frontális osztálymunka 1 5 20 72 59 157
Önálló tanulói munka 0 5 27 72 53 157
Pármunka 0 6 13 70 66 155
Projektmódszer 20 55 58 17 5 155
Tanári magyarázat 0 1 4 69 83 157
Terepmunka 97 44 10 1 0 152

17. táblázat • A némettanárok által leggyakrabban alkalmazott tanulásszervezési formák sorrendje (összes válaszadó: 166)
Tanulásszervezési formák Soha (1) Ritkán (2) Néha (3) Elég gyakran (4) Gyakran (5) Összesen
Csoportmunka 0 11 48 73 31 163
Differenciálás 2 14 66 63 18 158
Frontális osztálymunka 0 2 28 82 51 163
Önálló tanulói munka 0 5 19 87 53 164
Pármunka 0 3 22 73 66 164
Projektmódszer 34 56 46 21 3 160
Tanári magyarázat 0 1 6 74 82 163
Terepmunka 97 44 9 0 2 152

A legtöbb válasz itt is az „elég gyakran” kategóriához tartozik. Míg az angoltanároknál itt első helyen a csoportmunka (83) áll, addig a németeseknél az önálló tanulói munka (87). A németeseknél ezt követi a frontális osztálymunka (82), míg az angolosok a frontális tanítást és az önálló tanulói munkát egyforma számban említették (72).

VII. A számítógép- és könyvtárhasználat tanulságai

A tanórán nemcsak a tankönyvek fontosak, hanem az egyéb taneszközök is. Ezek az eszközök nagyban járulhatnak hozzá a módszertani változatossághoz. A kérdés tehát az, hogy rendelkeznek-e az iskolák ilyen eszközökkel, s ha igen, milyen gyakran használják a tanárok ezeket a tanórán, illetve kell-e használniuk a diákoknak ezeket.

18. táblázat • A tanulói könyvtár- és a számítógép-használat gyakorisága az angoltanárok elvárásai alapján
  Soha Ritkán Néha Elég gyakran Gyakran Összesen
A feltett kérdés: Milyen gyakran igényli a tanulók könyvtár és a számítógép használatát angolból?
Könyvtárhasználat 7 49 62 28 10 156
Számítógép-használat 18 46 60 26 6 156

19. táblázat • A tanulói könyvtár- és a számítógép-használat gyakorisága a némettanárok elvárásai alapján
  Soha Ritkán Néha Elég gyakran Gyakran Összesen
A feltett kérdés: Milyen gyakran igényli a tanulók könyvtár- és számítógép használatát németből?
Könyvtárhasználat 5 53 64 35 7 164
Számítógép-használat 38 51 58 15 3 165

A két nyelv között elsősorban a számítógép használatában látszik különbség: a németesek között kevesebben vannak, akik a számítógép-használatot elég gyakran vagy kifejezetten gyakran várnák el tanulóiktól. Ezután természetes a kérdés, hogy a tanár milyen eszközöket használ és milyen gyakran.

20. táblázat • Az informatikai eszközök használata az angoltanárok oktatómunkájában
Eszközök Soha Ritkán Néha Elég gyakran Gyakran Összesen
Kereskedelmi forgalomban vásárolt digitális taneszköz (pl. oktató CD-ROM) 57 40 34 17 7 155
Házilagosan készített digitális taneszköz 93 33 17 10 2 155
Ingyenesen juttatott/ letölthető multimédia tananyag (pl. SULINET, ISZE) 42 41 49 17 5 154
Internet 30 41 51 21 11 154
Prezentációkészítő (pl. PowerPoint) 111 26 10 4 2 153
Szövegszerkesztő, táblázatkezelő 40 20 23 31 41 155

21. táblázat • Az informatikai eszközök használat a némettanárok oktatómunkájában
Eszközök Soha Ritkán Néha Elég gyakran Gyakran Összesen
Kereskedelmi forgalomban vásárolt digitális taneszköz (pl. oktató CD-ROM) 71 41 31 10 8 161
Házilagosan készített digitális taneszköz 103 21 16 17 5 162
Ingyenesen juttatott/ letölthető multimédia tananyag (pl. SULINET, ISZE) 52 39 45 19 4 159
Internet 37 35 42 31 13 158
Prezentációkészítő (pl. PowerPoint) 108 34 13 3 1 159
Szövegszerkesztő, táblázatkezelő 45 15 15 43 43 161

Az adatokból kiderül, hogy mindkét nyelvből elég nagy azon nyelvtanárok száma, akik soha semmilyen módon nem használják a számítógép adta lehetőségeket. Az „elég gyakran” és a „gyakran” kategóriába a legmagasabb értékkel a szövegszerkesztő került, nyilvánvalóan ezzel sokan készítenek feladatlapokat. A többi lehetőség azonban – ha egyáltalán használják – csak a „ritkán” vagy a „néha” kategóüriánál mutat nagyobb értéket.
Az általános iskolai felméréshez hasonlóan ismételten előfordult egy kérdés a nyelvoktatás alapvető taneszközeivel kapcsolatban.

22. táblázat • A nyelvórán rendelkezésre álló eszközök és azok használatának gyakorisága
Eszköz Van Nincs Sokszor Néha Soha
Magnetofon 300 4 289 18 4
Videó 285 15 27 245 39
Írásvetítő 259 38 28 143 136

A válaszok némi meglepetésre adnak okot, hiszen, ha a fő gond ma az, hogy miképp lehet a számítógépet bevonni az oktatásba, akkor már a fenti eszközöknek mint alapfelszerelés kellene működniük a nyelvoktatásban. Igen meglepő, hogy négy középiskolában egyáltalán nincs magnetofon, és 38 középiskolában írásvetatő. Az is meglepő, hogy milyen nagy azon válaszok száma, ahol a tanárok azt állítják, hogy sose használnak írásvetítőt.

VIII. Értékelés

A nyelvoktatás folyamatára erősen visszahat, hogy milyen szerepet játszik a vizsgára való felkészítés. Az állami nyelvvizsgára nem kérdeztünk rá, hiszen ez rövidesen nem fogja többé kiváltani az iskolai vizsgát, az érettségit. A kérdés kissé nem szerencsés időben került elő, hiszen pillanatnyilag csak most kezdődik az emelt szintű érettségire felkészítés, eddig ugyanis ilyen nem volt. A válaszok során természetesen egy intézmény több vizsgatípust is megnevezhetett, így a végösszeg nem egyezik a válaszadók számával.

23. táblázat • Nyelvvizsgatípusok, melyekre a középiskola felkészíti a tanulókat
Vizsga Angol Német
igen nem igen nem
Alapműveltségi vizsga 53 9 57 97
Középszintű érettségi 127 9 134 20
Emelt szintű érettségi 81 25 73 81
Összesen 261 43 264 198

Ezt a kérdést a németesek közül sokkal többen válaszolták meg. Ez főleg a „nem” válaszok nagyobb számából látszik. A legtöbb középiskolában a klözépszintű (ill. a most érvényes) érettségire készítenek fel. Míg az alapműveltségi vizsgára és a középszintű érettségire németből készítenek fel többen, addig az emelt szintre angolból van több válasz.

24. táblázat • Az értékelés alapját képező tanulói produktumok angol nyelvből
Eszközök Soha Ritkán Néha Elég gyakran Gyakran Összesen
Dolgozat, röpdolgozat 0 0 8 64 85 157
Teszt 1 3 18 70 65 157
Szóbeli felelet 0 3 13 78 63 157
Házi dolgozat, önálló feladat 2 16 71 50 17 156
Egyéb 5 2 8 13 6 34
Számítógépes (online) feladatok 109 35 4 3 3 154
Projektmunka produktuma 42 57 42 10 2 153
Gyakorlati produktum (pl. művészeti vagy technikai alkotás) 65 45 17 9 1 137

25. táblázat • Az értékelés alapját képező tanulói produktumok német nyelvből
Eszközök Soha Ritkán Néha Elég gyakran Gyakran Összesen
Szóbeli felelet 1 1 5 68 89 164
Dolgozat, röpdolgozat 0 1 10 72 81 164
Teszt 0 13 34 64 52 163
Házi dolgozat, önálló feladat 2 29 59 62 12 164
Egyéb 11 1 5 7 4 28
Projektmunka produktuma 52 54 36 9 2 153
Gyakorlati produktum (pl. művészeti vagy technikai alkotás) 76 41 16 12 1 146
Számítógépes (online) feladatok 114 32 9 3 0 158

A két nyelvből hasonló sorrend mutatkozik, kivéve az első helyet. Eszerint angolból a dolgozat ill. röpdolgozat és a teszt megelőzi a szóbeli feleletet, míg németből ez a leggyakoribb értékelt tanulói produktum.

IX. Tanulói képességek megítélése – alkalmazható tudás

Fontos tudni azt is, hogy milyen képességekkel rendelkeznek azok a tanulók, akik tanulmányaikat egy középiskolában megkezdik, illetve milyen képességekkel kellene nekik rendelkezni. A felsorolt képességeket a tanároknak 5 fokozatban kellett osztályozni aszerint, hogy mennyire rendelkeznek vele, illetve mennyire kellene, hogy rendelkezzenek vele. Az egyes osztályzat azt mutatja, hogy nem rendelkeznek az adott ismerettel ill. képességgel, míg az ötös azt, hogy megfelelő szinten hozzák magukkal.

26. táblázat • A tanulók felkészültségére jellemző ismeretek, képességek az iskolába lépéskor ötfokú skálán (Összes válaszoló: 323)
Az iskolába jövő tanulók rendelkeznek vele Ismeretek, képességek
1 2 3 4 5 összesen
A feltett kérdés: Azok a gyerekek, akik önöknél kezdik a tanulmányaikat, mennyire rendelkeznek az alábbi ismeretekkel és képességekkel?
10 83 168 43 12 316 Magabiztos írni-olvasni tudás anyanyelven
28 130 136 17 3 314 Szilárd alapismeretek, szaktárgyi tudás
20 97 99 17 5 238 Gyakorlati számítások önálló végzése
11 87 156 57 4 315 Talpraesettség, gyors döntési képesség
17 52 154 80 16 319 Együttműködési képesség és hajlandóság
27 123 129 29 6 314 Problémamegoldó képesség
12 50 109 115 14 300 Számítógép használatának ismerete
68 144 82 14 6 314 Önművelés, a saját teljesítmény fejlesztése
9 81 153 58 13 314 Szóbeli, írásbeli, rajzos utasítás megértése
22 95 171 24 2 314 Önismeret
45 118 129 19 3 314 Társadalomban való tájékozódás képessége

27. táblázat • A tanulók felkészültségére jellemző ismeretek, képességek az iskolába lépéskor a tanárok által felállított fontossági sorrendben (összes válaszoló: 323)
Ismeretek, képességek Fontos lenne, hogy az iskolába jövő tanulók rendelkezzenek vele
1 2 3 4 5 összesen
A feltett kérdés: Ön szerint mennyire volna fontos, hogy rendelkezzenek ezekkel az ismeretekkel és képességekkel?
Magabiztos írni-olvasni tudás anyanyelven 0 0 5 38 274 317
Szilárd alapismeretek, szaktárgyi tudás 3 4 42 157 108 314
Gyakorlati számítások önálló végzése 10 12 78 98 37 235
Talpraesettség, gyors döntési képesség 0 8 52 185 65 310
Együttműködési képesség és hajlandóság 0 0 14 115 185 314
Problémamegoldó képesség 0 1 29 155 127 312
Számítógép használatának ismerete 2 15 84 151 54 306
Önművelés, a saját teljesítmény fejlesztése 0 1 36 156 122 315
Szóbeli, írásbeli, rajzos utasítás megértése 0 2 16 143 154 315
Önismeret 0 2 45 159 109 315
Társadalomban való tájékozódás képessége 0 2 81 164 67 314

A nyelvtanárok szerint alapvetően fontos lenne, hogy a tanulók magabiztos írni-olvasni tudással rendelkezzenek anyanyelven. Emellett nagyon fontos lenne, ha jó együttműködési képességekkel rendelkeznének a tanulók. Ebben a fontossági rangsorban a harmadik helyen áll az utasítások megértése. A 28. táblázat viszont azt mutatja, hogy a tanulók ezekkel a képességekkel nem nagyon rendelkeznek. A tanárok többsége legalábbis ezen a téren közepes osztályzatot adott ezekre a képességekre.

28. táblázat • A tanulók felkészültségére jellemző ismeretek, képességek az iskola befejezésekor ötfokú skálán (összes válaszoló: 323)
Az iskolát befejező tanulók felkészültségére jellemző Ismeretek, képességek
1 2 3 4 5 összesen
A feltett kérdés: Mennyire rendelkeznek az alábbi ismeretekkel, képességekkel azok a diákok, akik az iskolát önöknél fejezik be? (Értékelje osztályzattal 1-től 5-ig.)
0 2 93 174 38 307 Magabiztos írni-olvasni tudás anyanyelven
0 10 154 130 15 309 Szilárd alapismeretek, szaktárgyi tudás
2 17 129 77 13 238 Gyakorlati számítások önálló végzése
1 11 133 138 24 307 Talpraesettség, gyors döntési képesség
1 9 109 154 35 308 Együttműködési képesség és hajlandóság
0 13 148 123 23 307 Problémamegoldó képesség
0 10 50 156 81 297 Számítógép használatának ismerete
1 39 161 83 22 306 Önművelés, a saját teljesítmény fejlesztése
0 4 94 150 58 306 Szóbeli, írásbeli, rajzos utasítás megértése
0 15 114 161 18 308 Önismeret
1 21 130 138 19 309 Társadalomban való tájékozódás képessége

A középiskolát elhagyó diákok anyanyelvi írni-olvasni tudását már jobbnak ítélik meg a nyelvtanárok, javul az utasítások megértése és az együttműködési képesség és hajlandóság megítélése is.

29. táblázat • A tanulók felkészültségére jellemző ismeretek, képességek az iskola befejezésekor a tanárok által felállított fontossági sorrendben (Összes válaszoló: 323)
Ismeretek, képességek Fontos, hogy az iskolát befejező tanulók rendelkezzenek vele
1 2 3 4 5 összesen
A feltett kérdés: Ön mennyire tartja fontosnak, hogy rendelkezzenek az alábbi ismeretekkel, képességekkel azok a diákok, akik az iskolát önöknél fejezik be?
Magabiztos írni-olvasni tudás anyanyelven 0 0 2 26 280 308
Szilárd alapismeretek, szaktárgyi tudás 0 0 7 110 191 308
Gyakorlati számítások önálló végzése 2 1 23 130 90 246
Talpraesettség, gyors döntési képesség 0 0 4 145 158 307
Együttműködési képesség és hajlandóság 0 0 5 104 199 308
Problémamegoldó képesség 0 0 6 104 197 307
Számítógép használatának ismerete 0 2 7 120 168 297
Önművelés, a saját teljesítmény fejlesztése 0 0 8 109 191 308
Szóbeli, írásbeli, rajzos utasítás megértése 0 0 13 110 181 304
Önismeret 0 0 6 124 179 309
Társadalomban való tájékozódás képessége 0 1 6 130 171 308

A középiskola befejezésekor a tanárok szerint az anyanyelvi írni-olvasni tudást tartják a legfontosabbnak (280), ezt követi az együttműködési képesség és hajlandóság (199) és a problémamegoldó képesség (197), majd azonos értékkel a szilárd alapismertek, szaktárgyi tudás és az önművelés, a saját teljesítmény fejlesztésének képessége (191).
A táblázatok összevetéséből az derül ki, hogy az elvárások és az eredmények nem egészen fedik egymást.

X. Speciális kérdések tanulságai: a tantárgyak specifikus problémái

A középiskolában – legalábbis a kerettanterv elvárásai szerint – folytatódik az első idegen nyelv oktatása, és megkezdődik a második idegen nyelv tanítása is. Ez igen komplex problémákat vet fel. Az első fontos kérdés annak vizsgálata, hogy mennyire építenek a középiskolai nyelvtanárok arra, amit a tanulók az általános iskolában tanultak.

30. táblázat • Az általános iskolában szerzett ismeretek megítélése
  Angol Német Összesen
Kiválóan lehet rá építeni. 9 10 19
Csak (vagy) azoknál a tanulóknál lehet a meglévő tudásra építeni, akik különórákra is jártak. 26 32 58
Az általános iskolából hozott nyelvtudásra nem lehet építeni. 32 54 86
Függetlenül attól, hogy mit tanultak az általános iskolában, előlről kezdünk mindent. 56 58 114
Nem válaszolt 34 12 46
Összesen 157 166 323

Arra is rákérdeztünk, hogy a tanárok mit gondolnak, a Közös Európai Referenciakeretben leírt szintek szerint hova jutnak el tanulóik az egyes évfolyamok végére. A táblázatokban a válaszadók számát adtam meg.

Milyen szintet érnek el a tanulók az egyes évfolyamok végére?

31. táblázat • A tanulók által elért szint angolból a tanárok megítélése szerint a 9–12. évfolyam elvégzésekor
Szint/Évfolyam 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam
A1 62 9 2 1
A2 25 56 13 4
B1 3 24 50 20
B2 0 5 25 44
C1 0 1 2 21
C2 1 0 0 2

32. táblázat • A tanulók által elért szint németből a tanárok megítélése szerint a 9–12. évfolyam elvégzésekor
Szint/Évfolyam 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam
A1 90 29 2 0
A2 27 74 38 12
B1 4 22 62 41
B2 0 2 20 54
C1 0 0 2 16
C2 1 1 1 3

A besorolás reálisnak tűnik. Ezen önértékelés alapján nem kell kétségbeesni az új érettségi bevezetésén, hiszen a tanárok megítélése szerint tanulóik többnyire elérik a kívánt szintet, hiszen a középszintű érettségihez az A2-B1, az emelt szinthez a B2 szint elérése a követelmény. Valószínűleg kéttannyelvű iskola lehet az, ahol a C1 vagy a C2 szint előfordul.

A felmérésben nemcsak a tanulásszervezési formákat vizsgáltuk, hanem azt is, hogy milyen nyelvi tevékenységet milyen gyakran végeztetnek a tanárok tanulóikkal. A következő diagramokban a válaszok százalékát értékeltem.

A feltett kérdés: Milyen tevékenységet végeznek és milyen gyakran a tanulók az egyes évfolyamokon? Kérjük, jelölje a táblázatban megfelelő számmal!

5 = minden órán/rendszeresen, 4 = hetente, 3 = havonta, 2 = ritkán, 1 = soha

  6. ábra: Az olvasott szöveg értése mint tanulói tevékenység előfordulása a tanórán

  7. ábra: A hallott szöveg értése mint tanulói tevékenység előfordulása a tanórán

  8. ábra: Az írott szöveg alkotása mint tanulói tevékenység előfordulása a tanórán

  9. ábra: A párbeszéd mint tanulói tevékenység előfordulása a tanórán

  10. ábra: Az önálló témakifejtés mint tanulói tevékenység előfordulása a tanórán

A nyelvi tevékenységek közül elsősorban azokat gyűjtöttem ki, amik az új érettségi bevezetése kapcsán különösen fontosak. Úgy tűnik, hogy ezeket a nyelvi tevékenységeket a tanárok heti rendszerességgel végeztetik a tanulókkal. Egyedül az önálló témakifejtés az, amit elég későn kezdenek el fejleszteni.
A továbbképzéssel kapcsolatban arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen továbbképzést tartana szükségesnek saját munkájához.

33. táblázat • A tanárok által igényelt továbbképzési formák az említések sorrendjében (Összes válaszoló: 323)
Tartalom Szükséges
A feltett kérdés: Milyen tartalmú továbbképzéseket tartana szükségesnek? Kérjük, jelölje X-szel a megfelelőt, ill. a megfelelőket!
A tanár saját célnyelvi kompetenciájának karbantartása, fejlesztése 285
Nyelvtudományi ismeretek felfrissítése, új ismeretek szerzése 104
Célnyelvi irodalmi ismeretek felfrissítése, új ismeretek szerzése 92
Célnyelvi kultúra, országismereti kurzus 275
Nyelvpedagógiai, ill. szakmódszertani ismeretek célnyelven 212
Közös program más nyelveket tanító kollégákkal 93
Közös program anyanyelvet tanító kollégákkal 103

A legfontosabb továbbképzési témának a tanárok a saját célnyelvi kompetenciájuk fejlesztését tartják, ezt szorosan követi a célnyelvi kultúra, illetve országismeret témaköre. Ezután a nyelvpedagógiai ismeretek fejlesztését igénylik leginkább. A szaktudományok (nyelvészet, irodalom) iránt nem túl nagy az érdeklődés. Hasonló a helyzet akkor is, ha más nyelvszakosokkal közös programról lenne szó. Ha valaki mégis szeretne ilyet, akkor inkább magyar szakosokkal közösen képzeli el, mint egy másik nyelvvel.
Ha a két nyelv eredményeit összevetjük, akkor némi hangsúlyeltolódás érzékelhető:

34. táblázat • A némettanárok által igényelt továbbképzési formák az említések sorrendjében
Tartalom Szükséges
Célnyelvi kultúra, országismereti kurzus 143
A tanár saját célnyelvi kompetenciájának karbantartása, fejlesztése 138
Nyelvpedagógiai ill. szakmódszertani ismeretek célnyelven 114
Közös program anyanyelvet tanító kollégákkal 51
Közös program más nyelveket tanító kollégákkal 49
Nyelvtudományi ismeretek felfrissítése, új ismeretek szerzése 48
Célnyelvi irodalmi ismeretek felfrissítése, új ismeretek szerzése 40

35. táblázat • Az angoltanárok által igényelt továbbképzési formák az említések sorrendjében
Tartalom Szükséges
A tanár saját célnyelvi kompetenciájának karbantartása, fejlesztése 147
Célnyelvi kultúra, országismereti kurzus 132
Nyelvpedagógiai, ill. szakmódszertani ismeretek célnyelven 98
Nyelvtudományi ismeretek felfrissítése, új ismeretek szerzése 56
Célnyelvi irodalmi ismeretek felfrissítése, új ismeretek szerzése 52
Közös program anyanyelvet tanító kollégákkal 52
Közös program más nyelveket tanító kollégákkal 44

Míg angolból az első helyen a célnyelvi kompetencia áll, addig a németesek számára fontosabb a célnyelvi kultúra ismereteit bővíteni. A szaktudományi ismeretek terén németből kisebb az érdeklődés továbbképzésre, míg az angolosok a más nyelvet tanítókkal való közös programokat sorolják leghátulra.

A tanárképzésre csak általános jellegű kérdést sikerült feltenni. Azt kívántuk megtudni, mi a véleménye egy gyakorló tanárnak a tanárképzés színvonaláról.

36. táblázat • A tanárképzés színvonala a nyelvtanárok megítélése szerint
Tanárképzési formák Igen Nem Összesen
Szaktudományi képzés 264 44 308
Szakmódszertani képzés 146 162 308
Tanítási gyakorlat 96 213 309

Míg a válaszadók döntő többsége elégedett a szaktudományi képzés színvonalával, addig a szakmódszertanból megoszlanak a vélemények: körülbelül fele-fele arányban elégedettek, illetve elégedetlenek ezzel a képzési területtel. A tanítási gyakorlattal pedig a többség elégedetlen. A két nyelv esetén külön-külön a következő eredményeket kapjuk:

37. táblázat • A tanárképzés színvonala a némettanárok megítélése szerint (összes válaszoló: 166)
Tanárképzési formák Igen Nem Összesen
Szaktudományi képzés 140 22 162
Szakmódszertani képzés 68 94 162
Tanítási gyakorlat 39 123 162

38. táblázat • A tanárképzés színvonala az angoltanárok megítélése szerint (összes válaszoló: 157)
Tanárképzési formák Igen Nem Összesen
Szaktudományi képzés 124 22 146
Szakmódszertani képzés 78 68 146
Tanítási gyakorlat 57 90 147

A szaktudományi képzéssel mindkét nyelv esetében jó vélemény mutatkozik. Ami a szakmódszertant illeti, ott a németesek elégedetlenebbek, mint az angolosok. A tanítási gyakorlatról mindkét nyelv esetén negatív a válasz, de németből az elégedetlenség számszerűleg is nagyobb.

XI. Összegzés

A felmérés eredményei azt mutatják, hogy a középiskolai nyelvoktatás problémái ellenére az egyik legfontosabbnak tartott tantárgy. A tanárok tisztában vannak a problémákkal, vannak ötleteik, hogy hol és hogyan kell változtatni. A kérdőívből nem derült ki, hogy tesznek-e ilyen lépéseket, hiszen ilyen kérdés nem volt. Megállapítható az is, hogy a vizsgált két nyelv esetében csak kis különbségek adódtak, alapvetően hasonló tendenciákat mutattak a válaszok. A kérdőív végén azonban megkértük őket, jelöljék meg a két legfontosabbat a megadott szempontok közül abban a vonatkozásban, szerintük mik lehetnek a nyelvoktatás hatékonyságának mércéi.

39. táblázat • A nyelvtanítás hatékonyságának mércéje a nyelvtanárok szerint
Hatékony nyelvoktatás mércéje Említi Nem említi Összesen
A feltett kérdés: Véleménye szerint mi a nyelvtanítás hatékonyságának a mércéje?
a) Hány tanulónak van jó osztályzata a nyelvből. 5 312 317
b) Hány tanuló teszi le sikeresen valamelyik nyelvvizsgát. 114 203 317
c) Hány tanuló érettségizik sikeresen. 59 258 317
d) Igazán nem mérhető, mert különböző képességű tanulók járnak az órákra. 14 303 317
e) Ha a tanulók képességeikhez mérten jó eredményeket érnek el. 219 98 317
f) Ha a tanulók szeretnek foglalkozni a nyelvvel. 204 113 317
g) Egyéb 29 288 317

A többség úgy véli, akkor hatékony a nyelvoktatás, ha a tanulók saját képességeikhez mérten jó eredményeket érnek el, tehát érzékelhető valamifajta fejlődés. A második helyen szerepel az a kitétel, hogy a tanulók szeretnek foglalkozni a nyelvvel. A harmadik helyen – messze lemaradva az első kettőtől – következik a sikeres nyelvvizsga. Az érettségit csupán a válaszolók alig több mint egyötöde tartja a hatékonyság mércéjének, az osztályzat pedig szinte egyáltalán nem számít. Viszont nem sokan hiszik azt, hogy a nyelvoktatás hatékonysága ne lenne valamilyen módszerrel értékelhető.

 

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.